အသက္ရွင္ေသာသူ (He that Liveth) - Saw San Aung (rev)

“အသက္ရွင္ေသာသူလည္း ျဖစ္၏။ ငါသည္ အရင္ေသသည္ျဖစ္၍ ကမၻာအဆက္ဆက္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံု၏။ မရဏာ ႏွင့္ မရဏာႏိုင္ငံကိုလည္း ငါအစိုးရ၏ ” (ဗ်ာ ၁း ၁၈)

သခင္ေယ႐ႈသည္  အသက္ရွင္ေသာဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္ မူ၏။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကားသိရသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံရမည့္ အျပစ္အ တြက္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ ကိုယ္စားအေသခံျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ရၾကၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္က “အိုအဖ အကၽြႏ္ုပ္စိတ္၀ိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္ လက္၌  အကၽြႏ္ုပ္အပ္ႏွံပါ၏” မိန္႔ႁမြတ္ခဲ့၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းႏွင့္မရဏာတံခါး၏ေသာ့တို႔ကို ကိုင္ထားသည္။ ေသျခင္းတရားက ကိုယ္ေတာ္ကို မႏိုင္ရာ။ အကယ္စင္စစ္ကိုယ္ ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚအသက္စြန္႔ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာမစစ္သားမ်ားသတ္၍ ေသျခင္းမဟုတ္ပါ။

ေယ႐ႈကိုယ္ေတာ္တိုင္က ေယာ ၁၀း၁၇-၁၈၌ ငါသည္ ကိုယ္အသက္ကို စြန္႔၍ ေနာက္တဖန္ ယူဦးမည္ . . .ငါ့အသက္ ကို အဘယ္သူမွ် မလုမယူ။ ကိုယ္အလိုအေလွ်ာက္ငါစြန္႔၏။ ကိုယ္အသက္ကို စြန္႔ရေသာအခြင့္ႏွင့္ ေနာက္တဖန္ ကိုယ္ အသက္ကို ယူျပန္ရေသာ အခြင့္သည္ ငါ၌ရွိ၏။ ထိုအခြင့္ကို ခ မည္းေတာ္သည္ ေပးေတာ္မူသည္ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယေန႔ အသက္ရွင္သည္သာမက ေနာက္ကမၻာအဆက္ဆက္တိုင္ အသက္ရွင္ေနဦးမည္။

အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လက္ေတာ္၌ ရွိ၏။ ကို္ယ္ေတာ္အခြင့္ရွိသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္ ရွင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ၾကားခံဆုေတာင္းေပးလ်က္ရွိသည္။ ပညတ္ တရားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္ရွိေၾကာင္းေဖၚျပသည္။ အျပစ္က ေသျခင္းကို ပို႔ေဆာင္သည္။ ထိုေသျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာ အျပစ္တရားကို ခရစ္ေတာ္ေအာင္ခဲ့ၿပီ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာေသေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္မွာ အ သက္ရွင္ျခင္းလမ္းကို သြားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်း ဇူးတင္ရပါသည္။

ေယ႐ႈသည္ အသက္ရွင္ေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္သူတိုင္း၏ အသက္တာ၌ သက္ေသရွိပါသည္။ ေန႔စဥ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ခြင့္ရသည္။ ဆုေတာင္းခ်က္ မ်ားကို အံ့ၾသဘြယ္အေျဖေပးေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေနႏွင့္ ဓမၼပညာကို ျပည္ပ၌ ဆည္းပူးႏိုင္ရန္ ဘုရားရွင္ထံ ဆုေတာင္းခဲ့ သည့္အတိုင္း ဘုရားက အံ့ၾသဘြယ္ အေျဖေပးခဲ့ပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ M Div., ဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယခု ျမန္မာျပည္၌ အမႈေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘုရား၏နာမေတာ္ ဘုန္းႀကီးပါေစေသာ။ ေယ႐ႈသည္ အသက္ရွင္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း အျမဲသိရွိကာ သူ႕ထံ ေန႔စဥ္တိုး၀င္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ၾကပါစို႔။

အို ေယ႐ႈဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေသာ ဘုရားျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္နာမေတာ္ကို ခ်ီမါမ္းပါသည္။ ေကာင္းကင္တံခါးဖြင့္ကာ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သိမ္းဆည္းေခၚေဆာင္မည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ပါ ၏ (အာမင္)။


Brother in Chrisrt,Saw San Aung