ခရစ္ေတာ္က သူ႕အေၾကာင္း တျခားသူမ်ားကိုု ေျပာဖိုု႔ အခြင့္အာဏာေပးထားပါတယ္။


လွမင္းသူ

ေယရႈသည္ၾကား ေတာ္မူလွ်င္၊ က်န္းမာေသာသူတို႔သည္ ေဆးသမားကိုအလိုမရွိၾက။ နာေသာသူတို႔သာလွ်င္အလိုရွိၾက၏။

ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအက်င့္ထက္ သနားျခင္းကရုဏာအက်င့္ကိုငါႏွစ္သက္၏ ဟူေသာက်မ္းစကားကိုနားလည္ျခင္းငွါ သင္တို႔သြား၍သင္ၾက ေလာ့။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ကိုေနာင္တသို႔ေခၚျခင္းငွါ၊ ငါလာသည္မဟုတ္။ ဆိုးေသာသူ တို႔ကိုေခၚျခင္းငွါ၊ ငါလာသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (မႆဲ ၉း၁၂-၁၃)
အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းတခုုမွာ ပါ၀င္ခဲ့ဘူးတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က သူဟာ သူ႔ယံုုၾကည္ခ်က္ကိုု အျခားသူေတြကိုု ေျပာဖိုု႔ ေၾကာက္စိတ္ တခါမွ မျဖစ္ခဲ့ဘူးလိုု႔ ဆိုုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ယာန္တေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့ျပီးတဲ့ အခါက်မွပဲ သူ႔ရဲ့ ယံုုၾကည္ခ်က္ေတြကိုု ေ၀ငွတဲ့အခါမွာ ေၾကာက္စိတ္ေတြနဲ႔ ျပည့္လာရပါတယ္လိုု႔ ေျပာျပပါတယ္။
ဒီအခ်က္က ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ "အေသြးအသားရွိေသာ ရန္သူတို႔ႏွင့္ ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္္ရၾကသည္မဟုတ္။ အထြဋ္အျမတ္တို႔ႏွင့္၄င္း၊ အာဏာစက္တို႔ႏွင့္၄င္း၊ ေလာကီ ေမွာင္မိုက္၌ အစိုးတရ ျပဳလုပ္ေသာ မင္းတို႔ႏွင့္၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္၌ေနေသာ နတ္ဆိုးတို႔ႏွင့္၄င္း၊ ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္" (ဧဖက္ ၆း၁၂) ေနရေၾကာင္းကိုု သတိအၾကီးအက်ယ္ ေပးထားပါတယ္။
ရန္သူေတာ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ယံုုၾကည္ခ်က္ကိုု လိုုက္လံ ေ၀ငွတာကိုု အလိုုမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကိုု အေၾကာက္တရားနဲ႔ တိုုက္ခိုုက္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကိုု ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ေသာ ကြ်န္၏သေဘာကိုု မေပးပါဘူး။ သူက ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကိုု သူ႕ရဲ႕သားသမီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပသျပီး သူ႔ရဲ့စိတ္၀ိညာဥ္နဲ႔ ျပည့္ေစပါတယ္။ သူဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ အဗၺအဘ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုုလည္း ျပသပါတယ္။ ေရာမ ၈း၁၅-၁၆
ရိန္းနားသုုေတသနအဖြဲ႕ ၾကီးရဲ့ အဖြဲ႕၀င္ ဆမ္ရိန္းနား ျပဳလုုပ္ခဲ့တဲ့ စိတ္၀င္စားဖြယ္ သုုေတသနျပဳခ်က္အရ ဆိုုရင္ အေမရိကားက ဘုုရားေက်ာင္းမတက္တဲ့ လူေတြထဲမွာ ၅% ေလာက္ကသာ သတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀မွဳကိုု ျငင္းဆန္ျခင္းေတြ၊ ခရစ္ယာန္မ်ားကိုု ဆန္႔က်င္မွဳေတြ၊ ခရစ္ယာန္မ်ားနဲ႔ စကားေျပာျခင္း ခရစ္ယာန္အေၾကာင္းမ်ားကိုု ေျပာျခင္းေတြကိုု ရန္လိုုတိုုက္ခိုုက္ျခင္းမ်ားရွိပါတယ္။ ဘုုရားေက်ာင္းမသြားတဲ့ ဒီ "အမာခံ" အုုပ္စုုဟာ ၅% ဆိုုရင္ ၈ သန္းေလာက္ရွိျပီး ဘုုရားေက်ာင္းမသြားတဲ့ က်န္တဲ့ ၁၅၂သန္းက သတင္းေကာင္းၾကားနာဖိုု႔ စိတ္တံခါး ဖြင့္ထားတတ္ၾကပါတယ္လိုု႔ ဆမ္ကပဲ ေျပာပါတယ္။
အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ သတင္းေကာင္းကိုု လက္ခံဖိုု႔ ပိတ္ထားသူထက္ ဖြင့္ထားသူကိုု ပိုုျပီးေတြ႕ဆံုုျဖစ္ဖိုု႔ မ်ားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ျဖစ္မွာ ေၾကာက္တဲ့ အရာမ်ားက ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ ဘုုရားေက်ာင္းမသြားတဲ့ အမာခံ လူနည္းစုုနဲ႔ ေတြ႔မွသာ ျဖစ္ပါလိမ့္တယ္။
သတင္းေကာင္းကိုု လက္ခံဖိုု႔ ျငင္းဆန္ဆန္႔က်င္သူမ်ားဆီကိုု အေရာက္သြားတဲ့အခါမွာလည္း ကိုုယ့္ယံုုၾကည္ခ်က္ကိုု ကာကြယ္ဖိုု႔ နဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာနဲ႔ ပတ္သက္လိုု႔ အထင္မွားအျမင္မွားျဖစ္ေနတာေတြကိုု ေျဖရွင္းဖိုု႔ အသင့္ျပင္ထားဖိုု႔လိုုေၾကာင္း ဆမ္က ေျပာပါတယ္။
ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း ေျပာဖိုု႔ ဆႏၵရွိတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ အားလံုုးဟာ ဘုုရားေက်ာင္းရဲ့ ျပင္ပေရာက္ေနတဲ့ သူမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေျပာဆိုုဖိုု႔ လိုုကိုု လိုုအပ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခရစ္ေတာ္က အသင္းေတာ္ျပင္ပေရာက္ေနတဲ့ အျပစ္သားမ်ားနဲ႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ ျပီးေနတာကိုု စိုုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာဆိုုတဲ့အခါမွာ ခရစ္ေတာ္က " က်န္းမာေသာသူတို႔သည္ ေဆးသမားကိုအလိုမရွိၾက။ နာေသာသူတို႔သာလွ်င္အလိုရွိၾက၏။ ...  ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ကိုေနာင္တသို႔ေခၚျခင္းငွါ၊ ငါလာသည္မဟုတ္။ ဆိုးေသာသူ တို႔ကိုေခၚျခင္းငွါ၊ ငါလာသတည္း" လိုု႔ (မႆဲ ၉း၁၂၊ ၁၃) မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။
ဒီကေန႔ ၀တ္ျပဳဆုုေတာင္းခ်ိန္မွာ၊
ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းေျပာေစခ်င္တဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ကိုု ေဖာ္ျပေပးဖိုု႔ ဘုုရားသခင္ကိုု ေတာင္းပါ။
သတင္းေကာင္းကိုု လက္ခံဖိုု႔ သူတိုု႔ရဲ့ စိတ္ႏွလံုုးကိုုလဲ ဖြင့္ထားေပးဖိုု႔ လည္း ေတာင္းပါ။
သူတိုု႔ကိုုေျပာျပဖိုု႔အတြက္ မိမိရဲ့ စိတ္ႏွလံုုးကိုုလည္း အသင့္ျပင္ဆင္ေပးဖိုု႔ ေတာင္းပါ။
ျပီးေတာ့ ယံုုၾကည္ျခင္းနဲ႔ မိမိရဲ့ ေၾကာက္စိတ္မ်ားကိုု ေက်ာ္လႊားျပီး၊ ခရစ္ေတာ္ဟာ သူတိုု႔နဲ႔ ေတြ႕ဆံုုေျပာဆိုုဖိုု႔ ခ်ိန္းခ်က္မွဳကိုု ျပဳလုုပ္ေနေၾကာင္း ယံုုၾကည္ထားပါ။ ကိုုယ့္ရဲ့ ဆုုေတာင္းခ်က္ကိုု ဘယ္နည္းနဲ႔ အေျဖေပးမလဲဆိုုတာကိုုသာ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။
မိမိယံုုၾကည္ခ်က္ကိုု ဒီအပတ္ ေ၀ငွဖိုု႔ ဘုုရားသခင္ သင့္ကိုု ေရြးခ်ယ္သန္႔စင္ပါေစေသာ္။
နာမေတာ္ျမတ္၌
လွမင္းသူ
(ရစ္(ခ္)၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မ်ားထဲမွ ၂၈ ရက္၊ ေအာက္တိုုဘာလ၊ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ စာမ်က္ႏွာအား ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုုပါသည္။