ဆက္တက္ပါ ..... 09.05.2016 ေန႕စဥ္ခြန္အား

 


ဖတ္ရန္: ၁သက္ ၄း၁-၁၂ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ၄ရာ ၇-၉ □ ေယာ ၁း၁-၂၈

ေန႔တိုင္းအစဥ္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ၾကေလာ့။ (ေဟၿဗဲ ၃း၁၃)

ရစ္ခ်က္ ကုိ ပင့္တင္ေပးရန္ လိုသည္။ ရစ္ခ်က္သည္ သူငယ္ခ်င္း ကီဗင္ ႏွင့္အတူ ေက်ာက္ေတာင္တက္ရာ ကီဗင္က ႀကိဳးမ်ားကို ေသခ်ာစြာကိုင္တြယ္ခ်ည္တုတ္ေပးသူ ျဖစ္သည္။ ေမာပန္းၿပီး ဆက္မသြားႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ရစ္ခ်က္ က ကီဗင္ အား ေျမေပၚသို႔ ႀကိဳးေလ်ာခ်ေပးရန္ ေျပာလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကီဗင္ က အေတာ္ခရီးေပါက္ေနၿပီ ျဖစ္၍ အားမေလ်ာ့ဘဲ ဆက္သြားရန္ သူ႔ကို အားေပးသည္။ သို႔ႏွင့္ ေလထဲတြင္ တြဲေလာင္းက်ေနေသာ ရစ္ခ်က္ က ႀကိဳးစား၍ ဆက္တက္ခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္ေပၚေရာက္သည္အထိ အံ့ၾသစရာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ တက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ သူငယ္ခ်င္း ကီဗင္၏အားေပးစကားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ကနဦးအသင္းေတာ္၌ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားသည္ သခင္ဘုရား၏ေနာက္ေတာ္ ဆက္လိုက္ရန္ႏွင့္ ၾကင္နာမႈက႐ုဏာျပရန္ အခ်င္းခ်င္းကိုခြန္အားေပးတိုက္တြန္းသည္။

မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ႏွင့္ျပည့္ေသာ ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ သန္႔ရွင္းစြာ ေနထိုင္ရန္ အားတက္သေရာ အခ်င္းခ်င္းကို ေတာင္းပန္တိုက္တြန္းၾကသည္ (ေရာမ ၁၂း၁ ၊ ၁သက္ ၄း၁)။ ထိုသို႔ျပဳရန္ ဘုရားကလည္း ၎တို႔ကို တို႔ထိေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ တိုက္တြန္းခြန္အားေပးရမည္ (တ ၁၃း၁၅)။ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာတစ္ခုတည္း ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကား၀င္ေရာက္၍ ျဖန္ေျဖရန္ (ေရာ ၁၅း၃၀)၊ အသင္းေတာ္ႏွင့္လူမ်ား အဆက္အသြယ္ မျပတ္ရွိေနရန္ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၅)၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ပို၍ ခ်စ္လာရန္ (၁သက္ ၄း၁၀) တိုက္တြန္းအားေပးရမည္။

သူ၏အေသခံျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္၏မစမႈျဖင့္ ယံုၾကည္သူခ်င္းအား ကိုးစားနာခံျခင္းေတာင္ကို ေအာင္ျမင္စြာ တက္ႏိုင္ေအာင္ မစအားေပးရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ႏွင့္အခြင့္ထူးပင္ ျဖစ္ေတာ့ သည္။ MARVIN WILLIAMS

သခင္ေယ႐ႈေနာက္ေတာ္လိုက္ရန္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား သင္ဘယ္အခ်ိန္က
ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ခြန္အားေပးခဲ့သနည္း။ သန္႔ရွင္းစြာ အသက္ရွင္ရန္၊ ဆက္ဆုေတာင္းရန္၊ ေယ႐ႈႏွင့္ အျခားသူမ်ားအေပၚ သင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႔ရန္ မည့္သူ သင့္ကိုလံႈ႕ေဆာ္အားေပးခဲ့ပါသနည္း။

facebook.com/ourdailybread တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ေ၀မွ်ပါ။

သင္တို႔သည္ ယခုပင္ျပဳသည္နည္းတူ အခ်င္းခ်င္း တိုက္တြန္း၍ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ တည္ေဆာက္ၾကေလာ့။ ၁သက္ ၅း၁၁
.
.
.
Keep Climbing!

Richard needed a push, and he got one. He was rock climbing with his friend Kevin who was the belayer (the one who secures the rope). Exhausted and ready to quit, Richard asked Kevin to lower him to the ground. But Kevin urged him on, saying he had come too far to quit. Dangling in midair, Richard decided to keep trying. Amazingly, he was able to reconnect with the rock and complete the climb because of his friend’s encouragement.

In the early church, followers of Jesus encouraged one another to continue to follow their Lord and to show compassion. In a culture riddled with immorality, they passionately appealed to one another to live pure lives (Rom. 12:1; 1 Thess. 4:1). Believers encouraged one another daily, as God prompted them to do so (Acts 13:15). They urged each other to intercede for the body (Rom. 15:30), to help people stay connected to the church (Heb. 10:25), and to love more and more (1 Thess. 4:10).

Through His death and resurrection, Jesus has connected us to one another. Therefore, we have the responsibility and privilege with God’s enablement to encourage fellow believers to finish the climb of trusting and obeying Him.

When was the last time you needed to urge someone to keep following Jesus? Who has encouraged you or stirred you to pursue holiness, to keep praying, or to enlarge your love for Jesus and others?

Share with us at Facebook.com/ourdailybread

Encourage one another and build each other up. 1 Thessalonians 5:11

မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ႏွင့္ျပည့္ေသာ ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ သန္႔ရွင္းစြာ ေနထိုင္ရန္ အားတက္သေရာ အခ်င္းခ်င္းကို ေတာင္းပန္တိုက္တြန္းၾကသည္ (ေရာမ ၁၂း၁ ၊ ၁သက္ ၄း၁)။ ထိုသို႔ျပဳရန္ ဘုရားကလည္း ၎တို႔ကို တို႔ထိေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ တိုက္တြန္းခြန္အားေပးရမည္ (တ ၁၃း၁၅)။

 

Reference:
http://myanmar-odb.org/
http://odb.org/