အသင္းေတာ္ မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ႏွင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း . . ႏွစ္ျခင္းခံ.လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း. .

အသင္းေတာ္ မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ႏွင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း . . ႏွစ္ျခင္းခံ.လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း. . 
============
သင္းအုပ္ ဥကၠဌ အတြင္းေရးမႈး ဘ႑ာေရးမႈး အမ်ိဳးသမီးက်မ္းစာသင္ဆရာမ က်မ္းစာေက်ာင္းဆရာ လူငယ္ဆရာ. ဒီကြန္ေတြနဲ တေယာက္ခ်င္း အင္တာဗ်ဴ း ပံုစံ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၿမိဳ႕ရြာမ်ားက အသင္းေတာ္မ်ား က်င့္သံုးစည္းမ်ဥ္း ဓေလ့ထံုးစံ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတယ္။ 
.
အသင္းသားတစ္ေယာက္ သူကႏွစ္ျခင္းခံၿပီး. .ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာမိန္းကေလးနဲ႔ living together မိသားစုအိမ္မွာေနတယ္။ စင္ကာပူ အေမရိကား ဆိုရင္ အသင္းေတာ္အတြက္ ျပသနာမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ႀကီးက အသင္းေတာ္အတြက္လဲ ျပသနာမဟုတ္. .ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းလာၿပီး အတူပူးကပ္ထိုင္ ေနလဲ ျပသနာမဟုတ္။ လူျမင္မေကာင္းေအာင္ ဘုရားေက်ာင္ထဲ ျမဴးေနတဲ့အတြဲလဲ တခါမွမေတြဖူး. .ေတြ႔ရင္လဲ သဘာပတိက သတိေပးမွာေသခ်ာပါတယ္။
.
အခု ျပသနာက ဧရာဝတီတိုင္းၿမိဳ႕ေပၚ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ အထူးသျဖင့္ ကရင္မ်ားတဲ့အသင္းေတာ္ေတြမွာ living together ၾကားတာနဲ႔ ႏွစ္ျခင္းခံၿပီးမွ လက္ထပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းတာ လက္မခံရင္ အသင္းသားအျဖစ္က ရပ္ဆိုင္းဖို႔ စည္ေဝးၿပီး ဆံုးျဖတ္တယ္။ မယံုၾကည္သူနဲ႔ တရားရံုးမွာလက္ထပ္ရင္ လဲ အသင္းသားအျဖစ္က ရပ္စဲခံရတယ္။ တရားရံုးေတြကလဲ ယိုင္လဲေနေတာ့ က်မမွတ္ပံုတင္ မ႐ွိပါ က်မ္းက်ိန္ၿပီး ၂ေယာက္စလံုး ဘာသာကို ဗုဒၶ သို႔မဟုတ္ ခရစ္ယန္ က်န္းက်ိန္ လက္ထပ္ေပးတယ္။ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ထားတဲ့ တလင္တမယား ဥပေဒအရ လက္ထပ္မဲ့၂ဦး မွတ္ပံုတင္ထဲမွာ ဘာသာမတူရင္ ဥပေဒအရ လက္ထပ္ေပးလို႔မရပါ။ ယိုင္လဲေနတဲ့ တရားရံုးမွာပဲ လက္တလံုးျခား လက္ထပ္ရင္ေတာ့ ရတယ္ပဲဆိုပါေတာ့။
.
ဥပေဒ နည္းဥပေဒအရ ဆိုရင္ ဘာသာေျပာင္းျခင္း လုပ္ထံုးအရ ေျပာင္းၿပီး မွတ္ပံုတင္မွာ လဲ ဘာသာေျပာင္းရတယ္။ ၿပီးမွ တရားရံုးက ဥပေဒအတိုင္း လက္ထပ္ေပးတယ္။ ဒါေလာက္ခက္ခဲေတာ့ ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးစံ ပုဆိုးတန္းတင္ living together ကေလးရတယ္. . ရပ္ရြာက လင္မယားလို႔ အသိအမွတ္ျပဳ. ဒီလိုပဲေလ။ .. အေမြ ေရာ္ေၾကးေတြ ျဖစ္လာေတာ့ အရမ္း႐ႈပ္တတ္တယ္။ မယားႀကီး မယားငယ္ တရားတေဘာင္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။.

ခရစ္ယန္ကေတာ့ ႐ွင္းတယ္။ မယံုၾကည္သူနဲ႔ living together ေနရင္ အသင္းသားကို မယံုၾကည္သူ ဗတၱိဇံခံဖို႔ တိုက္တြန္းတယ္။ ဧဝံေဂလိလုပ္တယ္။ လက္ခံရင္ ယံုၾကည္သူကို အသင္းသားအျဖစ္က ရပ္စဲတယ္။ လက္မခံလဲ ရပ္စဲတယ္။ 
မယံုၾကည္သူကို ၃ရက္ သင္တန္းေပးၿပီး ႏွစ္ျခင္းေပးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အသင္းသားက ေနာင္တရေၾကာင္း living together မေနေတာ့လို႔ ေတာင္းပန္ၿပီး အသင္းေတာ္က အသင္းသားအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္ လက္ခံပြဲ လုပ္တယ္။.

ၿပီးမွ ၂ေယာက္စလံုးကို လင္မယားသင္တန္း ၃ရက္ထပ္ေပးၿပီး လက္တင္ဆရာက အသင္းေတာ္ မွာ လက္ထပ္ေပးတယ္။ 
.
စင္ကာပူ Hope Singapore Church ကေတာ့ ႏွစ္ျခင္းအတြက္ ၆လ.လက္ထပ္ျခင္အတြက္ ၆လ သင္တန္းေပးတယ္။ ႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ က အသင္းေတာ္ေတြကို (Power) ေဒသအသင္းေတာ္ နည္းဥပေဒအတိုင္း လုပ္ပိုင္္ခြင့္ေပးတယ္။ ႐ိုမင္ကာသိုလစ္.အဂၤလိကန္ ေတြကေတာ့ ဗဟိုစည္းမ်ဥ္းလိုက္နာရတယ္။ 
.
.
ထုတ္ပယ္ျခင္းကေတာ့ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳး. ဥပမာ မိစာၦာဆရာ ေနာင္တမရတဲ့ ကိုေက်ာ္စိုး လူကုန္ကူးမႈ စြပ္စြဲ တရားစြဲခံထားသူ။ သာသနာညႇဳိးႏြမ္းေစတဲ့ အဖြဲ႔စည္းေနာက္ လိုက္သူ ကိုေတာ့ ထုတ္ပယ္ပါတယ္။ 
.
ခိုးဆိုးလုယက္ေသာက္စား မူးရမ္းကား မုဒိမ္းေကာင္ ေတြကိုေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚအသင္းေတာ္ေတြက မထုတ္ေပမဲ့ ရြာ အသင္းေတာ္ေတြက ထုတ္ပယ္ေလ့႐ွိပါတယ္။ လံုးဝ ဘုရားေက်ာင္း အလာမခံပါ။
.
႐ႈပ္ပါတယ္။ လူေပါင္းမ်ားစြာကို ယံုၾကည္ေစ ႏွစ္ျခင္းေပးေနတဲ့ ဆရာေတြနဲ႔ ဆံုလို႔ ေဆြးေႏြးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ က်မ " မွတ္ပံုတင္မွာ ျမန္မာ ဗုဒၶပဲ။ ေျပာင္းလို႔မရပါ။ ဒါေပမဲ့ ႏွလံုးသားမွာ ယံုၾကည္သူျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္က က်ေနာ္ က်မတို႕ ႏွလံုးသား ယံုၾကည္ျခင္းပဲျကည့္တယ္". . ေျပာပါတယ္။ က်မ္းစာမွာေတာ့ ဓမၼေဟာင္းမွာ ထမ္းပိုးမတူရင္ အေသသတ္တဲ့ အထိျပင္းထန္ေပမဲ့ ဓမၼသစ္မွာေတာ့ တပါးအမ်ိဳးသားနဲ႔ လက္ထပ္တာ ယံုၾကည္သူျဖစ္ေစဖို႔ပဲ တိုက္တြန္းျခင္း ႏႈိးေဆာ္ ဆြဲေဆာင္ ေမတၱာျပျခင္း ပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ 
.
ပုဆိုးတန္းတင္ လင္မယား လုပ္ေနၾကရတဲ့ living together ျမန္မာျပည္ပါ။ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ အလြန္ နီးလာၿပီပဲ။ တူညီတဲ့ ထမ္းပိုးျဖစ္သြားေအာင္ လူငယ္အတြဲေတြကို ကူညီမစ ပံ့ပိုးၾကပါ။ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေစျကပါ။
.
.
.
ထိမ္းျမားစံုဖက္ျခင္း
က်မ္းပိုဒ္မ်ား
.
ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္သည္ က၂း၁၈၊ မ၁၉း၅၊ ဧ၅း၃၀၊ ေယာ၂း၁၊ 
.
တလင္တမယားစနစ္သည္စံျဖစ္သည္..က၂း၁၄၊ ၁တိ၃း၂၊ 
.
မယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္လက္ထပ္ျခင္း တားျမစ္သည္.. ထြ၃၄း၁၅၊ တရား၇း၃၊ ၁ေကာ၇း၁၂၊ ၂ေကာ၆း၁၄၊ 
.
အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား. .က၂း၁၈၊ သု၅း၁၅၊ က၁း၂၇(သားသမီး)၊ ၁တိ၅း၁၄၊ ၁ေကာ၇း၂
.
အိမ္ေထာင္ဖက္တို၏တာဝန္မ်ား..ဧ၅း၂၂-၂၅၊ ေကာ၃း၁၈-၁၉၊ ၁ေပ၃း၁-၇
.

ပံု. .ပုသိမ္ေျမျပန္႔သာသနာ လက္ထပ္အခမ္းအနား. .