ဘုုရားအတြက္ ေပးလွဴျခင္းက မိမိယံုုၾကည္ျခင္းကိုု ထုုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


လွမင္းသူ

သင္သည္ ကိုဥစၥာႏွင့္ အဦးသီးေသာ အသီးအႏွံရွိသမွ်ကို ထာဝရ ဘုရားအား ပူေဇာ္ေလာ့။
သို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္၏ စပါးက်ီတို႔သည္ ၾကြယ္ဝ၍၊ စပ်စ္သီးနယ္ရာတန္ဆာတုိ႔ကို အသစ္ ေသာစပ်စ္ရည္လွ်ံလိိမ့္မည္။

သုုတၱံက်မ္း ၃း၉-၁၀


ဆယ္ဖိုု႔တဖိုု႔ ထားရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္က ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ဘုုရားကိုု ဦးထိပ္ထားတတ္ဖိုု႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ ေငြကိုု ဘုုရားသခင္က မလိုုအပ္ပါဘူး။ ဘုုရားသခင္လိုုခ်င္တာက ဒီေငြေတြ ေပးလွဴျခင္းအားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ေဖာ္ျပလိုုက္တဲ့ " ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္း၊ ဦးထိပ္ထားျခင္း နဲ႕ ယံုုၾကည္ျခင္း" တိုု႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သုုတၱံက်မ္း အခန္းၾကီး ၃ မွာ ဆိုုထားတဲ့ စာပိုုဒ္ကိုု ၾကည့္ပါ။ " ကိုုယ့္၀င္ေငြထဲက သံုုးလိုု႔ က်န္တဲ့ ေငြကိုု ထာ၀ရဘုုရား အား ပူေဇာ္ေလာ့။ " လိုု႔ ေျပာထားပါသလား။ အဲဒီလိုု မေျပာထားပါဘူး။

" သင္သည္ ကိုုယ္ဥစၥာႏွင့္ အဦးသီးေသာ အသီးအႏွံရွိသမွ်ကိုု ထာ၀ရ ဘုုရားအား ပူေဇာ္ေလာ့။ " လိုု႔သာ ေျပာထားပါတယ္။ တျခားဘယ္သူ႔ကိုုမွ မေပးရေသးခင္ ဘုုရားကိုု အရင္ဆံုုး မိမိ၀င္ေငြထဲက ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ေပးလွဴရပါတယ္။

အဲဒီလိုု ေပးလွဴရင္ ကတိေတာ္က ဒီလိုုလာပါတယ္။ " သိုု႔ျပဳလွ်င္၊ သင္၏ စပါးက်ီတိုု႔သည္ ၾကြယ္၀၍၊ စပ်စ္သီးနယ္ရာတန္ဆာတိုု႔ကိုု အသစ္ေသာ စပ်စ္ရည္ လွ်ံလိမ့္မည္။ " လိုု႔ ေျပာပါတယ္။ ဘုုရားကိုု ေက်းဇူးသိတတ္တဲ့ အေနနဲ႔ ျပန္ျပီးေပးဖိုု႔၊ အဲဒီလိုုေပးျခင္းအားျဖင္း ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ ဦးစားေပးမွဳကိုု ထုုတ္ေဖၚျပဖိုု႔ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကိုု တိုုက္တြန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူ႔ရဲ့ ကတိေတာ္ကိုု ယံုုၾကည္တဲ့အေၾကာင္း ထုုတ္ေဖၚျပသဖိုု႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မာလခိ ၃း၁၀ မွာလည္း ဘုုရားသခင္က "ဆယ္ဘုိ႔တဘို႔ရွိသမွ်ကုိ ဘ႑ာတိုက္ထဲသို႔သြင္း" ဖိုု႔ ေျပာပါတယ္။ ဆိုုလိုုတာက ကိုုယ့္ကိုုးကြယ္၀တ္ျပဳတဲ့ ေနရာမွာ ဆယ္ဘိုု႔တဘိုု႔ကိုု သြင္းပါ။ ျပီးေတာ့မွ "ငါ့ကိုု စံုုစမ္းၾကေလာ့။" လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ " သင္တိုု႔ရဲ့နာခံမႈအတြက္ ေကာင္းၾကီးဘယ္လိုု ျပန္ေပးမလဲ ဆိုုတာ ငါ့ကိုု စမ္းသပ္ၾကေလာ့။ " လိုု႔ ဆိုုလိုုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုုရားသခင္က ကိုုယ္လိုုအပ္တဲ့ အရာအားလံုုးကိုု ေပးမယ္လိုု႔ ေျပာပါတယ္။ ေလာဘစိတ္နဲ႔ လိုုခ်င္တဲ့ အရာေတြကိုု ဘုုရားကေပးမယ္လိုု႔ မေျပာပါဘူး။ သူက ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ လိုုအပ္တဲ့ အရာမွန္သမွ်ကိုု ေပးမယ္လိုု႔သာ ေျပာပါတယ္။

ကိုု္ယ္လိုုခ်င္တဲ့ အရာမ်ားအားလံုုးရဲ့ စာရင္းကိုု ေရးခ်လိုုက္ပါ။ အဲဒီစာရင္းထဲမွာမွ ကိုုယ္တကယ္လိုုအပ္မယ့္ အရာေတြကိုုသာ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္လိုုက္ပါ။

ဘုုရားအတြက္ မလွဴခဲ့ရေသးဘူးဆိုုရင္ ဒီအပတ္ကစျပီး လွဴပါ။ သူ႔ကတိေတာ္ကိုု ယံုုၾကည္တဲ့အေၾကာင္း ဘုုရားသခင္ကိုု ထင္ထင္ရွားရွား ျပသလိုုက္ျခင္းအားျဖင့္ ယံုုၾကည္ျခင္း ေလွခါးထစ္တထစ္ကိုု တက္လွမ္းလိုုက္တယ္လိုု႔သာ ျမင္လိုုက္ပါ။


နာမေတာ္ျမတ္၌
လွမင္းသူ

ရစ္(ခ္) ၀ါရင္၏ ၂၃ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ စာမ်က္ႏွာအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုုပါသည္။