ယံုၾကည္သူနဲ႕ႏွလံုးသား စာအုပ္ငယ္

Pastor Dominic Din ဆရာဒိုးမနစ္ (ၾသစေၾကးလ်ား)
ေရးထားတဲ့ ယံုၾကည္သူနဲ႕ႏွလံုးသား စာအုပ္ငယ္ eBook ျဖစ္ပါတယ္။ ရယူလုိသူမ်ား ဆရာဒိုမနစ္နဲ႕ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
http://www.slideshare.net/murannezine/beliverheart1

Ps Dominic Din 
PO Box 623 Cabramatta
NSW 2166
Australia
Tel +612 9723-9014
Mobile +61 0401 618992

Read & Download Link
http://www.slideshare.net/murannezine/beliverheart1