ေရာမၾသဝါဒစာႏွင့္ျပဳစုသူ၊ရွင္ေပါလု - William MacDonald Commentary


၁။ စံေတာ္မီဝိေသသလကၡဏာ
ရွင္ေပါလုစာေစာင္မ်ားအနက္ အဓိကဥေသွ်ာင္ျဖစ္သည္။ ေရာမအေရာက္တြင္ တမန္ေတာ္ဝတၱဳျပီးဆံုးသြားသည္။ ေရာမအသင္းေတာ္သို႕ သြားေရာက္မလည္ပတ္မီ အသင္းေတာ္သို႕ ၾသဝါဒေပးစာအျဖစ္ စတင္မိတ္ဖြဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နည္းစနစ္က်နစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းျဖစ္၍ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ အေရးပါ၊ အခိုင္မာဆံုးေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။

သမိုင္းေၾကာင္းအရလည္း ဓမၼသစ္က်မ္းကိုလႊမ္းမိုးသည္။ ေရာမအင္ပါယာ၊ ဘုရင္ျဖစ္သူ ၾသဂတ္စတင္းသည္ ေရာမ ၁၃၊ ၁၄ မ်ားကို ဖတ္ရႈရင္း ေအဒီ၁၈၀တြင္ အသက္တာေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ပရိုတက္စတင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးသမား မာတင္လူသာသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို သေဘာေပါက္သြားသည္။ " ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္သည္ "  (၁၅း၁၇) ဟု ခံယူသြားသည္။

ဂြ်န္ဝက္စေလ သည္ ၁၇၈၃တြင္ လန္ဒန္ျမိဳ႕ အယ္ဒါစကိတ္လမ္းရွိ Moravian Church အသင္းေတာ္၌ မာတင္လူသာ၏ ၾသဝါဒအနက္ဖြင့္က်မ္းကို ဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ ရရွိသြားသည္။ ဂြ်န္ကယ္လဗင္က ဤက်မ္းစာကို နားလည္သေဘာေပါက္လွ်င္ က်မ္းစာတစ္အုပ္လံုးကို နားလည္သြားမည္ ဟု ဆိုထားသည္။


၂။ က်မ္းေရးသူ

မေကာင္းျမင္ဝါဒ ရွိသူမ်ားက ေရာမၾသဝါဒက်မ္း ေရးသူသည္ တပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ရမည္ဟု ခံယူၾကသည္။ သို႕ျဖစ္လင့္ကစား အတိုက္အခံ အျမင္ရွိသူမ်ားထဲမွ Marcion သည္ ေပါလုလက္ရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးစြာဝန္ခံလာသည္။ ထို႕ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရွးရိုးဝါဒီ အယူရွိသူမ်ား ... တို႕က အသိမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ The Muratorian Canon ကလည္း ေပါလု လက္ရာျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံသည္။

အျပင္ပန္း လကၡဏာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေပါလု၏လက္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုသည္။ ဓမၼအယူအဆ ေဝါဟာရႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာ ရႈေဒါင့္မ်ားအရ ေပါလု၏ အာေဘာ္မ်ားျဖစ္သည္။ ရွင္ေပါလု၏လက္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ၁း၁ တြင္ စတင္ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအပိုဒ္ေလးျဖင့္ မလံုေလာက္ေသးပါ။ ထို႕ထက္ခိုင္မာေသာ ၁၅း၁၅-၂၀ က်မ္းပိုဒ္ ရွိေသးသည္။ အေၾကာင္းအရာအမ်ားစုသည္ တမန္ေတာ္ဝတၱဳႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သန္႕ရွင္းသူ ဂါယု၊ ဧရတၱဳတို႕ကို စုရံုးျခင္းသည္ ေရာမအသင္းေတာ္အတြက္ ေရရွည္စီမံကိန္း ၾကိဳတင္ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတရတိ သည္ ေပါလု၏ လက္သံုး စာေရးသူ (၁၆း၂၂) ျဖစ္သည္။

၃။ အခ်ိန္ကာလ

ဤက်မ္းစာသည္ ေကာရိႏၱဳၾသဝါဒ ပထမစာေစာင္ႏွင့္ ဒုတိယစာေစာင္ အၾကားကာလတြင္ ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေယရုဆလင္ရွိ ဆင္းရဲသားခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ သန္႕ရွင္းသူမ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္သည္။ ကမ္းေျခ (၁၆း၁) ေကာရိႏၱဳသေဘၤာဆိပ္ျမိဳ႕ အေၾကာင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္မ်ားသည္ ေကာရိႏၱဳကို အေျခခံသည္။ ေပါလုသည္ ထိုေနရာတြင္ (၃)လ ေနခြင္ရခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္း ေရးသားျခင္း ျဖစ္ေပမည္။ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ေအဒီ ၅၆ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။

၄။ ေနာက္ပိုင္းသမိုင္းႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္

ေရာမအင္ပါယာၾကီး၏ ျမိဳ႕ေတာ္၊ ေရာမျမိဳ႕သို႕ မည္သို႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ေရာက္ရွိခဲ့သနည္း။ အေသအခ်ာ မေျပာႏိုင္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္မွာ ေရာမျမိဳ႕ရွိ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပင္ေတကုေတေန႕တြင္ ေယရုဆလင္ျမိဳ႕၌ ရွိေနၾကေပမည္။ (တ ၂း၁၀)။ ထိုသူမ်ားက သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္၏ မဂၤလာသတင္းကို သယ္ေဆာင္သြားၾက၍ သက္ေသခံၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကာလအားျဖင့္ ေအဒီ ၃၀ ျဖစ္သည္။

ေပါလုသည္ ဤစာကို မေရးသားမီကာလတြင္ ေရာမျမိဳ႕သို႕ တစ္ေခါက္မွ မေရာက္ဖူးပါ။ ေနာက္ ၂၆ႏွစ္ၾကာမွသာ ေရာက္သည္။ သို႕ေသာ္ ေရာမတြင္ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္သူ အနည္းငယ္ရွိေၾကာင္း၊ (အခန္း၁၆) သိသည္။ ထိုကာလသည္ ခရစ္ယန္မ်ား ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံရသည့္ ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား ေျခသလံုးအိမ္တိုင္ လုပ္ရသည္။ ေျပးရင္းလႊားရင္း ေရာက္ေလရာရာမွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေဟာၾကသည္။ သက္ေသခံၾကသည္။ ေရာမအသင္းေတာ္ရွိ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ယုဒလူမ်ိဳးႏွင့္ တပါးအမ်ိဳးသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေပါလုသည္ သူေမွ်ာ္လင့္သည့္အတိုင္း ေအဒီ၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရာမျမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတိုင္းမဟုတ္၊ အက်ဥ္းသားဘဝျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ေရာမျမိဳ႕သည္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားသည္။ မယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ အျပစ္ထဲတြင္ ေမြ႕ေလ်ာ္သာယာေကာင္းေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းမ်ိဳးေစ့ ၾကဲရန္ လိုအပ္ေသာ ေနရာေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္သူ အသစ္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ကို သက္ေသခံၾကသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေအာင္ပြဲဆင္ႏြဲၾကသည္။ ရင့္က်က္ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားကလည္း ခရစ္ယန္ယံုၾကည္ျခင္း ခံယူခ်က္၊ ရူပါရံုအျမင္၊ လက္ေတြ႕အသက္တာမ်ားျဖင့္ မကုန္ႏိုင္၊ မခမ္းနိုင္ အလင္းေပးၾကသည္။

ဤၾသဝါဒကို ေပါလုက အမည္မသိလူတဦးႏွင့္ စကားေျပာပံုစံျဖင့္ ေရးထားသည္။ ေပါလုသည္ ဧဝံေဂလိ ဆရာျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ၊ ပရိသတ္၏ ပဲ့တင္သံကို ၾကားသိလိုသည္။တမန္ေတာ္ၾကီးက တေယာက္ျပီး တေယာက္ ေမးျမန္းသည္။ ထိုသို႕ ေမးျမန္းေျပာဆိုျပီးေသာအခါ ေပါလုသည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို အဓိကထား၍ သြန္သင္ေဆြးေႏြးသည္။

တခါတရံ ပစ္မွတ္ ပရိုသတ္အား ရွင္းလင္းစြာေျပာျပသည္။ တခါတရံ ျမွတ္ထားသည္။ သို႕ေသာ္ ထုတ္ေဖာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမွတ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ ဧဝံေဂလိတရား ႏွံ႕စပ္သည္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေၾကာင္း၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းမရႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ၾကသည္။


ေရာမၾသဝါဒက်မ္းကို အခ်က္ (၁၂)ခ်က္ျဖင့္ ေလ့လာရသည္။

၁။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘာလဲ  (၁း၁၊ ၁၅-၁၆)
၂။ ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္းဆိုတာ ဘာလဲ  (၁း၁-၁၇)
၃။ လူမ်ားသည္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းၾကားရန္ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္သလဲ (၁း၁၈-၃း၂၀)
၄။ မယံုၾကည္သူမ်ား၊ ဘုရားမဲ့တရာမဲ့ သမားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို မည္သို႕ရရွိႏိုင္သလဲ။ (၃း၁၂-၃၁)
၅။ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီညြတ္ပါသလား (၄း၁-၂၅)
၆။ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အသက္တာတြင္ ေျဖာင့္မတ္စင္ၾကယ္ျခင္းသည္ မည္သို႕အက်ိဳးျပဳပါသလဲ (၅း၁-၂)
၇။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသူသည္ အျပစ္လုပ္ႏိုင္ပါသလား  (၆း၁-၂၃)
၈။ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ပညတ္တရားမ်ားကို မည္သို႕သေဘာထားရမည္နည္း (၇း၁-၂၅)
၉။ စင္ၾကယ္ေသာအသက္တာကို မည္ကဲ့သို႕ ရရွိႏိုင္မည္နည္း။ (၈း၁-၃၉)
၁၀။ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တပါးအမ်ိဳးသားမ်ား အားကိုးကယ္တင္ျခင္း၊ ဂတိေတာ္ထားျခင္းသည္ အဓဦးေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ ကၠဳသေရလ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ ဖ်က္ဆီျခင္းလား (၉။၁-၁၁၊ ၃၆)
၁၁။ ေျဖာင့္မတ္စင္ၾကယ္ျခင္း ရရွိသြားေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ မိမိေန႕စဥ္အသက္တာကို မည္သို႕ ရွင္သန္ရမည္နည္း (၁၂း၁ - ၁၆း၂၇)

ထိုေမးခြန္းမ်ားကို မိီးခိုးၾကြတ္ေလွ်ာက္ လိုက္၍ "ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း "..ဆိုသည္မွာ ဘာလဲဟု လိုက္ပါလာသည္။ "သတင္းေကာင္း" စု ဆိုပါသည္။


သတင္းေကာင္း ဟူေသာ ေဝါဟာရကို (ငယ္ ၁း၃) တြင္ (၆)ၾကိမ္ ရွင္းျပထားသည္။
၁။ သတင္းေကာင္း၏ အရွင္သည္ ဘုရားသခင္
၂။ ဓမၼေဟာင္း ပေရာဖက္မ်ား၏ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ (ငယ္၂)
၃။ သတင္းေကာင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ သတင္ေယရႈအေၾကာင္း
၄။ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းတခိုး (ငယ္၁၆)
၅။ ယုဒလူမ်ိဳး၊ တပါးေသာလူမ်ိဳး ဟူ၍ မခြဲျခားပါ။ လူသားတိုင္းႏွင့္ဆိုင္သည္ (ငယ္၁၆)။
၆။ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ရရွိသည္။ (ငယ္၁၇)

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စာျမည္းသာျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကရပါမည္။ (Page 705 to 804)မွတ္ခ်က္။
ယခုစာသည္ Willian MacDonald Commentary ကို ျမန္မာဘာသာျပန္ထားေသာ ဓမၼသစ္လမ္းညြန္စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၇၀၃၊ ၇၀၄ တို႕မွ တင္ျပထားပါသည္။ ဓမၼသစ္လမ္းညႊန္တအုပ္လံုး စာမ်က္ႏွာ ၁၄၄၇ ရွိသည္။ ဓမၼေဟာင္းလမ္းညႊန္လည္း စာမ်က္ႏွာ ၁၅၀၀ခန္႕ ရွိသည္။ Evangelical0  Literature Centrer  34th Street, 182/202  Room (2), Kyauktada Township တြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္သည္။ တန္ဖိုး တစ္တြဲလွ်င့္ က်ပ္၃၀၀၀၀ခန္႕ (u$30) ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃ တြင္ ျမန္မာဘာသာျပန္ ပထမဆံုး စတင္ထုတ္ေဝသည္။ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၃ တို႕တြင္လည္း ဆက္လက္ထုတ္ေဝခဲ့ရာ ယခုစာအုပ္သည္ Fifth Burmese Edition 2013 ျဖစ္သည္။ ရွင္ေပါလုသည္ သခင္ေယရႈေနာက္လိုက္မ်ားကို လိုက္လံသတ္ျဖတ္ေနေသာ ေရာမႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ကိုင္ ဖာရိရွဲ ပညာတတ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေယရႈက အလင္းတန္းအားျဖင့္ ေပါလုဘဝကို ေျပာင္းလဲျပီး၊ ခရစ္ေတာ္ေယရႈ ေနာက္လိုက္ျဖစ္လာသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ဧဝံေဂလိခရီးစဥ္ၾကီး (၃)ခု သြားလာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး ေရာမျမိဳ႕သို႕ အက်ဥ္းသား (အက်ယ္ခ်ဳပ္) အျဖစ္ေရာက္ရွိျပီး၊ ေရာမအင္ပါယာေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားကို တရားရံုးေတာ္တြင္ ဧဝံေဂလိတရာေဟာၾကားခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ေသဒဏ္ေပးခံျပီး မာတုရအျဖစ္ေသဆံုးသည္။

.
End...