ကႏၱာရ၏သီခ်င္းသံႏွင့္၂၀၁၅ႏွစ္သစ္မဂၤလာ


သည္ေလာက၏ ကႏၱာရမ်ားအထဲတြင္ လွည့္လည္ေနၾကေသာ ခရီးေဖာ္မ်ားအတြက္ ..ေရးသားထားေသာ စာအုပ္ငယ္ထဲမွ စကားလံုးမ်ားနဲ႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါသည္။
.
ေတာႏွင့္လြင္ျပင္သည္ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္၊ ဆိတ္ညိမ္ေသာ အရပ္သည္လည္း ရႊင္လန္း၍ ႏွင္းပြင့္ကဲ့သို႕ အပြင့္ပြင့္လိမ့္မည္။ အလြန္ပြင့္လန္း၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ သီခ်င္းဆိုျခင္းႏွင့္ တကြ ျမဴးတူးလိမ့္မည္။  ကႏၱာရသည္ ရႊင္ျမဴးလိမ့္မည္။ ေျမရိုင္းမ်ားတြင္ လည္း ပန္းမ်ားပြင့္လိမ့္မည္။ ကႏၱာရသည္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းသျဖင့္ သီခ်င္းဆို ေၾကြးေၾကာ္လိမ့္မည္။ ၁
.
ေရ
သဲကႏၱာရထဲသို႕ သြားေသာအခါ ေရ၏တန္ဖိုးကို ပို၍သိႏိုင္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀၀) က ယုဒျပည္ (ယခု အစၥေရးႏိုင္ငံ) တြင္ လူတစ္ဦးသည္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ၾကီး ေနာက္ဆံုးေန႕၌ ၾကီးစြာေသာအသံျဖင့္ ဟစ္ေအာ္ခဲ့ပါသည္။ ေရငတ္ေသာသူရွိလွ်င္ ငါ့ထံသို႕လာ၍ ေသာက္ေလာ့၊ ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာသူ၏ စိတ္ႏွလံုးထဲမွ အသက္ေရသည္ စမ္းေခ်ာင္းသဖြယ္ စီးထြက္ေနလိမ့္မည္ ..ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။၂
.
အသက္
သက္ရွိေလာကကို ပညာရွင္မ်ားက ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာၾကေသာ္လည္း၊ အသိဥာဏ္ေပၚမူတည္ျပီး လူႏွင့္တိရိစာၦန္ ခြဲျခားရန္ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ စစ္မွန္ေသာ ဘာသာတရားအားလံုးက အသက္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေျဖရွာေပးေနပါသည္။ သိပၸံပညာရွင္ အမ်ားစုက ဖန္ဆင္းျခင္းကို လက္မခံေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ လူအေပါင္းတို႕ထက္ အသိဥာဏ္ ကုေဋကဋာ ၾကြယ္ဝသူတစ္ဦးက အားလံုးကို စနစ္တက်စီမံေနသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤေလာကတြင္ မိမိအသက္ကို ႏွေျမာေသာသူသည္ အသက္ရံႈးဆံုးလိမ့္မည္၊ မိမိအသက္ကို မုန္းသူမူကား ထာဝရအသက္ကို ရမည္၃ ဟု ဆိုပါသည္။ ဂ်ာမန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ဦး ေတြ႕ဖူးပါသည္။ သားသမီးမရွိ၊ သို႕ေသာ္ သူအသက္ရွင္ရျခင္းကို အလြန္ေၾကနပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဘုရားက လူကို ေပးေသာလက္ေဆာင္မ်ားတြင္ အသက္သည္ တန္ဖိုးအရွိဆံုးျဖစ္သည္၊
.
အာဂႏၱဳခရီးသည္၊
ဘဝ၏အိုေအစစ္မ်ား၊ အလင္းေရာင္ အေၾကာင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာပါက၊ လမ္းျပပို႕ေဆာင္ေပးေသာ သစၥာတည္ေသာဘုရားႏွင့္ သူ၏ဂတိေတာ္မ်ား၊ ဂတိေတာ္အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေသာ ေရာင္စံု၊ သက္တံ့ကို နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေလာက၏ အလင္းျဖစ္ရမည္။ ေလာက၏ဆား ျဖစ္ရမည္။ ၄ ဤေလာကၾကီး ေမွာင္မိုက္မသြားျခင္း၊ ဤေလာကၾကီး ပုပ္သိုးမသြားျခင္းမွာ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္ကဲ့သို႕သူမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းမုန္ညင္းေစ့မွ် ရွိလွ်င္ပင္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ဂတိေတာ္မ်ား ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ေလာက၏ အလင္းမ်ားလည္း ျဖစ္လာမည္။ ေလာက၏ ဆားမ်ား ျဖစ္လာပါမည္။

အခ်ိန္ႏွင့္အသက္တာျဖစ္ရပ္မ်ား
ဘုရားမွလြဲျပီး က်န္သူမ်ားတြင္ အခ်ိန္ (အစႏွင့္အဆံုး) ရွိပါသည္။ ေလာကတြင္ အသက္ရွင္ေနျခင္းတြင္ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ေသျခင္း ရွိသလို၊ လူမ်ားဖန္တီးေသာ စားေသာက္စရာ၊ တယ္လီဖုန္း၊ တိုက္တာအိမ္၊ အေဆာက္ဦးမ်ားတြင္လည္း သက္တမ္းရွိပါသည္။ အခ်ိန္ကာလ မတန္လွ်င္ မသီးမပြင့္သလို၊ လူ႕ဘဝ အသက္တာတြင္ အဆံုးပိုင္း၊ ေသဆံုးျခင္း ရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ အစ၊အဆံုးမရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ အသက္တာရွိသည္။ ငါသည္ အာလဖ ျဖစ္၏၊ ၾသေမဃလည္း ျဖစ္၏။ ထာဝရအသက္ဆိုသည္မွာ အစအဆံုးမရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိပဲ အသက္ရွင္မရပါ။ အေျခေနတိုင္းကို ဘုရားသခင္အား ေမွ်ာ္လင့္လွ်င္ ပူပန္စရာမရွိပါ။ အမိဝမ္းတြင္းမွ ေသသည့္တိုင္ေအာင္ ပို႕ေဆာင္ေပးသည္။၄ ေလာကအေျခအေနမ်ား၊ မိမိအၾကံအစည္မ်ား ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အားလံုး၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕သည္ က်ႏုပ္တို႕အက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္ေပၚရန္ ဘုရားသခင္က လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိသည္။
.
ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္လွပေသာအသက္တာမ်ား
ငါးသည္ ေရ၌ေပါက္ပြားသလို လူသည္လည္း ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ ငိုေၾကြးျပီး၊ ေမြးဖြားလာရသည္။ ဆင္းရဲဒုကၡသည္ လူ၏ ဘဝခရီးေဖာ္ျဖစ္သည္။ မည္သူမွ မႏွစ္ျမိဳ႕ပါ။ ဘာေၾကာင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ မေနႏိုင္ပါသနည္း။ သာ၍ ျမင့္ေသာ ဘုရားရွင္ထံသို႕ သြားေနေသာ ေလွခါးထစ္မ်ားအျဖစ္ ျမင္ပါက မ်ားစြာအက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္သည္။ မၾကာမီတစ္ေန႕တြင္ ဘုရားသခင္သည္ မ်က္ရည္ရွိသမွ်ကို သုတ္ေတာ္မူမည္၊ ေနာက္တဖန္ ေသေဘးမရွိရ၊ စိတ္မသာ ညည္းတြားျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ပင္ပမ္းျခင္း မရွိရဟု ကတိေပးထားပါသည။ ၅ လွပါေသာအသက္တာမ်ားသည္ တင့္တယ္ျခင္း၊ ႏွစ္လိုဘြယ္ေကာင္းျခင္း၊ ခ်စ္စဖြယ္ျဖစ္ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ေဖၚထားပါသည္။ ဤေလာကၾကီးတြင္ ထိုသို႕ေသာ လွပသည့္ အသက္တာ ရွိေနပါသည္။ ထိုသို႕ေသာ ႏွစ္လိုဘြယ္ေကာင္းသည္၊ ခ်စ္စရာေကာင္းျခင္းမ်ားမွာ လူအခ်င္းခ်င္းတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာစရာမလိုပါသည။ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အက်င့္စာရိတၱ စိုေျပလန္းဆန္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရခ်ိန္သည္ လွပါေသာအသက္တာျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ေသာ လူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိအသက္ကို သူ႕တပါးအတြက္ပင္ စြန္႕လႊတ္ႏိုင္ေသာ ေမတၱာရွင္မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။၆ ထိုအသက္တာသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အလြန္လွပေနမည္အမွန္ပါ။
.
အသစ္တဖန္
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားစြာတြင္ မိမိဘဝအသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝိညာဥ္ေျပာင္းလဲမႈရလဒ္  စင္ကာပူႏိုင္ငံေလးသည္ ဘာမွမရွိပဲ၊ သယံဇာတ၊ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံထက္ မ်ားစြာခ်မ္းသာေနသည္။ စိတ္ဂိညာဥ္ခ်မ္းသာျခင္းသည္ အဓိကျဖစ္သည္။ ဘဝ၏ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ဝိညာဥ္ေရးျဖင့္သာ စတင္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႕ ဘုရားသခင္သည္ ႏွလံုးသားအသစ္ကို ေပးမည္ဟု ကတိျပဳသည္။ လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ ျပုျပင္ေသာသတၱဝါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာ တို့သည္ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို့သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကျပီ။၇  မိုးကုတ္စက္ဝိုင္း၏ အလႏ္ ဘာမွမရွိေတာ့ ဟုထင္ရသည္။ ေခ်ာက္ၾကီးထဲက်သြားမလား .. ကိုလံဗတ္ စြန္႕စားရွာေဖြျခင္းျဖင့္ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းအလြန္တြင္ အေမရိကားတိုက္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အသစ္ေသာဘဝ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ မိမိခြန္အားျဖင့္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္း အဆံုးထိ သြားပါေစ.. မိမိအား လမ္းျပေနေသာ ခြန္အား၊ ဥာဏ္ပညာၾကီးမားလွသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူသြားၾကပါမည္။ အဆံုးတြင္ ထာဝရေနအိမ္ရွိသည္။
.
ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား
စစ္မွန္ေသာအသက္တာ၊ အသစ္ေသာ အသက္တာတြင္ ေလာကအရာမ်ားကိုသာ မျမင္ေတာ့ပါ။ အမႈေဆာင္ျခင္း တူညီေသာ္လည္း ေလာကအရာတြင္ ေကာင္းမြန္စြာေနထုိုင္ရျခင္း၊ ဆင္းရဲပင္ပမ္းစြာ ေနထိုင္ရျခင္း ကြဲျပားသည္ကို နားမလည္ႏိုင္သူမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ လူ႕အျမင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားက ထိုသို႕မျမင္ပါ။ ဘုရားႏွင့္အတူ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူအတြက္ ေလာကအရာမ်ားသည္ အဝတ္စုတ္ကဲ့သို႕ ျဖစ္သြားပါသည္။ အေနထိုင္၊ အစားေသာက္ အားလံုးသည္ အရသာရွိ၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။ အသက္ရွင္ေနရျခင္းကိုပင္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းမကုန္ေအာာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ေနရာအခ်ိန္ခါလိုက္ျပီး ခံစားရေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားစြာ အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရပါသည္။ လံုျခံဳေသာေနရာကို ဘုရားသခင္က အျမဲေပးထားပါသည္။
.
ဆာလံက်မ္းမ်ား
အမွတ္ ၉၁၊ ၁၂၁ ဆာလံက်မ္းမ်ားသည္ လူသားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏ အလြန္ေကာင္းျမတ္ေသာ လက္ေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္။ ဘဝပ်က္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အားယူဖတ္ရႈႏိုင္သည္။ ေအာင္ျမင္ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း မိမိအစြမ္းျဖင့္မဟုတ္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရေၾကာင္း၊ သိရွိနားလည္ရသည္။ ဘုရားကို ရွာေသာ ဆာလံမ်ားျဖစ္သည္။ ဘုရားကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ျပီး ဘုရားကိုရွာဖို႕လိုသည္။ လူမ်က္ႏွာမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ လူမ်ားေျပာစကားကို နားေထာင္ျခင္း မ်ားလာပါက၊ ဘုရားႏွင့္ေဝးသြားႏိုင္သည္။ ဘုရားကိုရွာေသာအခါ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့၊ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေသာ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ ရွာမွ ဘုရားရွင္နားေညာင္းပါသည္။ လက္ခံပါသည္။ ႏွလံုးသားျဖင့္ ဘုရားကိုရွာရပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ က်ေနာ္တို႕ ႏွလံုးသားတံခါးဝတြင္ အျမဲေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါသည္။
.
ေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္စာတန္မာနတ္
ဝိညာဥ္ေရးနယ္ပယ္တြင္ ဘုရားသခင္ျပီးလွ်င္ ေကာင္းကင္တမန္သည္ အခရာက်သည္။ အခ်ိဳက နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ အျဖစ္ ေခၚေဝၚၾကသည္။ စာတန္မာနတ္သည္ ဆန္႕က်င္ဖက္ျဖစ္သည္။ နတ္ဆိုး၊ ဝိညာဥ္ဆိုး၊ စုန္း၊တေစၦ၊ကေဝ စသည့္ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ား ဤေလာကတြင္ ရွိေနပါသည္။ စာတန္ေနာက္လိုက္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေကာင္းကန္တမန္မ်ားက ဘုရားလူမ်ားကို အျမဲတမ္းကြယ္ကာ ေစာင့္ေရွာက္ပါသည္။ နတ္ဆိုးမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္သူမွာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားေစလႊတ္ေသာ ေကာင္းကန္တမန္မ်ားျဖင့္ စာတန္ကိုအႏိုင္ယူျခင္းမ်ားစြာ သမၼာက်မ္းတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္း ေကာင္းကင္တမန္က လာေရာက္ကယ္ဆယ္ျခင္း သက္ေသခံခ်က္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ စာတန္ခ်ီေႏွာင္ခံထားရပါက ေအာ္ဟစ္ဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းျခင္း၊ အျပင္းထန္ ဆုေတာင္းပါက ေကာင္းကင္တမန္မ်ား အံ့ၾသဘြယ္ကယ္တင္မႈမ်ားစြာ ယံုၾကည္သူတိုင္း သက္ေသရွိပါသည္။ ရပ္ေဝးမွ ဆုေတာင္းေပးသူမ်ား၊ ၾကားခံဆုေတာင္းေပးျခင္း ..ျဖင့္ စာတန္မာနတ္ကို အျမဲေအာင္ႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေကာင္းကင္တမန္မ်ား က်ေနာ္တို႕ကို ကူညီရန္ အသင့္ရွိေနသည္။
.
နာၾကင္ခ်ိန္မႈႏွင့္ေသျခင္းတရား
က်ေနာ္သည္ ဆရာဝန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဝဒနာရွင္မ်ားစြာႏွင့္ အျမဲေတြ႕ထိရသည္။ ကိုယ္တိုင္လဲ ေဝဒနာ၊ နာၾကင္မႈမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရသည္။ ေဝဒနာအေၾကာင္း ေရးပိုင္ခြင့္၊ အျပည့္စံု မေဖာ္ျပႏိုင္ပါ။ ေရးသားခြင့္၊ အရည္ခ်င္းလဲမရွိပါ။ ခရစ္ယာန္စာေရးဆရာ ဖိလစ္ယန္ေဆး ေရးသားေသာ နာၾကင္မႈစာအုပ္၉ ဒုတိယကမၻာစစ္ ဂ်ာမန္နာဇီတို႕ ညွင္းပန္းခံရသူမ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြ ေမးျမန္းေရးသားခဲ့သည္။ အဆိုးဝါးဆံုး ခံစားမႈမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ခံစားျပီး၊ မ်ားစြာေသာ ေသဆံုးမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ကိုးကားေရးသားပါသည္။ နာၾကင္မႈသည္ ေရာဂါမဟုတ္ပါ။ ေရာဂါျဖစ္မည့္ လကၡဏာ ျဖစ္သည္။ နာၾကင္မႈ ရွိမွသာ ဘုရားရွင္ကို ေအာက္ေမ့ေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ခႏၱာ၊ ေငြ၊ အာဏာ.. ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ္လည္း ဝိညာဥ္ေရး နာၾကင္မႈမ်ားစြာ ခံရၾကသည္။ စိတ္မသာညည္းတြားသူမ်ား မဂၤလာရွိ၏ ..ဟု ခရစ္ေတာ္ေျပာခဲ့သည္။ ေဝဒနာအားျဖင့္ ေမတၱာကို ေဖၚျပသည္။ ေနာင္တရရွိသည္။ ထိုေဝဒနာရွင္မ်ား ကို သူတို႕ႏွင့္အတူ မွ်ေဝခံစားျခင္းသာ ေမတၱာကို ျပသႏိုင္ပါမည္။ ေယာဘ နာက်င္ခံစားခ်ိန္ သူငယ္ခ်င္း၃ဦး မွ်ေဝခံစားၾကသည္။ ညဦးယံတြင္ ငိုေၾကြးျခင္းရွိေသာ္လည္း နံနက္တြင္ သီခ်င္းဆိုၾကရပါမည္။၁၀ မၾကာမီတေန႕တြင္ က်ေနာ္တို႕၏ မ်က္ရည္မ်ားကို ဘုရားသခင္က အျပီးအပိုင္ သုတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။၅
ေသျခင္းတရားကို ခရစ္ယာန္မ်ားက ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။ ေသျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုးငိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ေသျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရေသာအခါ ေကာက္ရိုးျမွင္ကို လွမ္းဆြဲတတ္ပါသည္။ ထိုေကာက္ရံုးျမွင့္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ရပါမည္။ ေသျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုူသိုက သြားေသာ တံခါးဝျဖစ္သည္။ ဤပုပ္တတ္ေသာ ရုပ္ခႏၱာျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ဝင္မရပါ။ ေသျခင္းသည္ အိမ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ယံုၾကည္သူမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ဤေလာကတြင္ ပုပ္တတ္ေသာခႏၱာမွ အသစ္ေသာခႏၱာကို အသက္ရွင္စဥ္၊ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္အသက္ရွင္ၾကပါတယ္။ အသက္ရွင္၍ ၾကြင္းက်န္ေသာငါတို႕သည္။ အာကာသေကာင္းကင္၌ ဘုရားထံသို႕ ေရာက္ေစျခင္းငွာ ထိုသူတို႕ႏွင့္တကြ မိုဃ္းတိမ္ေပၚသို႕ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ခံရေသာအားျဖင့္ သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ေနရၾကလိမ့္မည္။၁၁
.
ပုလဲရတနာမ်ား
ေဝဒနာသည္ လွပျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ရွင္ေပါလု၏ ဆူး အေၾကာင္း၊ ထိုဆူးေလးသည္ ရွင္ေပါလု ထိုဆူးကို သူ႕ထံမွ ေပ်ာက္ေစရန္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ထိုဆူးသည္ပင္ ရွင္ေပါလုအသက္တာကို ပုလဲရတနာ ျဖစ္ေစသည္။ မိမိတြင္ ရွိေသာအရာမ်ားျဖင့္ ကိုယ္လက္ေျခ၊ မသန္စြမ္း၊ မ်က္စိမျမင္၊ ေသာ္လည္း ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေသာ စံျပနမူနာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ ရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ဆူးရစ္သရဖူတြင္ ဆူးရစ္မ်ားမရွိေတာ့ပဲ ရတနာေပါင္းစံုျဖင့္ စီျခယ္ထားပါလိမ့္မည္။ ထိုအထဲက ပတၱျမားတလံုး၊ စိတ္တလံုး၊ ျမတလံုး သို႕မဟုတ္ ပုလဲတလံုး ျဖစ္ႏိုင္ရေသာ အခြင့္ကို က်ေနာ္တို႕ ရရွိထားၾကပါသည္။
.
ေကာင္းကင္ဘံုေနအိမ္
ေသမင္းနဲ႕ပခံုးခ်င္း တိုက္မိေသာအခ်ိန္မ်ား လူတိုင္းမွာ ေတြ႕ၾကံဳပါသည္။ ေဝဒနာကို လံုးဝမခံႏိုင္ေတာ့ရင္လဲ ေသမင္းကို တမ္းတပါသည္။ မရင္ဆိုင္ခ်င္ၾကေပမဲ့ ေနရာတကာမွာ ေသမင္းနဲ႕ ပခံုးခ်င္း တိုက္ေနရပါသည္။ စစ္ပြဲမ်ား၊ အာကာသစြန္႕စားမႈမ်ား၊ ပိတ္မိေနသူမ်ား၊ ဒီ ေသမင္းဆိုတဲ့ ျမစ္ကို ျဖတ္ကူးရမွာ ေၾကာက္ၾကပါသည္။ သည္ျမစ္ၾကီးကို ေသမင္းရဲ့အရိပ္လြမ္းမိုးေသာ ခ်ိဳင့္လို႕ ေခၚပါတယ္။၁၂ ေသျပီးမွျပန္ရွင္လာသူမ်ားစြာ ေတြ႕ဖူး၊ ၾကားဖူးၾကမွာျဖစ္ပါသည္။ ထေျမာက္ျခင္းနဲ႕ေသျခင္း မတူပါဘူး။ က်ေနာ္တို႕ဟာ ခရစ္ေတာ္ေယရႈလို ထေျမာက္ၾကမွာျဖစ္ပါသည္။ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း.. အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ရဲ့လူမ်ား ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘံု မွ ေနအိမ္ရွိသည္၊ အဘအိမ္ေတာ္မွာ အခန္းမ်ားစြာရွိသည္။ ေသမင္းရဲ့ ျမစ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ခ်ိန္ . ျငိမ္သက္ျခင္းကို ဘုရားသခင္ရဲ့ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္က ေပးပါသည္။ ဘာမွ စိုးရိမ္၊နာၾကင္စရာ မလိုေတာ့ပါ။ က်ေနာ္တို႕ရဲ့ သခင္ေယရႈ ကိုယ္တိုင္ ေသျပီးမွ ျပန္လည္ထေျမာက္ျခင္းကို လက္ေတြ႕ျပသခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။
.
ေကာင္းကင္ဘံုဘယ္မွာရွိပါသလဲ .
.ေမးခြန္းကို ေျဖရရင္၊ သိထာထက္ မသိတာက ပိုမ်ားပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုကို နိဗၸာန္ (ပါရာဒိုက္စ္) လို႕လဲ ေခၚႏိုင္ပါသည္။ ဘယ္ဘာသာမဆို နိဗၸာန္ ရွိပါတယ္။ သံသရာဝဋ္၊ ဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ျပီး ကိေလသာ အားလံုးခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားျခင္းကို နိဗၸာန္လို႕ ေခၚပါသည္။ ဒါေတြမရွိရင္ ပ်င္းစရာၾကီးပဲ ေျပာသူမ်ားအတြက္ နိဗၸာန္နဲ႕ဆန္႕က်င္ဘက္ေနရာကို သြားရမွာျဖစ္ပါသည္။ ဒါမွမဟုတ္ သံသရာလည္ျပီး ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ တဝဲဝဲတလည္လည္ ျဖစ္ေနမွာပါမည္။ က်ေနာ္တို႕ကေတာ့ ေကာင္းကင္ဘံု လို႕ေခၚတဲ့ နိဗၸာန္ကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ လူေတြက နိဗၸာန္ဆိုတာ..လူ႕ဥာဏ္နဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကပါသည္။ ဘယ္ေတာ့မွ ျပည့္စံုမွာမဟုတ္ပါ။ ဒီေလာကမွာ အေပ်ာ္ဆံုးအခ်ိန္အခါကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္ရင္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္သိမ့္ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္မွာေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုနဲ႕ငရဲ မယံုသူမ်ားအတြက္ ကႏၱာရ၏သီခ်င္းသံ စာအုပ္ငယ္ေလးက အဓိပၸါယ္မရွိေပေသာ္လည္း က်ေနာ္အတြက္ေတာ့ အထူး အဓိပၸါယ္ရွိလွပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ၾကြလာျပီး၊ က်ေနာ္တို႕ကို က်ိန္ျခင္းမွ လြတ္ကင္းေစခဲ့ပါျပီ။ လက္ရွိေကာင္းကင္နဲ႕ေျမၾကီးသည္ ေရြ႕သြားမည္၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္၊ ပ်က္စီးသြားမည္ဟုလည္း က်မ္းစတြင္ေရးသားထားပါသည္။ ေယရႈဆလင္ျမိဳ႕သစ္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာသစ္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ က်ေနာ္တို႕၏ ထာဝရေနအိမ္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႕နာမည္မ်ားကိုလည္း ေကာင္းကင္ဘံုစာရင္းတြင္ ျပဳစုထားျပီးျဖစ္သည္။ အိမ္ျပန္ျခင္း၊ ဖခင္ထံျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ ေကာင္းျမတ္ေသာလုပ္စရာမ်ားစြာရွိျပီး၊ ပ်င္းရိဖြယ္မဟုတ္ပါ။ ေလာကတြင္ ၾကဲခဲ့ေသာမ်ိဳးေစမ်ား၏ ထာဝရအသီးအပြင္ကို ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ ဆြတ္ခူးၾကပါမည္။၁၃  ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဒီေလာကၾကီးကို အထင္ၾကီးသူမ်ားအတြက္မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ က်ေနာ္တို႕၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ၊ ဘုရားၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ကူးယဥ္အိမ္မက္အားလံုး ျပည့္စံုျခင္းသို႕ ေရာက္မည့္ေနရာျျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၾကိဳက္သေလာက္ စိတ္ကူးယဥ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္သစ္၊ လူသစ္၊ စိတ္သစ္ျဖင့္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ၾကိဳဆိုၾကပါမည္။

စာေရးသူ ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္း၏ ကႏၱာရ၏သီခ်င္းသံ ကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။
၁။ ေဟရွာ ၃၅း၁   ၂။ ေယာ ၇း၃၇   ၃။ မသဲ ၅း၁၄၊    ၄။ ေဟရွာ ၄၉း၅၊  ဆာ ၄၈း၁၄   ၅။ ဗ်ာဒိတ္ ၂၁း၄   ၆။ ေယ၁၅း၁၃   ၇။ ၂ေကာ၅း၁၇   ၈။ ေယယမိ ၂၉း၁၃  ၉။ Philip Yaney, Where is God when it hurts   ၁၀။ ဆာ ၃၀း၅   ၁၁။ ၁သက္၄း၁၆၊ ေရာ ၁၂း၁   ၁၂။ ဆာလံ၂၃   ၁၃။ ဂလာတိ ၆း၇