ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္လက္ခံလာေစရန္ နည္းမ်ဳိးစံုကို အသံုးျပဳလ်က္အေစခံပါ။


Translated by Saw San Aung

Use Every Available Method to Reach People for Jesus by Rick Warren This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">

“ငါသည္ အဘယ္သူ၏ ကြၽန္မျဖစ္ေသာ္လည္း သာ၍မ်ားေသာသူတို႔ကို ရျခင္းအလိုငွါ လူတကာတို႔၏ ကြၽန္ခံရ၏။

ယုဒလူတို႔ကို ရျခင္းအလိုငွါ ယုဒလူတို႔၌ ယုဒလူကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ပညတ္တရားကို ကိုယ္တိုင္မဆည္းကပ္ေသာ္လည္း၊ ပညတ္တရားကို ဆည္းကပ္ေသာသူတို႔ကို ရျခင္းအလိုငွါ၊ ပညတ္တရားကို ဆည္းကပ္ေသာသူတို႔၌ ပညတ္တရားကို က်င့္ေသာသူ ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ တရားမဲ့မေန၊ ခရစ္ေတာ္၏တရားကို က်င့္ေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ပညတ္တရားမဲ့ေသာသူတို႔ကို ရျခင္းအလိုငွါ ပညတ္တရားမဲ့ေသာသူတို႔၌ ပညတ္ တရားမဲ့ေသာ သူကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ .…  သင္တို႔ႏွင့္အတူ ဧဝံေဂလိတရားကို ဆက္ဆံျခင္းအလိုငွါ၊ ဧဝံေဂလိတရားေၾကာင့္ ထိုသို႔ငါျပဳေလ့ရွိ၏။” (၁ေကာ၊ ၉း ၁၉-၂၃)

သူတပါးတို႔အား ေယ႐ႈအေၾကာင္းၾကားေျပာရန္ ရႏိုင္သမွ်နည္းလမ္းကို သင္ ႐ွာၾကံျပဳမူေနပါသလား။ တမန္ေတာ္ေပါလုက ထိုသို႔ျပဳခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္၌ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၁ေကာ၊ ၉ ၌ ႐ွင္ေပါလုက သူတပါးတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို သိလာရန္ သူတို႔လက္ခံႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွန္သမွ်ကို သူျပဳေလ့႐ွိေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။  ဘုရားသခင္က သူတို႔ကို ခ်စ္ေၾကာင္းေျပာျပရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ႀကံဖန္ ျပဳမူ႐ွာေဖြရန္လိုသည္။ လူတိုင္း ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းၾကားသိလာရန္ ရႏိုင္သမွ်ေသာအခ်ိန္၊ နည္းလမ္းတို႔ျဖင့္ အသံုးျပဳရန္လိုပါသည္။ လူတကာခရစ္ေတာ္ကို သိလာေစရန္ အခြင့္အလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို Saddleback အသင္းေတာ္အေနႏွင့္ ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားက Saddleback အသင္းေတာ္သည္ အိမ္႐ွင္အျဖစ္ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳကာ HIV အစည္းအေ၀းပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္သည့္ အစည္းေ၀းပြဲမ်ားအပါအ၀င္ စည္းေ၀းပြဲမ်ားကို လက္ခံက်င္းပေစခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏သမၼတျဖစ္ခဲ့သူ၊  ၀န္ႀကီးအဆင့္႐ွိခဲ့သူမ်ား အတြက္ အစည္းအေ၀းက်င္းပရာ ေနရာအျဖစ္ လက္ခဲ့ျပဳမူခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ျပဳမူခဲ့ရပါသနည္း။ လူတကာ ခရစ္ေတာ္ကို သိလာရန္ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အသင္းေတာ္သည္ ယခုေခတ္ေပၚဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား(အီလက္ထေရာႏွစ္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဖက္စ္၊ အင္တာနက္၊ အိုင္ေပါ့၊ လူမႈေရးမီဒီယာ၀က္ဆုိက္)ကို အသံုးျပဳပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳရပါသနည္း။ တမန္ေတာ္ေပါလုကဲ့သို႔ လူတကာခရစ္ေတာ္ကိုသိလာရန္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳရပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္သတင္းပတ္က မီဒီယာမွတဆင့္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံလာသူတစ္ဦးကို ကၽြန္ေတာ္ ဗတၱိဇံေပးခဲ့ပါသည္။

သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ျပန္လည္ေ၀ငွရန္ သင္ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ ႐ွိေကာင္း႐ွိမည္။ တမ္အိမ္တက္ဆင္း ဧ၀ံေဂလိ ေ၀ငွခြင့္ မရျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း သင့္အိမ္ကြန္ပ်ဴတာမွ အင္တာနက္နည္းပညာကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တမန္ေတာ္ေပါလု၊ ဘီလီဂေရဟန္တို႔ထက္ သာ၍မ်ားေသာလူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဧ၀ံေဂလိသတင္းစကားကို သင္ေရးသားၿပီး အင္တာနက္ဘေလာက္၊ လူမႈေရးဘေလာက္(a blog or social media)တို႔မွတဆင့္ ကမၻာေပၚ႐ွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားထံသို႔ ေ၀ငွႏိုင္ပါသည္။

Sep 8, 2011  Daily Hope.