႐ိုးသားေျဖာင္႔မတ္မႈ 26.06.2016 Our Daily Bread

႐ိုးသားေျဖာင္႔မတ္မႈ
26.06.2016 Our Daily Bread

ဖတ္ရန္: ၁ ေပ ၃း၇-၁၂ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ေယာဘ ၅-၇၊ □ တ ၈း၁-၂၅

ထိုနည္းတူ၊ ေယာက်္ားတို႔၊ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈ၌ အဆီးအတား မ႐ွိေစျခင္း ငွာ၊ ... အေမြခံရေသာ သူခ်င္းကဲ႔သို႔၊ သတိပညာႏွင္႔ ေလ်ာ္စြာ ကိုယ္ခင္ပြန္းႏွင္႔ အတူ ေန၍ အားနည္းေသာသူကို ျပဳသင္႔သည္အတိုင္း သူ႔ကို ေစာင္႔မျပဳစုၾကေလာ႔။ (း၇)
.
.
သင္းအုပ္က အသင္းေတာ္လူႀကီးတစ္ဦးအား ၀တ္ျပဳစည္းေ၀း၌ ဆုေတာင္းျခင္းကို ဦးေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုရာ ထိုသူက ‘‘ေတာင္းပန္ပါတယ္ ဆရာႀကီး၊ ဘုရားေက်ာင္းကို လာတဲ႔ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္႔ဇနီးနဲ႔ စကားမ်ားခဲ႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆုေတာင္းဖို႔ အသင္႔ မ႐ိွပါဘူး’’ ဟု သူက ျငင္းလိုက္သျဖင့္ လူအမ်ား အံ႔အားသင့္ထိတ္လန္႔သြားသည္။

ေခတၱမွ် ကိုး႐ိုးကားယား ျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ သင္းအုပ္ကပဲ ဆုေတာင္းကာ ဆက္လက္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခဲ႔သည္။ သည့္ေနာက္တြင္ သင္းအုပ္ဆရာက အရင္ မေမးျမန္း ဘဲႏွင္႔ လူပံုအလယ္၌ ဆုေတာင္းရန္ မည္သူ႔ကိုမွ် မေတာင္းဆိုေတာ႔ရန္ သႏိၷ႒ာန္ခ်လိုက္ေတာ႔သည္။

သူေတာ္ေကာင္း ဟန္ေဆာင္လိုက္ရန္ လြယ္ပါသည္။
ထိုအေျခအေန၌ အလြန္ၾသခ်ေလာက္သည့္ ေျဖာင္႔မတ္ ႐ိုးသားမႈကို ထိုသူသည္ ထင္႐ွားျပခဲ့သည္။

ဤတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္သည့္ နက္နဲေသာ သင္ခန္းစာ ႐ွိသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင္႔ျပည့္၀ေသာ အဘခမည္းေတာ္ျဖစ္ေပရာ၊ ကၽြႏု္ပ္၏ဇနီးသည္ သူခ်စ္ျမတ္ႏိုး
သည့္သမီး ျဖစ္ၿပီး၊ ဇနီးအေပၚ ကၽြႏု္ပ္က ခင္ပြန္း တစ္ေယာက္ အေနျဖင္႔ ေလးစားမႈမ႐ွိလွ်င္ သူမ၏ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္ အဘက ကၽြႏု္ပ္၏ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားကို အဘယ္သို႔ နားေညာင္းေတာ္မူမည္နည္း။

ဤအခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလု၏ စူးစမ္းေလ႔လာမႈက စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္။

သူက ခင္ပြန္းသည္မ်ားအား မိမိတို႔၏ဇနီးသည္မ်ားကို ေလးစားလ်က္ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔အတူ အေမြခံသူခ်င္းကဲ႔သို႔ ေစာင္႔မျပဳစုရန္ ၫႊန္ၾကား ထားသည္။ သို႔မွသာ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈ၌ အဆီးအတားမျဖစ္ေတာ့ၿပီ။

အေျခခံ သေဘာတရားအရ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆုေတာင္းျခင္း အသက္တာ၌ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။
တနဂၤေႏြေန႔အျပံဳးမ်ားႏွင္႔ ဘာသာေရးမ်က္ႏွာဖံုးမ်ားအစား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ မ်ားႏွင္႔ မိတ္သဟာယကို ႐ိုးသားေျဖာင္႔မတ္စြာ အသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလွ်င္ မည္သို႔ ျဖစ္လာလိမ္႔မည္နည္း။ 
TIM GUSTAFSON
.
.
.
အဘဘုရား၊ သားသမီးအားလံုးကို ကိုယ္ေတာ္ခ်စ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာမူ မၾကာခဏ ခိုက္ရန္ပြားလ်က္ စိတ္သေဘာမညီႏိုင္။ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ အားလံုးတို႔၌ ခ်စ္ျခင္းျဖင္႔ ေလးစားမႈျဖင္႔ တံု႔ျပန္ျပဳမူတတ္ေစပါ။ သို႔မွသာ ကိုယ္ေတာ္ျပဳေပးေသာ ျခားနားမႈကို ေလာကႀကီးက ျမင္ေတြ႕လိမ္႔မည္။ မည္သို႔ဆုေတာင္းရမည္ကို သင္ေပးေတာ္မူပါ။

ဆုေတာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ အမွန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ႐ိုးသားပြင္႔လင္းစြာ စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
...
www.odb.org