ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မွဳကိုု ရွာပါ။ ဘာျဖစ္ရင္ေတာ့......ဘယ္လိုုျဖစ္မွာပဲ ဆိုုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးကိုု ေရွာင္ပါ


လွမင္းသူ
ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာကို ရေသာလူတိုင္း မိမိ အဘို႔ကိုခံ၍ ဝင္စားျခင္းငွာ၄င္း၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရာ၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းငွာ၄င္း၊ ဘုရားသခင့္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အခြင့္ရွိ၏။ လြန္ေသာေန႔ရက္ကာလကို မ်ားစြာမေအာက္ေမ့ရ။ စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းေသာအခြင့္ကို ဘုရားသခင္ေပး သနားေတာ္မူ၏။
ေဒသနာက်မ္း ၅း၁၉
ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္တတ္ဖိုု႔ "ဘာျဖစ္ရင္ေတာ့... ဘယ္လိုုျဖစ္မွာပဲ" ဆိုုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးကိုု မေတြးဖိုု႔ လိုုပါတယ္။
ေအာက္ပါကြက္လပ္မ်ားကိုု ျဖည့္ၾကည့္ပါ။
ကြ်န္ေတာ္ ___________ ၾကီး ျဖစ္ရင္၊ အရမ္းေပ်ာ္မွာပဲ။
ကြ်န္ေတာ္ ___________ ကိုု ပိုုင္လိုု႔ရွိရင္၊ အရမ္းေပ်ာ္မွာပဲ။
ဒီလိုု ေထာင္ေခ်ာက္မ်ိဳးထဲ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဆင္းသက္ရျခင္း အေၾကာင္းကေတာ့ ခဏတာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ေက်နပ္သြားမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ အဲဒီ ေက်နပ္မွဳက ၾကာရွည္မခံပါဘူး။ တစ္စံုုတဦးက ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္စံုု တစ္ေယာက္က ျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ အေက်နပ္ၾကီး ေက်နပ္ေနတာကိုု လာျပီး စုုပ္ယူ ဖ်က္ထုုတ္သြားဖိုု႔ မ်ားပါတယ္။
ေပ်ာ္ရႊင္မွဳဆိုုတာ ကိုုယ္လိုုခ်င္တဲ့အရာကိုု ရတာ မဟုုတ္ဘူးလိုု႔ က်မ္းစာက ေျပာပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ဆိုုတာ ကိုုယ့္မွာ ရွိေနတာနဲ႔ ေက်နပ္ေရာင္ရဲ့ ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုုယ့္ကိုုဘုုရားေပးထားတဲ့ အရာမ်ားကိုုသာ ၾကည့္ပါ။
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ကိုုယ့္မွာရွိျပီးသာ ေကာင္းျမတ္တဲ့ အရာေတြကိုုေတာ့ ေမ့ထားျပီး ကိုုယ္မရေသးတဲ့ အရာေတြကိုုပဲ အာရုုံစိုုက္ လိုုခ်င္ေတာင့္တၾကပါတယ္။ ရုုပ္၀တၱဳပစၥည္းမ်ားသာ မကပါဘူး။ ပိုုျပီးအေရးၾကီးတဲ့ မိသားစုုလိုု၊ သူငယ္ခ်င္းလိုု အရာမ်ိဳးေတြမွာလည္း ထိုုနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။
ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ဖိုု႔ ေသာ့ခ်က္ကေတာ့ ဘုုရားသခင္ေပးထားျပီးတဲ့ အခုုလက္ရွိအရာမ်ားနဲ႔ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုုင္ဖိုု႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္ ဆိုုတာကိုု နားလည္သေဘာေပါက္ဖိုု႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုုယ့္ကိုု ေပ်ာ္ရႊင္ေစႏိုုင္မဲ့ ဘယ္လိုုမ်ိဳးအရာ တစ္ခုုခုုကိုု ေစာင့္စားေနပါသလဲ။
နာမေတာ္ျမတ္၌
လွမင္းသူ
ရစ္(ခ္)၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္စာေစာင္မ်ားထဲမွ ၁၄ရက္၊ေအာက္တိုုဘာလ၊၂၀၁၁ ပါ စာမ်က္ႏွာအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုုပါသည္။