စြန္႔စားနာခံျခင္း၌ ဘုုရားသခင္၏ အာမခံခ်က္ပါရွိသည္။


ငါဆိုသည္ကား၊ အၾကင္သူသည္ ရတတ္၏၊ ထိုသူအား ေပးဦးမည္။ အၾကင္သူသည္ဆင္းရဲ၏၊ ထိုသူ၌ရွိသမွ်ကိုပင္ ႏႈတ္လိမ့္မည္။
(လုုကာ ၁၉း၂၆)
စြန္႔စားျပီး ယံုုၾကည္ျခင္းဆိုုတာ ဒုုတိယအဆင့္မွာ ဘာျဖစ္မယ္မွန္း မသိရေသးခင္ ပထမအဆင့္ကိုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ စျပီး လွမ္းလိုုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ဘ၀မွာ ယံုုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းတတ္ဖိုု႔ စြန္းစားခန္းေသးေသးမြားမြားကေန စြန္႔စားခန္းၾကီးၾကီးမားမားေတြအထိ သံုုးတတ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ကေတာ့ ဘုုရားသခင္ရဲ့ သစၥာရွိမႈကိုု အေလးထားရမယ့္အစား စြန္းစားရမယ့္ အႏာၱရယ္ေတြကိုုသာ ဂရုုစိုုက္ေနရင္ ဘုုရားမပါတဲ့အတြက္ ဒိထက္ပိုုၾကီးတဲ့ အႏာၱရယ္ၾကီးကိုု ေတြ႔ၾကံဳရလိမ့္မယ္ဆိုုတာကိုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ နားမလည္ၾကပါဘူး။
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔  ႏူတ္ကေန ယံၾကည္ပါတယ္လိုု႔ ေျပာတဲ့အတိုုင္း ယံုုၾကည္မယ္ဆိုုရင္၊ ယံုုၾကည္မႈဆိုုင္ရာ စြန္႔စားမွုုရဲ့ တဖက္မွာ ဘာပဲရွိရွိ၊ ဘုုရားကေတာ့ အမွန္တကယ္ကိုု ရွိေနပါတယ္။ အာမခံခ်က္မရွီဘူးလိုု႔ ထင္ရမဲ့အေျခအေနေတြက အမွန္တကယ္ကေတာ့ အာမခံခ်က္အျပည့္ရွိတဲ့ အေျခအေနေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအာမခံခ်က္က ဘုုရားရဲ့ အာမခံခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အရာအားလံုုးကိုု ဘုုရားကပဲ လုုပ္ေဆာင္သြားပါလိမ့္မယ္။ (ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၈း၂၈။ ေယရမိ ၂၉း၁၁)
ဘုုရားသခင္ရဲ့အာမခံခ်က္နဲ႔ ဆိုုရင္...
ဘုုရားသခင္ေပးတဲ့ ခြန္အားမပါပဲနဲ႕ လုုပ္ေဆာင္လိုု႔ မရတဲ့ အရာေတြကိုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ စြန္စားနာခံ ၾကိဳးစားလုုပ္ေဆာင္ၾကည့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုုရားသခင္ရဲ့အာမခံခ်က္နဲ႔ဆိုုရင္....
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ ဘုုရားရဲ့ မကုုန္ခမ္းႏိုုင္တဲ့ ေမတၱာနဲ႔ ျပည့္ေနေၾကာင္း တေလာကလံုုးကိုု ျပႏိုုင္ဖိုု႔ အျခားယံုုၾကည္သူေတြ အားလံုုးကိုု ျပည့္၀နက္ရွိင္းတဲ့ ေမတၱာနဲ႔ ခ်စ္ျပျခင္းအားျဖင့္ စြန္းစားနာခံၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုုရားသခင္ရဲ့အာမခံခ်က္နဲ႔သာဆိုုရင္...
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ ခ်စ္ဖိုု႔မေကာင္းေပမဲ့လည္း ဘုုရားက ခ်စ္ႏိုုင္သလိုု၊ ကိုုယ္နဲ႔ဆပ္ဆိုုင္သူေတြက ခ်စ္ဖိုု႔မေကာင္းေပမဲ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တိုု႔က ခ်စ္ျပျခင္းအားျဖင့္ စြန္႔စားနာခံၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုုရားသခင္ရဲ့အာမခံခ်က္နဲ႔သာဆိုုရင္...
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ ကိုုယ့္ရဲ့ ဦးစားေပးအရာေတြကိုု ဘုုရားသခင္ရဲ့ ဦးစားေပးအရာေတြနဲ႔ ခ်ိန္ညွိေဆာင္ရြယ္မယ္၊ ယံုုယံုုၾကည္ၾကည္နဲ႔ မတည္ျမဲတဲ့အရာေတြကိုု စြန္႔လြတ္ျပီး၊ တည္ျမဲမယ့္အရာေတြကိုု ရယူျခင္းျဖင့္ စြန္႔စားနာခံၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုုရားသခင္ရဲ့အာမခံခ်က္နဲ႔သာဆိုုရင္....
ခရစ္ေတာ္ရဲ့အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းကိုု တျခားသူေတြအား ၾကားေျပာျပီး သူ႔ရဲ့ေနာက္ကိုု သစၥာရွိစြာလိုုက္ဖိုု႔ သြန္သင္ျခင္းအားျဖင့္ စြန္႔စားနာခံၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုုရားသခင္က သူလုုပ္ခိုုင္းတဲ့ ယံုုၾကည္ျခင္းဆိုုင္ရာ စြန္႔စားမႈေတြကိုု လုုပ္မယ္ဆိုုရင္ ေသခ်ာေပါက္ေအာင္ျမင္ရမယ္လိုု႔ အာမခံခ်က္ေပးပါတယ္။ ဘုုရားသခင္ရဲ့ အာမခံခ်က္ကိုု စိတ္မခ်လိုု႔၊ ဘယ္ယံုုၾကည္ျခင္း ေလွကားထစ္ကိုု တက္လွမ္းဖိုု႔ ေႏွင့္ေနးေနပါသလဲ။
သူ႔ရဲ့ကတိေတာ္ေတြကိုု ယံုုၾကည့္ဖိုု႔ရန္ တားဆီးေနတဲ့အရာမ်ားကိုု ဖယ္ရွားေပးဖိုု႔ ဘုုရားသခင္ကိုုသာ အခြင့္ေပးလိုုက္ပါ။ အဲဒီလိုု အခြင့္ေပးလိုုက္ျခင္းဟာလည္း တနည္းအားျဖင့္ ယံုုၾကည္မွဳနဲ႔ဆိုုင္တဲ့ စြန္႔စားျခင္းတရပ္ပဲ မဟုုတ္ဘူးလားဗ်ာ။
နာမေတာ္ျမတ္၌
လွမင္းသူ
(ရစ္(ခ္) ၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မ်ားထဲမွ ၃၀ရက္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ စာမ်က္ႏွာအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုုပါသည္။