မာရ္နတ္ကို တိုက္ခိုက္ရန္ လိုအပ္ေသာ လက္နက္မ်ား (အပိုင္း-၃)


ဆရာေစာစံေအာင္

“Things You Need to Fight the Devil (#3) Serenity” by Rick Warren
Translated by Saw San Aung

“ထိုေၾကာင့္၊ ခဲယဥ္းဆိုးယုတ္ေသာ ေန႔ရက္ကာလ၌ ဆီးတားႏိုင္သျဖင့္၊ ကိစၥအလံုးစံုတို႔ကို ၿပီးစီး၍ ခံရပ္ႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ျပင္္ဆင္ေတာ္မူေသာ လက္နက္စံုကို ယူေဆာင္ၾကေလာ့။

သစၥာတည္း ဟူေသာ ခါးပန္းကိုစည္းလ်က္၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပါရမီတည္း ဟူေသာရင္အုပ္ တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္လ်က္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရား ကို
ေဟာေျပာ အံ့ေသာငွါ ျပင္ဆင္ေသာ အျဖစ္တည္းဟူေသာ ေျခစြပ္ကိုစြပ္လ်က္ခံရပ္ၾကေလာ့။” (ဧဖက္၊ ၄း၁၃-၁၅)
ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ၌ တမန္ေတာ္ ႐ွင္ေပါလု ေဖၚျပထားေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာ လက္နက္စံုမ်ားအနက္ တတိယ၀တ္ဆင္ရမည့္ အရာမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ၀ံေဂလိ တရားကိုေဟာေျပာျခင္းတည္း ဟူေသာေျခစြပ္(ဘိနပ္) ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားျပင္ဆင္ထားေသာ လက္နက္စံု၌သန္႔႐ွင္းတည္ၾကည္ျခင္း၊ စင္ၾကယ္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္လ်က္႐ွိ၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာလက္နက္စံုကို ၀တ္ဆင္လ်က္ ၀ိညာဥ္စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားရမည္။ ေ႐ွ႕တန္းသြားရာတြင္ ဘိနပ္ ၀တ္မထားပါက ဆူးေၫွာင့္မ်ားကို နင္းမိၿပီး ခရီးဆက္ေလွ်ာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သူတပါးအား ရန္ၿငိမ္းျခင္း ဧ၀ံေဂလိတရား ေဟာေျပာသူမ်ားျဖစ္ၾကရန္လိုေပသည္။ သူတပါးႏွင့္ အျငင္းမပြါးဘဲ ၿငိမ္သက္ျခင္းစကားေျပာရပါမည္။

ၿငိမ္သက္ျခင္း ဟုဆိုရာတြင္ သံုးမ်ဳိးရွိသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ သင္ကိုယ္တိုင္၏ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ သူတပါးႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာၿငိမ္သက္ျခင္းျဖစ္သည္။တမန္ေတာ္ေပါလုက အဘယ္အရာကို ေျပာေနပါသနည္း?

သင္၏ဆက္သြယ္မႈအပိုင္းထိခိုက္မႈ႐ွိပါက သင္သည္ စာတန္မာနတ္၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ခါးသည္း ရွိေနျခင္းသည္ စာတန္ကို အားေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေသာ္၎၊ သူတပါးႏွင့္ေသာ္၎၊ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္၎ ၿငိမ္သက္ျခင္းရရန္ အဘယ္ေနရာ၌ သင္ယူရ ပါမည္နည္း။ ဆာလံ၊ ၁၁၉း ၁၆၅ ၌ “တရားေတာ္ကိုႏွစ္သက္ေသာ သူတို႔၌ ႀကီးစြာေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္း ႐ွိပါ၏။ သူတို႔ စိတ္ပ်က္စရာ အေၾကာင္းမ႐ွိပါ” ဟု ဆိုထားပါသည္။ သင္အေနႏွင့္ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူမႈ မ်ားေလေလ သင္၌ ၿငိမ္သက္မႈ သာ၍ ရေလေလျဖစ္သည္။

စာတန္မာနတ္က သင္၀ိညာဥ္ေရးရာလက္နက္စံုကို ၀တ္ဆင္ရန္ မလိုလားေပ။ သင္၏သမၼ၁ဓိဂုဏ္ကို မုသာတရားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးလ်က္႐ွိသည္။သင္၏စင္ၾကယ္မႈကို သင္၏မေကာင္းတပ္မက္မႈမ်ားျဖင့္၎၊ သင္၏ၿငိမ္၀ပ္မႈကိုစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖင့္၎ တိုက္ခိုက္လ်က္႐ွိ၏။ စိုးရိမ္မႈ႐ွိျခင္းကစာတန္ကို အခြင့္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္ စိုးရိမ္ ေၾကာက္႐ြံ႕ ပူပန္ေနသ၍သင္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း႐ွိမည္မဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္က ၿငိမ္သက္ျခင္းအသက္တာျဖင့္ သြားလာရန္၊ သူတပါးအားၿငိမ္သက္ျခင္းတရား ေ၀ငွရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ဤသို႔ဆိုရာတြင္ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ ျပႆနာတစံုတရာမ႐ွိေတာ့ပါဟု မဆိုလိုပါ။“သင္တို႔သည္ သူတပါးႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ်အသင့္အတင့္ေနၾကေလာ့” ဟု ေရာမ၊ ၁၂း၁၈ ၌ ဆိုထားပါသည္။ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာဧ၀ံေဂလိတရားေဟာေျပာျခင္းတည္းဟူေသာ ေျခစြပ္က ျပႆနာမ်ားကို ခံရပ္ႏိုင္ရန္၊ သူတပါးကို ၿငိမ္သက္မႈရရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။