က်ည္ဆံထိမွန္တဲ့ သမၼာ က်မ္းစာ၏ အတိတ္နိမိတ္ (Burmese Army and KIA war)

Lisu Zar Gulae

October 30, 2011 ·
 

က်ည္ဆံထိမွန္တဲ့ သမၼာ က်မ္းစာ၏ အတိတ္နိမိတ္
ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္ေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး KIA တိုက္ပြဲတခုမွာ ျမန္အစုိးရတပ္ကပစ္လိုက္တဲ့က်ည္ဆံက ကခ်င္သင္းအုပ္ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ကို လာမွန္ပါတယ္။
က်ည္ဆံက သမၼာက်မ္းစာအုပ္ရဲ့ တစ္၀က္ေလာက္ေဖာက္ထြင္း စုိက္၀င္သြားပါတယ္။ က်ည္ဆံထိပ္ဖူးက ၃၇ ၾကိမ္ေျမာက္ ဆာလံက်မ္းမွာ ရပ္တန္႔သြားပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီေက်ာ္မွာ ခုလိုျဖစ္သြားတာလို႔ ေျပာပါတယ္။
က်မ္းခ်က္က “လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ခြန္အားေပးေနသလုိ” သင္းအုပ္ဆရာသည္လည္း ခြန္အားရလွ်က္ မန္ေမာ္(ဗန္းေမာ္)ဇံုနယ္သာသနာ႐ံုးကို က်ည္ဆံထိမွန္လာတဲ့ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ယူလာၿပီး သက္ေသခံသြားပါတယ္။
“ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ဆာလံ ၃၇ ကိုဖတ္ၿပီး ခြန္အားယူၾကပါစုိ႔” ဆိုၿပီး တိုက္တြန္းသြားပါတယ္။

အဲဒီဆာလံ ၃၇ မွာ ဘာ ေတြ ပါ သလဲဆိုရင္ ..............
ဆာလံက်မ္း ၃၇း၁ - ၄၀ 
လူဆိုးတို႕အေၾကာင္းေၾကာင့္ စိတ္မပူႏွင့္။ မတရား သျဖင့္ ျပဳေသာ သူတို႕ကို မျငဴစူႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား ၊သူတို႕သည္ မၾကာမျမင့္မွီ ျမက္ပင္ကဲ့သို႕ ရိတ္ျခင္းကိုခံရ၍၊ စိမ္းေသာပ်ိုဳးပင္ ညိဳး ႏြမ္းသကဲ့သို႕ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ထာ၀ရဘုရားကို ခိုလံႈ၍၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေလာ့။ ျပည္ေတာ္ ၌ေန၍၊ သစၥာတရားကို က်က္စားေလာ့။ ထာ၀ရဘုရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းရွိေလာ့။ သူတို႕ျပဳလွ်င္၊ စိတ္ႏွလံုး အလိုျပည့္စံုရေသာ အခြင့္ကိုေပးေတာ္မူမည္။ ကိုယ္အမႈအရာကို ထာ၀ရဘုရား၌ အပ္ေလာ့။ ကိုယ္ေတာ္ ကိုကိုးစားေလာ့။ သို႕ျပဳလွ်င္ စီရင္ေတာ္မယ္မည္။ သင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအေၾကာင္းကို အလင္းကဲ့သို႕ ၄င္း၊ တရားသျဖင့္ ျပဳျခင္းအရာကို မြန္းတည့္ ေရာင္ျခည္ကဲ့သို႕၄င္း၊ ေဘာ္ျပေတာ္မူမည္။ ထာ၀ရဘုရား ေရွ႕မွာ ၿငိမ္၀ပ္ေန၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ငံ့လင့္ေလာ့။ မိမိ အမႈ၌ ေအာင္တတ္ေသာသူ။ မေကာင္းေသာအၾကံအစည္တုိ႕ကို ၿပီးေစေသာသူ၏ အေၾကာင့္ ေၾကာင့္ စိတ္မပူႏွင့္။ အမ်က္မထြက္ေစ နွင့္။ ေဒါသ စိတ္ကို စြန္႕ပယ္ေလာ့။ ျပစ္မွားေစျခင္းငွာ တိုက္တြန္းတတ္ေသာစိ္တ္မရွီေစႏွင့္။ ျပစ္မွားေသာသူတို႕သည္ ပယ္ရွင္းျခင္းကိုခံရၾကလိမ့္မည္.။ ထာ၀ရဘုရားကိုေျမာ္လင့္ေသာသူတို႕မူကား၊ ျပည္ေတာ္ကိုအေမြခံရၾကလိမ့္မည္။ ခဏၾကာၿပီးမွ၊ မတရားေသာသူသည္မရွိရ၊ သူ၏ေနရာကို ေစ့ေစ့ရွာ ၍ မေတြ႕ရ။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႕မူကား၊ ျပည္ေတာ္ကိုအေမြခံ၍၊ မ်ားျပားေသာျငိမ္သက္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကလိမ့္မည္။ မတရားေသာသူသည္ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတဘက္၌ ၾကံစည္၍အံသြားခဲႀကိတ္တတ္၏။ သို႕ေသာ္လည္းသူ၏ ေန႕ရက္အခ်ိန္ေရာက္မည္ကို ဘုရားရွင္သိျမင္၍၊ သူ႕ကိုၿပံုးရယ္ေတာမူ၏။ မတရားေသာသူတုိ႕သည္ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာသူတုိ႕ကို လွဲခ်ျခင္းငွါ၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္ေသာ သူတို႕ကိုသတ္ျခင္းငွါ ၄င္း၊ ထားက္ိုထုတ္လ်က္၊ ေလးကိုတင္လ်က္ ေနတတ္ၾက၏။ သို႕ေသာ္လည္း၊ သူတို႕ထားသည္ သူတို႕ႏွလံုးထဲသို႕၀င္လိမ့္မည္။ သူတို႕ေလးတို႕သည္လည္း က်ိဳးၾကလိမ့္မည္။
ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၌ နည္းေသာဥစၥာသည္မတရားသောသူႀကိီးတုိ႕၌ ၾကြယ္၀ေသာဥစၥာထက္သာ၍ ေက်းဇူး ရွိ၏။ အေၾကာင့္မူကား၊ မတရားေသာသူ၏ လက္ရံုးသည္ က်ိဳးရလိမ့္မည္။ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကိုကား၊ ထာ၀ရာဘုရားမစေတာ္မုူ၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႕၏ ေန႕ရက္ကာလကို ထာ၀ရဘုရားသိမွတ္ေတာ္မူ၍၊ သူတို႕၏ အေမြဥစၥာသည္ အစဥ္အၿမဲတည္လ္ိမ့္မည္။ သူတို႕သည္ခဲယဥ္းေသာကာလ၌ မ်က္နွာမပ်က္၊ အစာေခါင္းပါးသည္ကာလ ၌ ၀စြာစားရၾက၏။ မတရားေသာသူတို႕မူကား ပ်က္စီးျခင္းသို႕ေရာက္ရႀကမည္။ ထာ၀ရဘုရား၏ ရန္သူတို႕သည္ က်က္စားရာအရပ္၏ အသေရကဲ့သို႕ ဆံုး၍ မီးခိုးျဖစ္လ်က္ ကြယ္ေပ်ာက္ၾကလိမ့္မည္။
မတရားေသာသူသည္ေခ်းငွါး၍ မဆပ္ပဲေနတတ္၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမူကား၊ သနားေသာစိတ္ရွိ၍ ေပးတတ္၏။ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူျခင္းကိုခံရေသာသူသည္ ျပည္ေတာ္ကိုအေမြခံရလိမ့္မည္၊။ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကိုခံရေသာသူမူကား၊ ပယ္ရွင္းျခင္းသို႕ ေရာက္ရလိမ့္မည္။ ေကာင္းေသာသူ၏ ေျခရာတို႕ကို ထာ၀ရဘုရားသည္ ပဲ့ျပင္၍ သူသြားရာလမ္းကို နွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ ထိုသူသည္လဲေသာ္လည္း ဆံုးရာသို႕မရာက္ရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာ၀ရဘုရား္သည္ သူ၏ လက္ ကို ကိုင္မေတာ္မူ၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ စြန္႕ပစ္ျခင္းကိုခံရသည္အေၾကာင္း၊သူ၏ သားေျမးတုိ႕သည္ ေတာင္း၍ စားရသည္အေၾကာင္းကို ငါသည္ အသက္ပ်ိဳသည္ ကာလမွစ၍ အိုသည္တိုင္ေအာင္ မျမင္စဖူး ။ သူသည္အစဥ္သနားေသာစိတ္ရွိသည္ နွင့္၊ သူတပါးတို႕အားေခ်းငွါးတတ္သည္ျဖစ္၍၊ သူ၏ သားေျမး တုိ႕သည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကိုခံရၾက၏။ 
ဒုစရိုက္ ကိုလႊဲေရွာင္၍ သုစရိုက္ကိုျပဳေလာ့။ သိုျပဳလွ်င္ အစဥ္အၿမဲေနရလိမ့္မည္။ ထာ၀ရ ဘုရားသည္တရားကို ႏွစ္သက္ေတာ္မုူ၏။ မိမိသန္႕ရွင္းသူတို႕ကို လည္းစြန္႕ေတာ္မမူ။ သူတို႕သည္ေစာင့္မေတာ္မူျခင္းကို အစဥ္အၿမဲခံရၾကလိမ့္မည္။ မတရားေသာသူတို႕၏ သားေျမးတို႕မူကား၊ ပယ္ရွင္းျခင္းကိုခံရၾကလိမ့္မည္။ 
ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႕သည္ ျပည္ေတာ္ကိုအေမြခံ၍ အစဥ္အၿမဲ ေနရၾကလိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ နႈတ္သည္ပညာကို ၿမြက္ဆိုတတ္၏။ သူ၏ လွ်ာသည္လည္း တရားေသာစကားကိုေျပာဆိုတတ္၏။ ထာ၀ရဘုရား၏ တရားေတာ္သည္ သူ၏စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ တည္သည္ျဖစ္၍၊ သူသြားေသာအခါ မေခ်ာ္မလဲရ။
မတရားေသာသူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို ေခ်ာင္းေျမာင္း၍ သတ္ျခင္းငွါ ရွာႀကံတတ္၏ ။ သို႕ေသာ္လည္း၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ ထိုသူ၏ လက္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို စြန္႕ပစ္ေတာ္မူမည္ မဟုတ္။ အစစ္ခံရေသာအခါ အၿပစ္ စီရင္ေတာ္မူမည္မဟုတ္။ ထာ၀ရဘုရားကိုေျမာ္လင့္၍၊ လမ္းေတာ္ကိုေလွ်ာက္သြားေလာ့ ။ ျပည္ေတာ္ကို အေမြခံရေသာအခြင့္ႏွင့္ ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူမည္။ မတရားေသာသူတို႕ ဆံုးရႈံးျခင္းကို သင္သည္ၾကည့္ျမင္ရလိမ့္မည္။မတရားေသာသူသည္ အစိုးတရျပဳ၍ ၊ ေပါက္ရင္ အရပ္မွာႀကီးပြားေသာသစ္ပင္လန္းလန္းရွိသကဲ့ သို႕၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ျပန္ပြားေစသည္ကို ငါျမင္ရေသာ္လည္း၊ ေနာက္တဖန္ သူသည္ ေရြ႕သြား၍ ကြယ္ေပ်ာက္၏။ သူ႕ကိုလည္း ငါရွာ၍ မေတြ႕ ရ။ စံုလင္ျခင္းတရားကိုေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။ ေျဖာက္မတ္ျခင္း တရားကို ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ေလာ့။ ထိုသို႕ျပဳေသာသူသည္ အဆံုး၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ခံစားရလိမ့္မည္။ ျပစ္မွားေသာသူအေပါင္းတုိ႕သည္ ပ်က္စိီးျခင္းသို႕ေရာက္ ၍၊ မတရားေသာသူတို႕သည္ အဆံုး၌ ပယ္ရွင္းျခင္းကိုခံရၾကလိမ့္မည္။ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႕၏ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ထာ၀ရဘုရားစီရင္ေတာ္မူ၏။ ေဘးေရာက္သည္ကာလ၌ သူတို႕ခိုလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာ၀ရဘုရားသည္ သူတို႕ကိုမစကယ္တင္ေတာ္မူမည္၊။
ံု္ယံုၾကည္ခိုလံႈေသာေၾကာင့္ ၊ မတရားေသာသူတို႕လက္မွ ႏႈတ္ယူကယ္တင္ေတာ္မူမည္။
ဒါေတြ ပါ ပဲ ......................