ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၁၇ (ဘာသာျပန္ - မင္းေအာင္သက္လြင္) သခင့္စကား 2014-Oct


ဒံေယလ ၉း၂၅ ထို႕ေၾကာင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ကို တဖန္ တည္ေဆာက္ ျပဳစုျခင္းငွာ အမိန္႕ေတာ္ရွိေသာေန႕မွစ၍ ခရစ္ေတာ္သခင္၏ လက္ထက္ တိုင္ေအာင္ ခုႏွစ္ သိတင္း ႏွင့္ေျခာက္ဆယ္ ႏွစ္သိတင္း ၾကာလိမ့္မည္ဟု သိမွတ္ နားလည္ေလာ့။


သမၼာက်မ္းစာတြင္ ပါဝင္ေသာ ဇာတ္ေကာင္ မ်ားကို သရုပ္ေဖာ္ျပ ပံုေရးဆြဲျပရပါမူ အမ်ားစုမွာ ရက္စက္ ေသာ၊ ခက္ထန္ေသာ၊ နားမလည္ ႏိုင္ေသာ၊ မသန္႕ရွင္းေသာ သူမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ ရမွာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ျပရပါလွ်င္ သမၼာက်မ္းစာပါ ပုဂၢိဳလ္ေတာ္ မ်ားသည္ အမ်ားစုမွာ လွယဥ္ ေက်းမယ္ တစ္ဦး၏ ႏုမြတ္ေခ်ာေမြ႕ ေနေသာ အေရျပားေပၚ၏ ကိုယ္ခႏၶာေပၚတြင္ ႂကြက္ႏို႕ အသားမာ တက္ေနေသာ အေရျပားက့သဲ ို႕ အရုပ္ ဆိုး အက်ည္းတန္ ေစပါသည္။သို႕ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာထဲမွ ဒံေယလသည္ အျပစ္တင္စရာမရွိ၊အမွား အယြင္းကို မက်ဴးလနြ ္ခ့ေဲ သာ သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ က်န္ရစ္ေနခ့ဲ ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝေက်ာ္ တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္အတကြ ္ သ ူ ေပးလွဴဆက္ကပ္ခ့ေဲ သာ အသက္ တာသည္ သစၥာရိွေသာ၊ မေဖာက္ျပန္ေသာ အသက္ တာျဖစ္ပါ သည္။ ဒံေယလ က်င္လည္ခ့ရဲ ေသာ ေနရာသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းတပါးသားၾကား ဘာသာ တရားကို ယံုၾကည္မႈ မရွိေသာ လူမ်ား ၾကားထဲတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ဒံေယလ သည္ အျပစ္မရွိေသာ အသက္တာျဖင့္ မိမိ၏ရွည္လ်ားေသာ အသက္တာကိုဝိညာဥ္ ေရးရာ အသီးအပြင့္မ်ားျဖင့္ ဖူးပြင့္ ေဝဆာေစခ့ဲပါသည္။ ဒံေယလ၏ ျမင့္မားေသာ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမႈ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မွာ သူ၏ ထူးျခားေသာ သူ မတူေသာ ဆုေတာင္းသည့္ အသက္တာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။

ဒံေယလ အခန္းႀကီး ၉ တြင္ သူ၏ ဆုေတာင္းခ်က္ ပဌနာေတာ္ကို ေတြ႕ျမင္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ မိမိအျပစ္အတြက္သာမက ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ား အားလံုး၏ အျပစ္အတကြ ္ ေဖာ္ျပေတာင္းပန္ၿပီး (ဒံ-၉း၂ဝ) ေတာင္းပန္ ဝန္ခ်ခ့ပဲ ါသည္။ ထိုအခန္းတြင္ဒံေယလ ၏ စကားေျပာေကာင္းေသာ။ အလြန္ နက္ရိႈင္း ျမင့္မားေသာ ဆုေတာင္းခ်က္ကုိ ဖတ္ရႈရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါက သူသည္ အသက္၈၀ေက်ာ္ ရွိေနၿပီးအသက္ အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား စာရင္းထဲတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ေက်ာ္ၾကား ႀကီးျမတ္ေသာ အင္ပါယာႀကီး၏ ဝန္ႀကီး သံုးပါးရွိသည့္ အနက္ ထိုအျခားေသာ ဝန္ႀကီးတို႕ထက္ သာလြန္ေသာ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြးရွိသျဖင့္ ဘုရင္ကအာဏာ ကုန္လႊဲအပ္ရန္ ႀကံစည္ျခင္း ခံရသူလဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ အျမင့္ဆံုး ရာထူးကို ရထားေသာသူျဖစ္သည္။ (ဒံ ၆း၂)။ ထိုသို႕ ျမင့္မားေသာ ရာထူးလစာႏွင့္ အာဏာရရွိ ထားပါလွ်က္ ဒံေယလသည္ ထိုနန္းေတာ္တြင္းမွ လွပ်ိဳျဖဴမ်ား၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ၊ အာဏာ၊ ဘုန္းစည္းစိမ္ကို မက္ေမာ သာယာေသာသူ မဟုတ္ဘဲ အဆိုးဝါး ဆံုးေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည့္ ကတိ ထားေတာ္မူ ေသာ မိမိ လူမ်ိဳးေတာ္ အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ ေသာက ပြားလွ်က္ ရွိေနပါသည္။

သူ၏ အေတြးအာရံုထဲတြင္ တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ခံရေသာ မိမိ လူမ်ိဳး ေတာ္၊စားဝတ္ ေနေရး အဆင္မေျပ၊ မေလာက္မင ျဖစ္ကာ ဒုကၡပင္လယ္ ေဝကာ ေသာကအတိ ေရာက္ေနေသာ မိမိလူမ်ိဳးေတာ္ကိုသာ စြဲလန္း ေနေလသည္။ မိမိ၏ ေနရင္းၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ဗိမၼာန္ေတာ္ကိုသာ အာရံုျပဳလွ်က္ ရွိေနပါ သည္။ သူ၏ ဆုေတာင္းခ်က္ထဲတြင္ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္၊ ကာမဂုဏ္ ခံစားႀကီးပြားလိုေသာ အတၱဆန္သည့္ကိုယ္ပိုင္ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား မပါဘဲ ႀကီးမားေသာ ေဘး အႏၱရာယ္ ဒုကၡႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳေနရသူ ဣသေရလ လူမ်ိဳးေတာ္ အတကြ ္သာ မျပတ္ မလပ္ ဆုေတာင္း ေနခ့ဲ ပါသည္။

(ဒံ ၉း၂ဝ ---) ဘုရားသခင္သည္ ဒံေယလ၏ ဆုေတာင္းခ်က္ထက္ သာလနြ ္ေသာ အေျဖကို ေကာင္းကင္တမန္ ဂါေျဗလ အားျဖင့္ ေပးခ့ပဲ ါသည္။ ဒံေယလသည္ မိမိ၏ လူမ်ိဳးေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဗိမၼာန္ေတာ္အတကြ ္ ဆု ေတာင္းခ့ပဲ ါသည္။သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္က ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ ကန္႕သတ္ထားေသာ ေဘာင္ထက္ ေက်ာ္လြန္၊ သာလြန္ ေကာင္းမြန္ ေသာ ေကာင္းႀကီးမဂလၤ ာႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို ခ်ေပးသနား ေတာ္မူခ့ဲ ပါသည္။ အဘ ဘုရားသခင္၏အေျဖ သည္ က်ေနာ္တို႕ ေတာင္းေသာ ဆုမ်ားထက္ အၿမဲတမ္း ျပည့္လွ်ံ သာလြန္ေနပါ သည္။ ဆုေတာင္းခ်က္ကို အေျဖ ျပန္ေပးရာတြင္ ဘုရားသခင္က ေနာင္လာမည့္ကယ္တင္ရွင္ ေမရိွယ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ ဖြင့္ဟ ေဖာ္ျပ ရူပါရုံ ေပးခ့ပဲ ါသည္။ေမရွိယ အနက္ကား ဘိသိက္ေပး ဆီ သြန္းေလာင္း ခံရသူ (သို႕) ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼေဟာင္းေခတ္ ကာလတြင္ ဘိသိက္ဆီ (သို႕) သန္႕ရွင္းေသာဆီသြန္းေလာင္း ခံရသူျဖစ္ရန္ (သို႕) ဘိသိက္ဆီ သြန္းေလာင္းခံထိုက္သူ ျဖစ္ရန္အရည္အခ်င္း (အခ်က္) ၃ ခ်က္ လိုအပ္ပါသည္။

ထို အခ်က္မ်ားမွာ-

၁) ပေရာဖက္။ ၂) ယဇ္ပုေရာဟိတ္။ ၃) ရွင္ဘုရင္ မင္းျမတ္ တို႕ျဖစ္ပါသည္။ ေယရႈခရစ္သည္ ဘုရားသခင္ သြန္းေလာင္းေတာ္မူေသာ ဘိသိက္ဆီႏွင့္ထိုက္တန္ပါသလား။ ဟုတ္က့၊ဲ ထိုက္တန္ပါသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ က်ေနာ္တို႕၏ ပေရာဖက္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ေမရွိယ ႂကြလာမည့္ ရူပါရံု ဗ်ာဒိတ္ျပဳ၊ ဖြင့္ျပခ်က္သည္ သခင္ေယရႈ ဆင္းသက္လာျခင္း ကိုသာ ေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ သကၠရာဇ္ ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္း ကိုလဲ ေဖာ္ျပပါသည္။ ေမရွိယ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရံုသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ေမရွိယ၏ သက္တမ္းကိုလဲ ေဖာ္ျပပါသည္။ (ဒံ ၉း၂၃-၂၇)ေယဘုယ် အားျဖင့္ ရက္သတၱပါတ္ တစ္ပါတ္အား ၇ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ပါက သိတင္းပတ္ ၇ဝ သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၉ဝႏွစ္ႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။ ထို ကာလသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ရန္ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ေသာ ေန႕မွ၍ ၿပီးစီးသည့္ေန႕ တိုင္ေအာင္ အထိ ေရတြက္ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။

ဘီစီ ၄၅၇ တြင္ ဘုရင္ အာတာဇာစက္စ္ က ဧဇရအားေယရုရွလင္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ အမိန္႕ေပးအပ္ခ့ပဲ ါသည္။ ပေရာဖက္ ျပဳထားေသာ သိတင္းပါတ္ ေပါင္း ၆၀ ႏွင့္ အခန္းငယ္ေပါင္း ၂၅ ခုသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၈၃ ႏွစ္ႏွင့္ ညီမွ် ပါသည္။ ထိုႏွစ္ေပါင္း ၄၈၃ ႏွစ္အား ဘီစီ ၄၅၇ မွ စတင္ ေရတြက္ပါက ေအဒီ ၂၆ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအဒီ ၂၆ သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ လူ႕ဇာတိခံယူၿပီး ဗိတၱိဇံမဂၤလာ ခံယူေနေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ လူသားမ်ား အတြက္ အသက္ေသခံရန္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ထိုေဖာ္ျပခ်က္သည္ ဒံေယလအား ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပသည့္ အထူး ဗ်ာဒိတ္ ရူပါရုံျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ေယရွိယ ျပန္ႂကြလာျခင္းႏွင့္ ေမရွိယ၏ သက္တမ္း ကိုသာေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခရစ္ေတာ္ ဆင္းသက္လာမည့္ ျဖစ္စဥ္ လမ္းေၾကာင္းကိုလဲေဖာ္ျပပါသည္။ (ဒံ ၉း၂၄-၂၇)

အျပစ္ ၏ အခ ေသျခင္းကို အဆုံးသတ္ ေစခ့ပဲ ါသည္။အျပစ္၏ ဆိုးညစ္မိုက္မျဲခင္းကို သင္ပုန္းေခ် ခ့ပဲ ါသည္။ထာဝရ မကုန္ဆံုးႏိုင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို သယ္ေဆာင္ ယူ လာေပးခ့ပဲ ါသည္။ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ႀကိဳတင္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည့္စုံ ေစခ့ပဲ ါ သည္။ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား အားလံုးသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေလာက ႀကီးသို႕ဆင္းႂကလြ ာသည့္အခါမွသာ ျပည့္စုံသာြ းခ့ပဲ ါသည္။

သန္႕ရွင္းျခင္း စင္ၾကယ္ျခင္းကို ျပသသာြ းခ့ပဲ ါသည္။ ေသျခင္းတန္ခိုးကို ရိုက္ခ်ိဳးဖ်က္သိမ္းခ့ပဲ ါသည္။ ေအဒီ ၇ဝ တြင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ ဖ်က္ဆီးခံခ့ရဲ ပါသည္။ ထာဝရ ပဋိညာဥ္ ကို အတည္ျပဳေစခ့ပဲ ါသည္။ ေယရႈခရစ္သည္ အဆံုးတြင္ အားလံုးအတြက္ ကိုယ္စားျပဳ အေသခံအသက္ စေတး သာြ းခ့ပဲ ါသည္။

ခရစ္ေတာ္ဘုရား က်ေနာ့္ႏွလံုးသား အတြင္းမွ ေအာ္ဟစ္ ေတာင့္တ ျခင္းကိုလက္ခံေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႕ရွင္းေသာ ရူပါရုံကို က်ေနာ့္ အသက္ တာထမဲ ွာျပည့္ဝေစပါ။ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ ပါသည္။ ။ မင္းေအာင္သက္လြင္


(ဝန္ခံခ်က္ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ Anointed one (Messiah) အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာ
ဘာသာ ျပန္ဆို ပါသည္။)

---------------------------------------------------------------------------
မည္သူမဆို စာမူမ်ား ေရးသား ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။ စာမူမ်ားကို scan ဖတ္၍ျဖစ္ေစ ၊ ဓါတ္ပံုရိုက္၍ ျဖစ္ေစ email ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ႏွင့္ Viber မွ တဆင့္ photo sms ပို႕လိုသူ မ်ား ဖုန္း (+၆၅) ၈၁ ၂၂၂ ၃၂ဝ သို႕ ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။ သခင့္စကားစာေစာင္ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစ္မ်ားကို လစဥ္ ဖတ္လိုပါက Facebook account ; lord’s word တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါ သည္။ ဝိညာဥ္ေရးရာ ရသစံု (ကဗ်ာ၊ကာတြန္း၊ဟာသ၊သက္ေသခံခ်က္၊ေဝငွခ်က္) စာမူမ်ား ဖတ္ရႈလိုပါက facebook account lord’s word (သခင့္စကား) ႏွင့္ lord’s heart (သခင့္ႏွလံုးသား)ထံ friend request လုပ္ၿပီး ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
---------------------------------------------------------------------------Download Link

http://www.jbcs.org.sg/NewLordsWord/doc/OCT2014.pdf