ခရစ္ယာန္အသက္တာ အသက္ရွင္ျခင္း သင္ခန္းစာမ်ား Practical Christian Living သင္ခန္းစာ (၂၄)ခ

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ဓမၼအမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္ (Andrew, Pastor - Grace Baptist Church, Myanmar Fellowship) ျပဳစုထားသည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ အသက္ရွင္ျခင္း သင္ခန္းစာမ်ား Practical Christian Living သင္ခန္းစာ (၂၄)ခုကို ဆရာေစာစံေအာင္မွ စီရင္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မုရန္မဂၢဇင္း (ရန္ကုန္) တြင္ထုတ္ေဝျဖန္႕ခ်ိခဲ့ေသာ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း သင္ခန္းစာအခ်ိိဳ႕ကို မုရန္အင္တာနက္ (www.murann.com) တြင္ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။

ဆရာေအာင္ႏိုင္သည္ စင္ကာပူ ျမန္မာက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား HCF Health Care Fellowship တြင္ အပတ္စဥ္က်မ္းစာပို႕ခ်၊ ေဆြးေႏြးေနသူျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစရန္ က်မ္းစာႏွင့္အညီျပဳစု၊ ေဝငွျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ မုရန္

ေဒါင္းလုပ္ Download Link
http://www.slideshare.net/murannezine/ch-livinglessons2014