သခင့္စကားဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ (၁၃ႏွစ္ေျမာက္) အမွတ္စဥ္-၁၅၇၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၄...ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ - ၁၆ (ေျပာ၍မကုန္ႏိုင္ေသာဘုရားသခင္၏ဆုေက်းဇူးေတာ္)(ေျပာ၍မကုန္ႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ေအာက္ေမ့၍ ခ်ီးမြမ္း ျခင္း ရွိေစသတည္း။ ၂ေကာ ၉း၁၅)

တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုသည္ ေကာရိႏၲဳ အသင္းေတာ္သို႕ ေရးသား ေပးပို႕ ေသာစာေစာင္ ထဲတြင္ ေပးလွဴျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ သင္ခန္းစာ မ်ားကို ေတြ႕ရ ပါသည္။ သူေဖာ္ျပ ခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမွာ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၏ ျပည့္စံု ႂကြယ္ဝ ျခင္းသည္ ေပး ကမ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡေရာက္သူကို သနား ညႇာတာ သည့္ စိတ္ ခံစားမႈသက္သက္ မဟုတ္ ဘဲ လက္ေတြ႕ ေပးကမ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ေပးသနား ေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူး ေကာင္းႀကီး မဂၤလာမ်ားအား ျဖဳန္းတီး ျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အေရး ႀကီးဆံုးေသာ အခ်ိန္တြင္ ေဟာေျပာ ေဝငွခဲ့ပါ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေယရႈ ခရစ္ ေတာ္သည္ လူသားမ်ား အတြက္ ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ ေဖာ္ျပ၍ မကုန္ႏိုင္ သည့္၊ ေျပာ၍ မရႏိုင္သည့္၊ မေဖာ္ျပ ႏိုင္ေသာ (ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေတာင္ ျဖစ္ေသာ) လက္ေဆာင္ (သို႕) ဆု ေက်းဇူး ေတာ္ပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ အမည္နာမက ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ပါသနည္း။ သခင္ ေယရႈသည္ အဘ ဘုရား သခင္က ေလာကီသားမ်ားအတြက္ ေပးသနား ေတာ္မူေသာ ဆု ေက်းဇူး လက္ေဆာင္ ျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ -- ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တစ္ပါး တည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႕ ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ --- ေယာ၃း၁၆။ ဤ လက္ေဆာင္သည္ ေဖာ္ျပ၍ မရေသာ လက္ေဆာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရား သခင္က ေပးေသာ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည့္ သားေတာ္သည္ မည္သည့္ စကား လံုး၊ စာသား ႏွင့္မွ် ေဖာ္ျပ ေရးသား၍ မရေလာက္ေအာင္ အဖိုး အနဂၢ ထိုက္ေသာ လက္ေဆာင္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလက္ေဆာင္သည္ လူသားမ်ား ျပဳလုပ္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ထက္ သာလြန္ေသာ လူသားမ်ား စိတ္ကူး ထက္ သာလြန္ေသာ ျမင့္မား သည့္ အရာ ျဖစ္ပါသည္။

(လူသား အခ်င္းခ်င္း လက္ေဆာင္ ေပးရာတြင္ မိမိ တို႕တြင္ ရွိေသာ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ား ထက္ တန္ဖိုးနဲေသာ၊ မသာ ေသာ။ အဖိုး မတန္ ေသာ အရာ မ်ားကိုသာ ေပးေလ့ ရွိပါသည္။ မိမိ တို႕ အျမတ္ႏုိးဆံုး အရာ ကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးေလ့ မရွိပါ။ မိမိတို႕ ပို္င္ဆိုင္ထားေသာ အရာမ်ား အနက္မွ အဖိုး သိပ္ မႀကီးေသာ အရာကိုသာ ေပးေလ့ ရွိပါသည္။ ဘာသာျပန္သူ က်ေနာ့္ ဘဝတြက္ လက္ေဆာင္မ်ားစြာ ရခဲ့ဖူး ပါသည္။ ေမြးေန႕လက္ေဆာင္၊ ခရစ္ စမတ္ လက္ေဆာင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ အသင္းေတာ္ က်မ္းစာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ က်မ္းစာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဒိုင္လူႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ယူ ခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ လက္ေဆာင္ ရခဲ့ဖူး ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က ဖခင္ မ်ားေန႕ တြင္လဲ ေျခစြပ္ ႏွင့္ လက္ကိုင္ပုဝါကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ရခဲ့ဖူးျပန္ပါ သည္။ ထို ရခဲ့ဖူးေသာ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ၊ အဝတ္ အထည္။ ေရေမႊး စသည့္ အဖိုး သိပ္ မမ်ားလွေသာ အရာ မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ထက္မက တစ္သက္တြင္ တစ္ခါသာ ေဆာင္ခြင့္ ရေသာ က်ေနာ္ ၏ မဂၤလာေဆာင္ပြဲတြင္လဲ မဂၤလာ လက္ဖြဲ႕ လက္ေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားစြာ ရခဲ့ ဖူးပါသည္။ အမ်ားဆံုးရေသာ လက္ ေဆာင္မွာ လက္ဖက္ရည္ ပန္းကန္ Tea set မ်ားႏွင့္ တိုင္ကပ္ နာရီမ်ားသာ ျဖစ္ပါ သည္။ က်ေနာ္၏ အိမ္သို႕ အလည္ ေရာက္လာပါက အိမ္ ေရွ႕ခန္း အလွျပ ဗီရိုထဲတြင္ မဂၤလာလက္ေဆာင္အျဖစ္ ရခဲ့ဖူး ေသာ လက္ဖက္ရည္အခ်ိဳ ေႂကြ ပန္းကန္လံုး အမ်ားအျပားကို ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူသား အခ်င္းခ်င္း ေပးေသာ လက္ေဆာင္မ်ားသည္ တန္ဖိုး နဲေသာ ေပါ၊ ေခ်ာင္၊ ေကာင္း ပစၥည္း မ်ားသာ ျဖစ္ပါ သည္။) လူသား အခ်င္းခ်င္းသည္ မိမိတို႕ ပိုင္ဆိုင္ေသာ သားသမီးကို လက္ေဆာင္ အျဖစ္ ေပးေလ့ ေပးထ မရွိပါ။ သက္မဲ့အရာ မ်ားကိုသာ လက္ေဆာင္ အျဖစ္ ေပးေလ့ ရွိပါသည္။ (ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအတြက္ ေနမင္း။ လမင္း။ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ။ ေလ၊ ေရ။ စသည့္ အရာမ်ားကို သံုးစြဲဖို႕ရန္ အခမဲ့ ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ လူသား မ်ား၏ ဝိညာဥ္ေရးရာ ကယ္တင္ျခင္း အတြက္မူ ဘုရားသခင္၏ မိမိ ပိုင္ဆိုင္ သည့္ အရာမ်ားထဲမွ မိမိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ သားေတာ္ကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးျခင္း မွာ ေျပာ၍ မကုန္ႏိုင္ေသာ ဘုရား သခင္၏ ဆုေက်းဇူးေတာ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။)

ခ်ားလိ္စ္ ဝက္စေလ၏ ရွင္းျပခ်က္မွာ - ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏႈတ္ခမ္း မ်ားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ပိုင္ရွင္ ဘုရားျမတ္ရွင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ခ်ီးမြမ္း ႁမြက္ဆို ႏိုင္ေသာ္ျငားလဲ လူသားမ်ားအတြက္ သနားကရုဏာရွင္၏ လက္ေဆာင္ ေတာ္ျမတ္ အေၾကာင္းကို ခ်ီးမြမ္းႁမြက္ဆိုရန္ ခိုင္းႏိႈင္းစရာ ထိုက္တန္ ေသာ စကားလံုး မရွိေပ။ အရာ ရာကို တစ္ထစ္ခ် ယံုၾကည္တတ္ေသာ၊ ခိုင္မာေသာ လူသားမ်ား၏ စိတ္ အျခား တစ္ ဘက္၌ အဆံုး မရွိေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာျဖင့္ ရစ္ပတ္လႊမ္းၿခံဳထားေသာ လက္ေဆာင္ ပ႑ာ တစ္ခု ရွိေနပါသည္။

ကေလးငယ္ေလး တစ္ဦးသည္ ညတိုင္း အိပ္ယာဝင္စဥ္ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ေလ့ မရွိဘဲ ေအာ္ဟစ္ငိုေႂကြးေလ့ရွိပါသည္။ သူ ေက်နပ္ ႏွစ္သက္ လိမ့္မည္ ဟု ထင္ရေသာ အရုပ္၊ ကစားစရာ၊ သားေရစာ တစ္ခုခုကို ယူလာ ေပးေသာ္ျငားလဲ အရာ မေရာက္ေပ။ မည္သည့္အရာကမွ ထိုကေလး အငို တိတ္ကာ အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ မစြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ သက္မဲ့ အရုပ္မ်ားသာမက သူ ႏွစ္သက္ေသာ သက္ရွိ အိမ္ေမြး တိရိစာၦန္မ်ားကပင္ သူ႕ကို ေက်နပ္ ေအာင္ မႏွစ္သိမ့္ ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဖခင္ျဖစ္သူက မင္း ဘာကို လိုခ်င္ေနလို႕ ဒီေလာက္ ငိုေနရတာလဲ။ မင္းေက်နပ္ေအာင္၊ အငိုတိတ္ေအာင္ ငါဘာေတြ ထပ္ၿပီး ယူလာခဲ့ ေပးရမလဲဟု ေျပာဆိုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ကေလးငယ္က ပါပါး သမီးနဲ႕ အတူတူ ရွိေနရင္ သမီး အငိုတိတ္မွာေပါ့ဟု ျပန္ေျဖ ခဲ့ပါသည္။ အျခားလူ တစ္ဦးဦးအတြက္ က်ေနာ္တို႕ ေပးႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုး၊ အႀကီး ျမတ္ဆံုးေသာ လက္ေဆာင္ မွာ က်ေနာ္တို႕ ကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဘာသာျပန္သူ ငယ္စဥ္က ရပ္ကြက္ တြင္းရွိ အသုဘ အိမ္မ်ားတြင္ မၾကာခန ညလံုး ေပါက္ အသုဘ ေစာင့္ေပး ခဲ့ဘူးပါသည္။ လူတစ္ဦးဦး ေသဆံုးသြားေသာ အိမ္တြင္ မိသားစု ဝင္မ်ား စိတ္ အားငယ္ ေနမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို အခ်ိန္၌ သူတို႕အနီးတြင္ မိတ္ေဆြ ေရာင္းရင္းျဖစ္ေသာ က်ေနာ္တို႕က လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္မ်က္နွာျပ ခြန္အား ေပး ႏွစ္သိမ့္ျခင္းထက္ ႀကီးေသာ၊ ေကာင္းေသာ အရာ မရွိပါ။ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ ေဆြမ်ိဳး မိတ္ေဆြ တစ္ဦးဦး၏ မဂၤလာေဆာင္(သို႕) အသု ဘ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ က်ေနာ္တို႕ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေနထိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ကဗ်ာရွင္ တစ္ဦးက ဤသို႕ ေရးစပ္ ခဲ့ဖူးပါသည္။

- - - ေပးသူ ကိုယ္တုိင္ မရွိေသာ လက္ေဆာင္သည္ အခ်ည္းႏွီးပင္။ - - -
(ဘာသာျပန္သူ ဆန္းေဒးစကူးလ္ေက်ာင္းသား ဘဝက ေမြးေန႕ရွင္မဲ့ ေမြး ေန႕ ဟူေသာ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို ၾကားနာခဲ့ရဖူးပါသည္။ ထိုပံုျပင္ထဲတြင္ လူသားမ်ားသည္ ခရစၥမတ္ ပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။ ခရစၥမတ္ေန႕သည္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား၏ ေမြးေန႕ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ လူသား မ်ားသည္ ထို ခရစၥမတ္ ပြဲ တြင္ ေမြးေန႕ရွင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ဦးစားမေပးဘဲ အခမ္းအနား အစား အေသာက္ အထူး ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ား။ ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ား ႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲ မ်ားကိုသာ ဦးစား ေပး အေရးထား က်င္းပ ၾကၿပီး ေမြးေန႕ရွင္ စစ္စစ္ျဖစ္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈ ခရစ္ ေတာ္ ေပ်ာက္ေန ခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ဦးစား မေပး။ ေနရာမေပး အေလး မထား ခဲ့ၾကပါ။ ထို ကဲ့သို႕ေသာ ခရစၥမတ္ပြဲသည္ ေမြးေန႕ရွင္ (ေယရႈခရစ္ေတာ္) မပါ ေသာ၊ မရွိေသာ ကင္းမဲ့ ေသာ ေမြးေန႕ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ )
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က က်ေနာ္၏ သား ေမြးေန႕ကုိ က်င္းပစဥ္က သားျဖစ္သူ က်ေနာ္တို႕ႏွင့္ အတူ ရွိမေနခဲ့ပါ။ ထိုစဥ္က က်ေနာ္ သည္ စင္ကာပူ တြင္ အလုပ္ လုပ္ ေနေသာ္လဲ သားႏွင့္ မိသားစုမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ သား (ေမြးေန႕ရွင္) မရွိ ေသာေၾကာင့္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေမြးေန႕သည္ အရသာ မရွိ လွပါ။) ခရစ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ လက္ေဆာင္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဌာပနာ အျဖစ္ ထဲ့သြင္း ခဲ့ပါ သည္။ ဤလက္ေဆာင္သည္ အျမင့္ဆံုးေသာ။ အဖိုး အထိုက္တန္ ဆံုးေသာ၊ တန္ဖိုး အႀကီး ဆံုးေသာ ဘုရားေပးသည့္ က်ေနာ္တို႕ လူသားမ်ားအတြက္ လက္ေဆာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ လက္ေဆာင္ကား ေျပာ၍ မကုန္ႏိုင္ေသာ ဘုရား သခင္၏ ဆုေက်းဇူးေတာ္ ေပတည္း။ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္အဖ။ ကိုယ္ေတာ္ က်ေနာ့္ အတြက္ ခ် ေပးသနား ေတာ္မူေသာ အဖိုးထိုက္ လက္ေဆာင္အတြက္ အထူး ေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္။ ထိုေက်းဇူးကို တုန္႕ျပန္ သည့္ အေနျဖင့္ က်ေနာ္၏ အသက္တာကို ကိုယ္ေတာ္အား ေပးပါေတာ့မည္။ ကိုယ္ေတာ္ ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ။

မင္းေအာင္သက္လြင္
(ဝန္ခံခ်က္ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ The indescribable gift အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆို ပါသည္။)

ကဗ်ာမ်ား
ေရလိုလူ (မင္းေအာင္သက္လြင္)
ဖန္ဆင္းရွင္ သုိးသူငယ္(ဒါးက)
တိမ္ကြယ္မိတဲ့ေန S.Jame
အခ်စ္တတ္ဆံုး Samuel Soe Lwin

ေဆာင္းပါးႏွင့္သက္ေသခံခ်က္မ်ား
လက္တို ၿပီးေတာ့ ့ ေမးရ ေျပာရအုံးမယ္။ (၁) [ဟီတန္ႏုိး]
ဘဝရဲ႕ေလွငယ္ Alo Huar
ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူကိုေက်းဇူးတင္သင့္ပါသည္။ (ေတာႏွင္းပန္း)
သက္ေသခံခ်က္(၃) သက္မြန္(ကေလး)
ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမွခ်ီးမြမ္းျခင္းသို႕ ဇြန္ပန္း
ဘဝရဲ႕ေလွငယ္ Alo Huar
ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူကိုေက်းဇူးတင္သင့္ပါသည္။ (ေတာႏွင္းပန္း)
ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႕ဆက္ဆံမ (မ လိမၼာရဲ့ ေမေမ ပိတူ)
ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ - ၁၆ (ေျပာ၍မကုန္ႏိုင္ေသာဘုရားသခင္၏ဆုေက်းဇူးေတာ္)
အေရမတြန္႕သူ (ကာတြန္း - မင္းေအာင္သက္လြင္)

Download and Read @
http://jbcs.org.sg 
http://www.jbcs.org.sg/NewLordsWord/doc/SEP2014.pdf