ကႏၱာရ၏သီခ်င္းသံ စာအုပ္အေၾကာင္း - ေရးသူ၊ ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္း

ေမတၱာတမန္ႏွင့္ ျမန္မာ့တမန္မဂၢဇင္းမ်ား၌ ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါး(၂၃)ခုကို ေပါင္းစည္းထားသည္။ ဘဝမွရရွိခဲ့သည့္ သင္ခဏ္းစာႏွင့္ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေရးအတြက္ ေဝငွျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကို အေျခခံေရးသားထားပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၄ႏွစ္က ပထမအၾကိမ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ္လည္း ဘဝတြင္ေျခကုန္လက္ပမ္းက်ေနသူမ်ားအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္လည္တည္းျဖတ္၊ ပံုစံသစ္ျဖင့္ ၂၀၁၄တြင္ ျပန္လည္တင္ဆက္ထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။

ပူအိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရရမယ္..ေရ ..ဆိုေသာအသံသည္ ေရငတ္ေနသူမ်ားအတြက္ အလြန္နားဝင္ခ်ိဳပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးမ်ားသည္လည္း အသက္တာ၏ ကႏၱာရေတြအတြက္ စမ္းေရကဲ့သို႕ ေအးျမျပီးခ်ိဳသာေသာ သီခ်င္းသံမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါေစဟု ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။

မာတိကာ

၁။ ေရ

၂။ အသက္

၃။ အာဂႏၱဳခရီးသည္

၄။ ဘဝ၏အိုေအစစ္မ်ား

၅။ အလင္းေရာင္

၆။ လမ္းျပပို႕ေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္း

၇။ ခရစ္ယာန္တို႕၏ယံုၾကည္ျခင္း

၈။ သစၥာတည္ေသာဘုရားႏွင့္သူ၏ဂတိေတာ္မ်ား

၉။ ကတိေတာ္၏အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေသာသက္တံ့

၁၀။ အခ်ိန္

၁၁။ အသက္တာတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေနျဖစ္ရပ္မ်ား

၁၂။ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္လူ

၁၃။ လွပေသာအသက္တာမ်ား

၁၄။ အသစ္တဖန္ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲျခင္း

၁၅။ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္း၏ေနာက္ကြယ္တြင္

၁၆။ အထူးအေျခအေနမ်ား၌ခံစားရေသာေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား

၁၇။ လံုျခံဳရာေနရာ

၁၈။ ၉၂ႏွင့္၁၂၁ခုေျမာက္ေသာဆာလံမ်ား

၁၉။ ဘုရားသခင္ဘယ္မွာရွိပါသနည္း

၂၀။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားအေၾကာင္း

၂၁။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ရန္သူစာတန္မာရ္နတ္

၂၂။ နာက်င္ေသာအခါဘုရားသခင္ဘယ္ေရာက္ေနသနည္း

၂၃။ ပုလဲရတနာမ်ား

၂၄။ ေသျခင္းတရား

၂၅။ ေသမင္းႏွင့္ပုခံုးခ်င္းတိုက္မိေသာ အခ်ိန္မ်ား

၂၆။ ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္း

၂၇။ ေကာင္းကင္ဘံုဘယ္မွာရွိသနည္း

၂၈။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ေကာင္းကင္ဘံုေနအိမ္

အထက္ပါေဆာင္းပါးမ်ားကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ မုရန္တြင္တင္ျပပါမည္။ စာအုပ္ရယူလိုသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္စာအုပ္ဆိုင္၊ ဆူးေလဘုရားလမ္းတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ စာေရးသူ ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္းထံမွလည္း တိုက္ရိုက္ရယူႏိုင္ပါသည္။

က်မ္းပိုဒ္

ေတာႏွင့္လြင္ျပင္သည္ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္။ ဆိတ္ညံေသာအရပ္သည္လည္း ရႊင္လန္း၍ ႏွင္းပြင့္ကဲ့သို႕ အပြင့္ပြင့္လိမ့္မည္။ အလြန္ပြင့္လန္း၍ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ သီခ်င္းဆိုျခင္းႏွင့္တကြ ျမဴးတူးလိမ့္မည္။ ေဟရွာ ၃၅း၁-၂

ကႏၱာရသည္ရႊင္ျမဴးလိမ့္မည္။ ေျမရိုင္းမ်ားတြင္လည္း ပန္းမ်ားပြင့္လိမ့္မည္။ ကႏၱာရသည္ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းသျဖင့္ သီခ်င္းသီဆိုေၾကြးေၾကာ္လိမ့္မည္။ (ေခတ္သံုးျမန္မာသမၼာက်မ္း)


စာမည္းေဆာင္းပါး(၃)ပုဒ္ PDF files (4 Mb)

http://murann.com/ebooks/kandarya1.dr.pemyant.win.pdf.pdf