သင္႔အေတြးကို ပံုသြင္းျခင္း ေန႕စဥ္ခြန္အား 12.08.2016

သင္႔အေတြးကို ပံုသြင္းျခင္း
12.08.2016

ဖတ္ရန္: ေရာ ၁၂း၁-၈ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ဆာ ၈၄-၈၆ □ ေရာ ၁၂

MP3
http://cdn.rbcintl.org/odb/mm/mm-odb-2016-08-12.mp3

သင္တို႔သည္ ေလာကီပံုသဏၭာန္ကို မေဆာင္ၾကႏွင္႔။ ... စိတ္ႏွလံုးကို အသစ္ ျပင္ဆင္၍ ပံုသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကေလာ႔။ (း၂)

မာ႐ွယ္ မက္လူဟန္ သည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္က “နည္းပညာသည္ သတင္းျဖစ္သည္”ဟူသည့္ စကားလံုးကို စတင္တီထြင္ခဲ႔စဥ္က ကြန္ျပဴတာကို မသိ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားဆိုလွ်င္ စိတ္ကူးယဥ္ သိပၸံ႐ုပ္႐ွင္မွ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ဆိုလွ်င္ ေပၚပင္ မေပၚေသးပါ။ သူႀကိဳတင္ေျပာခဲ႔ ျမင္ခဲ႔သည့္အရာက မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမာၻ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔
အေပၚ မည္မွ်လႊမ္းမိုးေနသည္ကို ယခု ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားလည္ႏိုင္ ပါၿပီ။

 

နီကိုလပ္စ္ ကားရ္ ေရးသားသည့္ The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains, စာအုပ္တြင္ “နည္းပညာမ်ားသည္ ေတြးစရာမ်ား၊ အေတြး မ်ားကို ေပးသည္။ အေတြးေရအလ်င္ကိုလည္း ပံုသြင္း လမ္းေၾကာင္းေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ဤကြန္ယက္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္စြမ္း၊ ဆင္ျခင္ေတြးေတာႏိုင္စြမ္းကို တစ္စစီ ဖဲ႔ထုတ္သကဲ႔သို႔ ထင္ရသည္။

 

အြန္လိုင္းေပၚ ေရာက္ေနသည္ ျဖစ္ေစ၊ မေရာက္သည္ျဖစ္ေစ အင္တာနက္မွ ေပးလာသည့္ သတင္းမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ရယူရန္ ကၽြႏု္ပ္စိတ္၌ ေမွ်ာ္လင္႔မိသည္” ဟုေရးထားသည္။

 

ေရာမၿမိဳ႕႐ွိ ခရစ္ယာန္မ်ားထံ ေရးသားေပးပို႔ေသာ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလု၏စာကို ဆရာႀကီး ေဂ်ဘီဖိလစ္(ဖ္) က စကားေျပျပန္ဆိုထားခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္သေဘာက်သည္။ “သင္႔ပတ္၀န္းက်င္က သင္႔ကို သူ႔ပံုစံအတိုင္း ပံုသြင္းဖုိ႔ အခြင္႔မေပးပါႏွင္႔။ အတြင္းမွေန၍ သင္႔စိတ္ကို ဘုရားသခင္အား ျပန္လည္ပံုသြင္းေစပါ။ ထိုအခါ သင္႔အတြက္ ဘုရားသခင္၏
အၾကံအစည္သည္ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕သက္ေသျပလို္က္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီး စစ္မွန္ေသာႀကီးရင္႔ျခင္းဆီသို႔ တိုးတက္ေစပါ” (ေရာ ၁၂း၂)။

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပတ္၀န္းက်င္႐ွိ ႐ုပ္ပစၥည္းမ်ား၏ သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္၌ အေတြးမ်ားႏွင္႔ စိတ္အလ်င္မ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနပံုကို ျမင္ရသည့္ ယခု မ်က္ေမွာက္ေခတ္အတြက္ ထိုက်မ္းခ်က္က ကိုက္ညီလွေတာ႔သည္။
အဆက္မျပတ္ တရစပ္ တက္လာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေရစီးေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တားဆီး၍ မရပါ။ သို႔ေသာ္ ေန႔စဥ္ ကိုယ္ေတာ္၌ မ်က္ေမွာက္ျပဳ အာ႐ံုစိုက္ ႏိုင္ေအာင္ မစရန္၊ ကိုယ္ေတာ္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္တာ႐ွိ အေတြးမ်ားကို ပံုသြင္းေပးရန္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။
DAVID MCCASLAND

 

ဆုေတာင္းျခင္း
ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္အဘ၊ ကၽြႏု္ပ္စိတ္ႏွလံုးကို ၿငိမ္၀ပ္ေစလ်က္ အာ႐ံုစိုက္ေစပါ။ ယေန႔တစ္ေန႔တာလံုးတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏ အေတြးမ်ားကို စုိးမုိးေစပါ။

သင္႔စိတ္အလ်င္ကို ေလာက မဟုတ္ဘဲ ဘုရား၏၀ိညာဥ္ေတာ္က ပံုသြင္းပါေစ။

Website
www.murann.com
App murann at Google Play