ျငိမ္ဝပ္ျခင္းခ်မ္းသာ - ဓမၼမဂၢဇင္း၊ Charch of Singapore (Myanmar Service) စာအုပ္ထြက္ပါတယ္။THE REST , 2014 Vol 2, Magazine
ျငိမ္ဝပ္ျခင္းခ်မ္းသာ - ဓမၼမဂၢဇင္း၊ Charch of Singapore (Myanmar Service) စာအုပ္ထြက္ပါတယ္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ခ်ိဳမနားလိန္း (BA, Mth, DD) Rev, ရဲ့ အမွာစကား၊ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ အာေဘာ္ (Rev ေစာစံေအာင္ MRE, M Div တို႕ျဖစ္ပါတယ္။

တ၇ားေဒသနာ(အထူး)
ဘုရားသခင္၏ ဧဝံေဂလိတရားသည္ က်န္းမာျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ တရားမဟုတ္ The Gospel of God is Not Health & Wealth Gospel - Rev ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း

ကယ္တင္ျခင္း၊ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းက႑
ထာဝရဘုရား၏ကယ္တင္ျခင္းခ်မ္းသာ (ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း)
ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းႏွင့္ကေလးသူငယ္ ကယ္တင္ျခင္း (ေနာ္ေလဒီယာေဖါ)

သက္ေသခံခ်က္မ်ား
မအားမီသက္ေသခံခ်က္
ဦးမင္းေဝ၊ သန္းစုိးေအာင္၊ ေဒၚစႏၵာသင္..သက္ေသခံခ်က္မ်ား
ဂြ်န္ဝက္စေလ၏ေျပာင္းလဲမႈ  - လွမင္းသူ
မေလးရွားပီနန္ျမိဳ႕ကဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစသူမ်ား - ေဇာ္ေအာင္

ကဗ်ာ၊ဝတၱဳ
သခင္သာမကယ္ရင္ - မေရႊစင္ဆု USA
သမၼာက်မ္း - အက္စတာေအာင္
ေရြးခ်ယ္မႈ - ေပါက္ေပါက္
အေမ၊ အေစခံလမ္း - မင္းေအာင္သက္လြင္
အျမဲတည္ေသာအိမ္ - ေမာင္ႏြယ္ျမင့္

သီၾသေလာဂ်ီ (တရားဓမၼ)
ဓမၼပညာဆိုင္ရာသိမွတ္ဘြယ္ေဝါဟာယမ်ား
မွားယြင္းေသာေဟာေျပာသြန္သင္ခ်က္မ်ားကို က်မ္းစာအားျဖင့္မွန္ကန္စြာတုန္႕ျပန္ျခင္း - Rev ေစာစံေအာင္
အသြင္တူခရစ္ဝင္က်မ္း Synoptic Gospel

ကေလးက႑
ေယရႈအရာရာကိုတတ္ႏိုင္တယ္ - ဆရာမ ေနာ္သလဲေဖါ

အေထြေထြက႑
အိပ္မက္တစ္ခုႏွင့္သင္းအုပ္ဆရာ - ဆလုင္းေမာဇက္ဦး
ဆရာထြန္းထြန္းႏွင့္အင္တာဗ်ဴး - အယ္ဒီတာ
ဘြန္ဟိုးဖါး - ဆလိုင္းေမာဇက္ဦး
ႏွစ္သစ္အတြက္စိန္ေခၚမႈေဟာင္းတစ္ခု - ဆရာမဆူဆန္
သိမ္းငွက္ထံမွ ေတြ႕ရွိခ်က္ - အင္တာနက္မွ
COS Myanmar သမိုင္းအက်ဥ္း - အသင္းေတာ္ေကာ္မတီ
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းသတင္းမ်ား
Joni Eareckson Tada

က်န္းမာေရး
စိတ္ဖိစီးမႈ (stress) စိတ္ေထာင္းလို႕ကိုယ္ေက်ျခင္း - ေဒါက္တာသန္းသန္းမွန္

ခရစ္ယာန္အသက္တာ
အရာရာ၌ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း "Thanksgiving" - ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း
ဘုရားကိုေၾကာက္ရြံ႕ေသာအမ်ိဳးသမီး - ဆရာမေနာ္သလဲေဖာ
ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ေျမွာက္ပင့္ျခင္း - ေန႕စဥ္ခြန္အား
သမၼာက်မ္းရွိကတိေတာ္မ်ား - ဆရာေစာစံေအာင္ 
ေယရုဆလင္ခရီးစဥ္ Jerusalem Trip - ဆရာေစာစံေအာင္ 
က်မ္းစာအနက္ဖြင့္ပညာ Hermeneutics - ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း
ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ခရစ္ယန္အသက္တာ
ေရာင္စံသတင္းဓါတ္ပံုမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

ဆရာခ်ိဳမနားလိန္းသည္ စင္ကာပူ Church Of Singapore C.O.S ျမန္မာမိတ္သဟာရ သင္းအုပ္ဆရာျဖစ္သည္။ ယခုစာအုပ္ကို က်မ္းစာေလ့လာျခင္း လက္စြဲအျဖစ္ ေလ့လာဆည္းပူး၊ သင္ၾကားရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ eBook အျဖစ္ဖတ္ရႈႏိုင္ေသာ္လည္း က်မ္းစာေလ့လာရန္အတြက္ ရိုက္ႏွိပ္၊ ေဆာင္ထားရန္ အားေပးပါသည္။ စာအုပ္ကို စင္ကာပူအသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္သည္။ ေမတၱာျဖင့္ ျဖန္႕ခ်ိပါသည္။ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ေဒါင္းလုပ္ရန္လင့္ခ္ Download
http://murann.com/rest2.htm


ဆက္သြယ္ရန္။
ဆရာခ်ိဳမနားလိန္း၊ +65 85248210 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ဆရာေစာစံေအာင္ +65 84194116 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.