ဟူး…ေရး…Hoo-ah 20.06.2016 Our Daily Bread

ဖတ္ရန္: ဆာ ၆၈း၇-၁၀၊ ၁၉-၂၀ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ဧ ၁-၂ □ တ ၅း၁-၂၁

ထာ၀ရဘုရားသည္ အစဥ္မဂၤလာ႐ွိေတာ္မူ ေစသတည္း။ ငါတို႔ကို သူတစ္ပါး ညႇဥ္းဆဲေသာ အခါ ဘုရားသခင္ ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ (း၁၉)

အေမရိကန္စစ္တပ္၏ ‘ဟူး…ေရး…’ ဟူေသာ အာလုပ္သံသည္ သေဘာတူေၾကာင္း တံု႔ျပန္ေျဖၾကားသည့္အသံျဖစ္သည္။

‘ဟူး…ေရး…’၏ မူလအဓိပၸာယ္မွာ သမိုင္း၌ ကြယ္ေပ်ာက္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ကို ၾကားနာသည္၊ သေဘာေပါက္သည္၊ အသိအမွတ္ျပဳသည္ ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရေသာ စာလံုးအတိုေကာက္ ‘HUA’ မွ ဆင္းသက္ လာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဤစကားလံုးကို အေျခခံ စစ္သင္တန္း၌ ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆံုး ၾကားခဲ႔ရသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္တိုင္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာေလ႔လာခ်ိန္၌ ဤစကားကို ကၽြန္ေတာ္ တစ္ဖန္ျပန္ေတြ႕သည္။

တပ္မ ၈၂ ေလထီးတပ္ခြဲမွ အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးက ဆာလံက်မ္းကို ဖတ္႐ႈရာ `Selah´ ဆိုေသာ စကားလံုးမွာ အခန္းႀကီး တစ္ခုလံုးတြင္ ပါ၀င္ေနသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ `Selah´ ဟုဖတ္မည့္အစား သူက ‘ဟူး…ေရး…’ ဟု အသံ က်ယ္က်ယ္ ဖတ္လိုက္သည္။ ထိုမွစ၍ `Selah´ ဆိုေသာ စကားလံုးေနရာ၌ ‘ဟူး…ေရး…’ က ကၽြန္ေတာ္တို႔သံုးေနက်စကားလံုး ျဖစ္လာေတာ႔သည္။

`Selah´၏ အဓိပၸာယ္မွန္ကို မည္သူကမွ် အတိအက်မသိပါ။ အခ်ိဳ႕က ၎သည္ ဂီတသေကၤတတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

က်မ္းပိုဒ္တြင္ သမၼာတရားကို ေဖာ္ျပ ၿပီးေနာက္ အေလးအနက္ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ တံု႔ျပန္ရန္ ဖိတ္ေခၚသည့္အေနျဖင့့္ `Selah´ဟု ေဖာ္ျပသည္။ ထိုသို႔ေသာ အဓိပၸာယ္မ်ိဳးႏွင့္ ‘ဟူး…ေရး…’သည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အလုပ္ ျဖစ္သည္။
.
.
ယေန႔နံနက္၌ ကၽြႏု္ပ္ ဆာလံ ၆၈း၁၉ ကို ဖတ္သည္။ ‘‘ငါတို႔၏၀န္ထုပ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း သယ္ေဆာင္ေတာ္မူေသာ ထာ၀ရဘုရားအား ေထာမနာျပဳၾကေလာ့။ `Selah´။
.
.
ျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္ပါ။ နံနက္တိုင္း ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို သူ႔ပုခံုးထက္ တင္ကာ တစ္ေန႔လံုးသယ္ေဆာင္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကယ္တင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္၌ ေဘးကင္းလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ ႐ွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိုးရိမ္ပူပန္ ေၾကာက္ရြံ႕
ေနစရာ အေၾကာင္းမ႐ွိပါ။ ‘ဟူး…ေရး…’ ဟု ကၽြႏု္ပ္ ဆိုပါသည္။ 
DAVID ROPER
.
.

သခင္ဘုရား၊ အေသခံျခင္းႏွင္႔ ျပန္လည္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင္႔ ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႔ ရန္ၿငိမ္းျခင္းအခြင္႔ကို ေပးခဲ႔သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္၍ မဆံုးႏိုင္ၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ေျဖာင္႔မတ္ျခင္းႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္ေပးအပ္ထားေသာ အရာမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆံုးေသာအရာကို ဘုရား႐ွင္အား ျပန္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
OSWALD CHAMBER
.
.
Note
I realize what i surrendered in my life..
Smoking
Alcohol
Drug
Womanizing
Eat pork too much
Beer
Kick.door at angry time
Shout to wife
Shout children
Talk bad thing of own boss.
So on...
.
Surender one by one 
for beloved family and church.
..
Our JESUS CHRIST surrendered 
his Life.
The Greatest God...We Worship.