စိုုးရိမ္ပူပန္ျခင္းကိုု ေျဖေဖ်ာက္လိုုပါသလား


လွမင္းသူ

ထိုေၾကာင့္ အဘယ္ သို႔စားေသာက္ရအံ့နည္း၊ အဘယ္သို႔ဝတ္ရအံ့နည္းဟူ၍မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ထိုအရာမ်ားကိုသာ သာသနာပလူတို႔သည္ ရွာေဖြတတ္ၾက၏။ထိုအရာမ်ားကိုသင္တို႔သည္ အသံုးလိုေၾကာင္းကို ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာသင္တို႔ အဘသည္သိေတာ္မူ၏။ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းတရားေတာ္ကို ေရွ႕ ဦးစြာရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွထိုအရာမ်ားကိုထပ္၍ေပးေတာ္မူလတံ့။
မႆဲ ၆း၃၂-၃၃

ယံုုၾကည္သူတေယာက္မွာ စိုုးရိမ္ပူပန္တတ္မွဳ ရွိေနျခင္းဟာ ၾကီးမားတဲ့ ျပႆနာ တစ္ခုုရွိေနတဲ့ လကၡဏာ တရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ စိုုးရိမ္ပူပန္လာျပီဆိုုရင္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ ဦးစားေပးအရာေတြဟာ ကေခ်ာ္ကခြ်တ္ ေတြျဖစ္ကုုန္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ အသက္တာမွာ ဘုုရားကိုု နံပါတ္တစ္ေနရာမွာ ထားဖိုု႔ ဘုုရားသခင္က နဂိုုကတည္းက စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဲဒီ နံပါတ္တစ္ေနရာကိုု တျခားအရာေတြနဲ႔ အစားထိုုးလိုုက္ျပီ ဆိုုတာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ စိုုးရိမ္ျခင္း ေရခ်ိန္အမွတ္ဟာ တက္လာပါေတာ့တယ္။

ကိုုယ့္ရဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုုပ္ကိုု ပထမဦးစားေပး ေနရာမွာ ထားလိုုက္ရင္၊ အလုုပ္မျပဳတ္ခ်င္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ စိုုးရိမ္စိတ္က ၀င္လာပါတယ္။ သမီးရည္းစားထားတဲ့ကိစၥကိုု ဦးစားေပးလိုုက္ရျပန္ရင္လဲ အဲဒီအတြက္ကိုု ပူရျပန္တာပါပဲ။ အဲဒီဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားသြားမွာကိုု ကိုုယ္က စိုုးရိမ္ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုုရားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ ဆက္ဆံေရးကိုုေတာ့ ဘယ္သူကမွ ဖ်က္ဆီးလိုု႔မရပါဘူး။ အဲဒီဆက္ဆံေရးက ထာ၀ရ တည္ျမဲတဲ့ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကိုုသာ ပထမေနရာမွာ ထားလိုုက္ရင္ သူက ကြ်န္ေတာ္တိုု႔နဲ႔ ဖယ္ခြာသြားမွာကိုုေတာ့ စိုုးရိမ္ဖိုု႔ မလိုုေတာ့ပါဘူး။

သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ဆိုုထားတာက

ထိုေၾကာင့္ အဘယ္ သို႔စားေသာက္ရအံ့နည္း၊ အဘယ္သို႔ဝတ္ရအံ့နည္းဟူ၍မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ထိုအရာမ်ားကိုသာ သာသနာပလူတို႔သည္ ရွာေဖြတတ္ၾက၏။ထိုအရာမ်ားကိုသင္တို႔သည္ အသံုးလိုေၾကာင္းကို ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာသင္တို႔ အဘသည္သိေတာ္မူ၏။ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေတာ္ကို ေရွ႕ ဦးစြာရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွထိုအရာမ်ားကိုထပ္၍ေပးေတာ္မူလတံ့။
မႆဲ ၆း၃၂-၃၃

စိုုးရိမ္ပူပန္ျခင္းကိုု ေျဖေဖ်ာက္လိုုပါသလား။ ဘုုရားသခင္နဲ႔ သူ႔ရဲ့ႏိုုင္ငံေတာ္ကိုုသာ ဦးစားေပးပါ။ ဘုုရားအတြက္သာ အသက္ရွင္ပါ။ စိုုးရိမ္ပူပန္ျခင္းကိုု ေက်ာ္လႊားႏိုုင္ဖိုု႔ အဲဒီလိုု အျမဲတန္း အစျပဳလုုပ္ေဆာင္ရန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။  

အဲဒီအခ်က္ကိုု သိထားလိုုက္တာနဲ႔ မိမိအသက္တာ ဘယ္လိုုေျပာင္းလဲ သြားပါသလဲ။

နာမေတာ္ျမတ္၌

လွမင္းသူ
ရစ္(ခ္)၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္စာေစာင္မွ ၇ ရက္ ေအာက္တိုုဘာလ ၂၀၁၁ ေန႔စြဲပါ စာမ်က္ႏွာအား
ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုုပါသည္။