သခင့္စကား အမွတ္စဥ္ ၁၆၃ No.163


သခင့္စကား အမွတ္စဥ္ ၁၆၃
ကဗ်ာမ်ား
မဂၤလာ(၁၃)၊ က်ေနာ္နဲ႕မိန္းမ - မင္းေအာင္သက္လြင္
သူ႕ေပးဆပ္မႈ - သိုးသငယ္ (ဒါးက)
ဧကန္မလြဲသူ႕ေမတၱာ - ဇြန္ပန္း
လိုေနတာသခင့္လက္တစံုပါ - S James
ခြင့္လႊတ္ပါသခင္ - (အီေလး)MM
အနီးဆံုးသူ - EM
ေမးခြန္းေလးတစ္ခုနဲ႕အစဖြင့္ရင္း - ဇြန္ပန္း

ေဆာင္းပါးႏွင့္သက္ေသခံခ်က္မ်ား
ဘ႑ာႏွင့္ပါဝါ (၁၂) - အမည္မေဖၚလိုသူတစ္ဦး
ခ်စ္သူေရြးေကာက္ပြဲမွာ - F Penny (Mizo) တမူး

စာမူေရးသားေပးပို႕ရန္ စာမူမ်ားကို ဓါတ္ပံုရိုက္၍ျဖစ္ေစ Viber ျဖင့္ +65 81222320 ၊ အီးေမး This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. သို႕ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။ ေဖ့စ္ဘုန္ Lord's Word (သခင့္စကား)၊ Lord's Heart (သခင့္ႏွလံုးသား) မ်ားတြင္ Image File အလြယ္တကူ ဖတ္ယူ၊ ခြန္အားယူႏိုင္ပါသည္။

Pdf download Link
http://jbcs.org.sg  ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (စင္ကာပူ),  http://murann.com/lw/lw163.pdf