မုရန္ေဆာင္းပါးမ်ား ၂၀၁၄ (၁၂ ခု သက္ေသခံခ်က္မ်ား)

မုရန္ေဆာင္းပါးမ်ား ၂၀၁၄ ၁။ ပုဂံ-၂၀၁၄

၂။ အင္းေလး-၂၀၁၃

၃။ Vung Tau, ဗီယက္နမ္

၄။ Facebook-ျမန္မာခရီးစဥ္ ၂၀၁၄

၅။ God-Good Attitude

၆။ မခြဲမခြာအျမဲသာ၊ မိသားစုအေၾကာင္း

၇။ အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း Church Building

၈။ မိသားစု ၁၀.၁၀.၂၀၁၀

၉။ ယံုၾကည္ျခင္း ဘဝသက္ေသခံခ်က္

၁၀။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမွဝမ္းေျမာက္ျခင္းသို႕ Happiness.to.Joy

၁၁။ က်ႏု္ပ္၏ဖခင္အေၾကာင္း

၁၂။ ေငြေၾကးရ်ာေဖြျခင္းအေၾကာင္း

Web.Link

http://www.slideshare.net/murannezine/zamurannarticles2014-40767690