ထိုအခ်ိန္တြင္ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ၾကပါ


စံ၀င္းခ်ိဳ

“သစၥာတည္းဟူေသာ ခါးပန္းကိုစည္းလ်က္၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီတည္းဟူေသာ ရင္အုပ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္လ်က္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧဝံေဂလိတရား ကို ေဟာေျပာအံ့ေသာငွါ ျပင္ဆင္ေသာ အျဖစ္တည္းဟူေသာ ေျခစြပ္ကိုစြပ္လ်က္ ခံရပ္ၾကေလာ့။ မာရ္နတ္ပစ္ခတ္ ေသာ မီးစက္ လက္နက္ကို ကာသတ္ႏိုင္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းတည္းဟူေသာ လႊားကိုလည္း ခပ္သိမ္းေသာ လက္နက္ တို႔အေပၚမွာ ထပ္ဆင့္၍ ယူေဆာင္ၾကေလာ့။ ကယ္တင္ျခင္းတည္းဟူေသာ သံခေမာက္လံုးကို၄င္း၊ ဘုရား သခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တည္းဟူေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ထားကို၄င္း ယူၾကေလာ့။”   (ဧ ၆း၁၄-၁၇)

သင္သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ စစ္ပြဲတြင္ ေရွ႕တန္း၌ရွိသည္ကို ဘုရားသခင္ကသိသည္၊ ထိုေၾကာင့္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ဘုရားသခင္ ၿပင္ဆင္ေတာ္မူေသာ လက္နက္စံုကို ၀တ္ေဆာင္ၾကေလာ့။

ဆုေတာင္းၿခင္း။

“ထာ၀ရဘုရားသခင္၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သစၥာတည္းဟူေသာ ခါးပန္းကိုစည္းလ်က္၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာမည္သူဆိုတာ သိသည္၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ကၽြႏ္ုပ္အတြင္း၌ရွိသည္ကိုသိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အတြင္း၌ရွိသူသည္၊ ကမာၻေပၚရွိသူ ထက္ပို၍ၾကီးမားသည္။

“ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း ပါရမီတည္းဟူေသာ ရင္အုပ္ တန္ဆာကို၀တ္ဆင္ ရသည္အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အေၿခအေနအားလံုးတြင္။ အမွန္တရား တုန္႕ၿပန္မႈၿဖစ္ရန္ ကူညီပါ၊ ကၽြန္ေတာ္၏စိတ္ခံစားမႈ မၿဖစ္ေစပါႏွင့္။.

“ယေန႔ ၿငိမ္သက္ၿခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ေဟာေၿပာအံ့ေသာငွါ ၿပင္ဆင္ ေသာ အၿဖစ္တည္း ဟူေသာေၿခစြပ္ကိုစြပ္လ်က္ခံရပ္သည္၊ ဘယ္အရပ္သို႕သြားသြား ၊  အၿခားသူမ်ားသင္ႏွင့္ၿငိမ္သက္ၿခင္းရေအာင္ ကူညီႏိုင္သည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတမာန္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိမ္းသိမ္းသူ ၿခာနားခ်က္ ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္မႈ ေအာင္ပြဲ အေပၚဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို သတိရေစပါ။

“ဘုရားသခင္ သင္ဟာကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ၿခင္းကို အကာအကြယ္ၿဖစ္သည္၊  ရန္သူ၏ၿမွားမ်ားကို ၿပည့္စံုစြာ ကာကြယ္ေပးသည္၊ ႏွင့္ ယံုၾကည္ၿခင္းသည္ ဘုရားသခင္ေၿပာၾကားခ်က္မ်ားကို ၾကားနာရၿခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္အသိအမွတ္ၿပဳပါသည္။

“သခင္ေယရႈ၏စိတ္ကိုေပး၍ေက်းဇူးတင္ပါသည္။  ကယ္တင္ၿခင္းတည္းဟူေသာသံခေမာက္ကိုေစာင္းရ ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္၏စိတ္သည္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေၾကာင့္ အသစ္ၿဖစ္ရသည္၊ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏

အေတြးမ်ားကို သခင္ေယရႈအတြက္ ဖမ္းယူထားသည္။

“၀ိညာဥ္၏ ဓါးသည္ ဘုရားသခင္၏စကား၊ သမၼာက်မ္းစာ။  သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လမ္းညႊန္မႈ၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏စကားမ်ားကိုသံုးၿပီး ရန္သူ၏တိုက္ခိုက္မႈကိုလမ္းလႊဲေစသည္၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ အေသြးအသားႏွင့္မတိုက္ခိုက္ပါ၊ ဖခင္ၿဖင့္ လွည့္စားသည္။

“ဘုရားသခင္၊ ယေန႔ကၽြန္ေတာ္၏ စိတ္ႏွင့္ ႏွလံုးကို ဘုရားသခင္ထံေတာ္တြင္ရွိပါသည္၊ တေန႔လံုးးႏွစ္ၿမဳပ္ထား ပါသည္။  ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကိုသာ ကၽြန္ေတာ္၏အသက္တာအတြက္လိုပါသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ကိုအမွီၿပဳ၍ ဆုေတာင္းပါသည္။  အာမင္။”

Daily Hope                Stand Firm Then

Monday  August 29, 2011       by    Rick Warren