ဘုရားရွင္သည္ပထမအျဖစ္ အသက္ရွင္ရန္ေဇာ္ေအာင္

ေယရႈကလူအမ်ားကိုေျပာပါတယ္။ "ကမၻာအႏွ႔ံအျပားသြားၾကပါ။  လူတိုင္းကို သတင္းေကာင္းေျပာပါ"
(Mark 16:15 NCV)

ယံုၾကည္သူတစ္ဦးရဲ့ေမးခြန္းကေတာ့" ဘာေၾကာင့္ကြ်ႏ္ုပ္ဘ၀ကို သက္သာ၊အဆင္ေျပေအာင္ ဘုရားလုပ္ေပးဖို႔" ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားအလိုေတာ္လိုက္ရမဲ့အစား သူရဲ့ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ဘုရားလုပ္ေပးေစခ်င္ေနပါတယ္။

ဘုရားရွင္သည္ပထမ - သူတို႔ဘ၀ကိုဘုရားကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ျပီး ဘုရားရဲ့မစ္ရွင္အတြက္ အေစခံေစခ်င္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ရဲ့ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ရရွိဖို႔ပဲ အားသန္ေနသူမ်ားပါ။

သူတို႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈ ေတြဟာ၊ လူအမ်ားကိုကူးစက္ေစပါတယ္။ သူတို႔ ျခားနားစြာ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ မနက္အိပ္ယာထခ်ိန္ကတည္းက ဘုရားက သူတို႔အတြက္နည္းသစ္ေတြနဲ႔လုပ္ေပးေတာ့မယ္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။

သင္ေကာ ..ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစား ယံုၾကည္သူျဖစ္ပါသလဲ ?

ဘုရားရွင္ဟာ သင့္ကိုဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ ကမၻာ့သမိုင္းမွာ အၾကီးက်ယ္ဆံုး၊ အၾကီးမားဆံုး၊ သူမ်ားနဲ႔မတူဆံုး၊ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ဘုရားႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ပါ။ ကမၻာ့သမိုင္းဟာ ဘုရားရွင္ရဲ့သမိုင္းျဖစ္ပါတယ္။  ဘုရားရွင္ဟာ ထာ၀ရအသက္အတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ့မိသားစုကို တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ ဘာတစ္ခုမွ အေရးမၾကီးပါဘူး၊ ဘယ္ျဖစ္ရပ္မဆို ဘာမွမၾကာပါဘူး။

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းမွာ ေရးထားပါတယ္။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မစ္ရွင္ျပီးျပည့္စံုတဲ့အခ်ိန္၊ တစ္ေန႔မွာ အၾကီးက်ယ္ဆံုးေသာ စီရင္မႈနဲ႔ အၾကီးက်ယ္ဆံုးေသာ ျပီးဆံုးမႈေတြ ေရာက္လာပါမယ္။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္မွာ လူမ်ိဳးစံု၊ ႏိုင္ငံစံု၊ ဘာသာစကားစံု လူစုေ၀းၾကီးဟာ ေယရႈခရစ္ရဲ့ေရွ႔မွာေရာက္ရွိျပီး၊ ကိုကြယ္၀တ္ျပဳၾကပါမယ္။ (Revelation 7;9 CEV)

Becoming a “God first” Believer ,  August 27 2011  by Rick Warren