မုရန္အဖြဲ႕မွ ဝိညာဥ္ေရးစာအုပ္၂အုပ္ 2015

မုရန္အဖြဲ႕မွ ဝိညာဥ္ေရးစာအုပ္၂အုပ္
စင္ကာပူႏိုင္ငံ Grace Baptist Church . ျမန္မာမိတ္သဟာရမွ ဆရာေအာင္ႏိုင္ ျပဳစုျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ဆရာေစာစံေအာင္ တည္ျဖတ္ထုတ္ေဝတဲ႕ စာအုပ္မ်ားထဲက ၂အုပ္ပါ။

၁။ ခရစ္ယန္အသက္တာ အသက္ရွင္ျခင္းသင္ခန္းစာမ်ား (၂၄)ခု

၂။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ျကီးမားလွေသာကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူး..တို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္ကိုယံုျကည္သူ (၂)မ်ိဳး မွာ စာအုပ္ဖတ္အားျကီးသူနဲ႕ နားေထာင္အားျကီးသူ တို႕ ၂မ်ိဳးစလံုးေကာင္းေပမဲ႕ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဦးေႏွာက္ထဲ သိုမီွးရံုမက ႏွလံုးသားထဲပါ အရည္ေဖ်ာ္သိုမွီးဖို႕ကေတာ့ ဖတ္ရႈေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာအုပ္မ်ားက အဂၤလိပ္မူရင္း www.ubdavid.org က်မ္းစာေလ့လာျခင္းမ်ားက ဘာသာျပန္ထားပါတယ္။ အေမးေျဖ အားလံုး ျပီးစီးပါက တယ္လီဖုန္းေမးေျဖ လုပ္ျပီး ေအာင္လက္မွတ္ေပးပါမယ္။ စာအုပ္ရရွိလိုသူမ်ား ဆက္သြယ္ပါ။

ဆရာေအာင္ႏိုင္ Andrew +6582822795
ဆရာေစာစံေအာင္
website
www.murann.com
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.