မိတ္ေဆြဟာ ခႊင့္လႊတ္ထိုုက္သူ ျဖစ္ပါတယ္လိုု ့ဘုုရားက ဆိုုပါတယ္။

လွမင္းသူ
ငါတစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ ကိုယ္အတြက္ေၾကာင့္၊ သင္၏အျပစ္တို႔ကို ေျဖမည္။ သင္၏ဒုစရိုက္အမႈတို႔ကို မေအာက္ေမ့။
ေဟရွာယအနာဂတိၱက်မ္း အခန္းၾကီး ၄၃း၂၅
ကိုယ့္ဘ၀မွာ အဆင္မေျပမွဳေတြ စျပီး ၾကံဳလာရရင္ " ငါသိတယ္။ ဘုရားငါ့ကို စျပီး ဆံုးမေနျပီ။ ငါ မေန ့က(မႏွစ္က ဒါမွမဟုတ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ တုန္းက ျပဳမိမွားတဲ့ အျပစ္အတြက္ ဘုရားငါ့ကို ဒဏ္ခတ္ျပီ" လို႔ မိတ္ေဆြထင္ျမင္ မိဘူးပါသလား။
ဘုရားသခင္က ကိုယ့္သားသမီးကို ဒီလိုမ်ိဳး လုပ္လိမ့္မယ္လို ့ထင္ပါသလား။ ဒီလိုမ်ိဳး ဘုရားဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ပါဘူး။ ပေရာဖက္ ေဟရွာယက ဘုုရားသခင္က ကြ်န္ေတာ္တိုု ့ရဲ့ အျပစ္ကိုု မွတ္မထားပါဘူးလိုု ့ ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု ့ရဲ့အျပစ္ကိုု ၀န္ခံလိုုက္တာနဲ ့အျပစ္အားလံုုးကိုု ခြင့္လႊတ္လုုိက္သလိုု ေမ့လဲေမ့ျပစ္လိုုက္ပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း အတိတ္က အရာေတြကိုု ျပန္လည္မေဖာ္ထုုတ္ပါဘူး။
မိတ္ေဆြဟာ ခရစ္ယာန္တေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ရင္၊ ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ၁း၄-၅ ကိုု ေသခ်ာ ဂရုုတစိုုက္ဖတ္ၾကည့္ပါ။

"ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ေမတၱာအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းလ်က္၊ အျပစ္ကင္းလြတ္လ်က္ ျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ဤကမၻာ မတည္မရွိမွီ ငါတို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌ ေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာတို႔၌ ခပ္သိမ္းေသာ ဓမၼမဂၤလာတို႔ကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႔အား ေပးသနားေတာ္မူေသာ ငါတို႔သခင္ ေယရႈခရစ္၏ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။
ထိုဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္္ မူေသာ သားေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏ ဘုန္းအသေရကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႔သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာကို ရမည္အေၾကာင္း၊ အလိုေတာ္ရွိေသာ ေစတနာအတိုင္း ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔ မွတ္သားေတာ္မူ၏။"

ဘုုရားသခင္က မိတ္ေဆြကိုု ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ ခရစ္ေတာ္ကေန တဆင့္ၾကည့္တယ္ဆိုုတာ သေဘာေပါက္ပါရဲ့လား။ ခရစ္ေတာ္ လက္၀ါးကားတိုုင္မွာ အေသခံတာဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု ့ရဲ့ အျပစ္အားလံုုးကိုု ေပးဆပ္ဖိုု ့၊ ကြ်န္ေတာ္တိုု ့အားလံုုးကိုု ခႊင္လႊတ္ဖိုု ့ နဲ ့ အျပစ္အားလံုုးကိုု ေမ့ပစ္လိုုက္ဖိုု ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္တေယာက္ျဖစ္ရျခင္းဟာ တကယ့္သတင္းေကာင္းတရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုုယ့္ဘ၀ကိုု ခရစ္ေတာ္ထံမွာ အပ္ႏွံတယ္၊ ခရစ္ေတာ္က လက္ခံတယ္၊ ခႊင့္လႊတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ အခြင့္အေရး အသစ္ကိုု ထပ္ေပးပါတယ္။ "အခုု သင့္ကိုု အျပစ္မရွိလိုု ့ငါျမင္ျပီ၊ ငါ့မ်က္ေမွာက္ေတာ္ေရွ ့ သင္သည္ ငါ၏ ေမတာျဖင့္ ျခံဳလႊမ္းလ်က္ ရွိျပီ။ " လိုု ့ ဘုုရားသခင္ ဆိုုပါတယ္။


ရစ္(ခ္)၀ါရင္၏ ေန ့စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္စာေစာင္မွ ၂၆ရက္ ၾသဂုုတ္လ ၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ စာမ်က္ႏွာအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုုသည္။
Daily Hope  Aug 26, 2011  by Rick Waren