အသစ္ဖန္ဆင္းရန္ ခ်ဳိးဖဲ႔ခံရျခင္း Our Daily Bread

အသစ္ဖန္ဆင္းရန္ ခ်ဳိးဖဲ႔ခံရျခင္း
06.06.2016 Our Daily Bread

ဖတ္ရန္: ဆာ ၁၁၉း၇၁-၇၅ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ၆ ရာ ၂၅-၂၇ □ ေယာ ၁၆

အိုထာ၀ရဘုရား၊ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔သည္ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ သစၥာေတာ္ႏွင္႔အညီ အကၽြႏု္ပ္ကို ဆင္းရဲေစ ေတာ္မူေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း အကၽြႏု္ပ္သိပါ၏။ (း၇၅)

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းကကၽြန္ေတာ္႔အေဖသည္ ေတာင္ပစိဖိတ္႐ွိ အေမရိကန္တပ္တြင္ အမႈထမ္းခဲ႔သည္။ ထိုစဥ္က အေဖသည္ မည္သည့္ ဘာသာေရးအေတြးအေခၚကိုမဆို ျငင္းပယ္ၿပီး ‘‘ငါဘာအကူအညီမွ မလိုဘူး’’ ဟုေျပာခဲ႔သည္။

သို႔ေသာ္ သူ၏၀ိညာဥ္ေရးအျမင္
လံုး၀ေျပာင္းလဲသြားမည့္ ေန႔တစ္ေန႔ ေရာက္႐ွိလာခဲ႔သည္။

တတိယေျမာက္ ရင္ေသြးကို ေမြးဖြားရန္ အေမေမြးခန္းထဲ ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ အစ္ကိုႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္က ညီေလး (သို႔) ညီမေလးအသစ္ကို ျမင္ရ ေတာ႔မည္ဟု စိတ္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားျဖင္႔ အိပ္ရာ၀င္ခဲ႔သည္။ ေနာက္ေန႔မနက္ အိပ္ရာမွႏိုးလာခ်ိန္တြင္ စိတ္လႈပ္႐ွားလ်က္ ‘‘မိန္းကေလးလား၊ ေယာက်္ားေလးလား’’ ဟု အေဖ႔ကို ေမးရာ၊ အေဖက ‘‘မိန္းကေလးပါ။ ဒါေပမဲ႔ သူကို အေသ ေမြးခဲ႔တယ္’’ ဟု ျပန္ေျဖသည္။ ထိုဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတူတကြ ငိုေႂကြးခဲ႔ၾကသည္။

အေဖသည္ က်ိဳးပဲ႔ေၾကမြေသာ သူ႔ႏွလံုးသားကို ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔ သခင္ေယ႐ႈထံ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆာင္ယူခဲ႔သည္။ သမီးေလးကို အစားထိုး ျပန္မရႏိုင္လည္း ထိုအခိုက္အတန္႔တြင္ ဘုရား႐ွင္ထံမွ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင္႔ ႏွစ္သိမ္႔သက္သာျခင္းကို အေဖရ႐ွိခံစားခဲ႔ရသည္။

မၾကာမီ သမၼာက်မ္းစာကို စိတ္၀င္စားလာၿပီး သူ႔ႏွလံုးသားကို သက္သာေစခဲ႔သူထံ ဆက္လက္ ဆုေတာင္းခဲ႔သည္။

အေဖ၏ယံုၾကည္ျခင္းက တစ္ေန႔တစ္ျခား ႀကီးထြားလ်က္၊ သခင္ေယ႐ႈ ေနာက္ေတာ္လိုက္ အမာခံခရစ္ယာန္ ျဖစ္လာၿပီး အသင္းေတာ္တြင္ သမၼာက်မ္းစာေလ႔လာျခင္းကို ဦးေဆာင္ သြန္သင္သူ ဆရာႏွင္႔ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဘုရားသခင္ကုိ ဆက္ကပ္ခဲ႔သည္။

ဘုရားသခင္သည္ အားနည္းသူတို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳ တုတ္ေကာက္၊ ခ်ိဳင္းေထာက္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ ၀ိညာဥ္ေရးရာအသက္တာသစ္အတြက္ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေၾကကြဲေနခ်ိန္တြင္ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အသစ္ျဖစ္ေစ ႏိုင္သူ၊ စံုလင္ျပည့္၀ေစသူ ျဖစ္သည္ (ဆာ ၁၉၉း၇၅)။ DENNIS FISHER

သင္႔ႏွလံုးသား၌ ဘုရားသခင္ကို ေျပာျပစရာ ဘာ႐ွိသနည္း။ သင္၏က်ဳိးပဲ႔ေၾကကြဲမႈမ်ားကို သခင္႔ထံယူေဆာင္လာၿပီး၊ သင္႔ကို စံုလင္ေအာင္ျပဳျပင္ေပးရန္ ေတာင္းခံပါ။

ေၾကကြဲပ်က္စီးမႈက ျပည့္၀စံုလင္ျခင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။

English Audio and Text
www.odb.org

*****
Note
When I was young. I was free thinker and like the Buddha teaching. Bhen i was lying and waiting on hospital bed at age of 42, I accept God as ''conforter'.

Young time ''accept Jesus as Savior'' is very difficult as Mr.Judson. He accepted Jesus at age of 22 and Glorify God. He translated Bible in Burmese language.

When you have difficulty, unable to solve by you, please shout to Jesus, with broken heart.
Test it.