ေန႕စဥ္ခြန္အား - ကၽြႏု္ပ္တို႔သိသင့္သမွ် ၂ခုတည္းသာ

04.08.2014 ဖတ္ရန္: ေရာ ၇း ၁၈ - ၂၅

ငါ့အထဲမွာ ငါ့ဇာတိပကတိ၌ ေကာင္းေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မတည္သည္ကို ငါသိ၏။ ေရာ ၇း၁၈

သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ: □ ဆာ ၆၆-၆၇ □ ေရာ ၇

အဆိုေတာ္  ဖာနန္ဒို ေအာ္တီဂါက `ရွိသည့္အတိုင္း ကုသိုလ္မရွိ´ ဟူသည့္ ဓမၼေတး သီဆိုေနစဥ္ နာမည္ေက်ာ္သာသနာျပဳ ဆရာႀကီး ဘီလီဂေရဟမ္၏ ေနာက္ခံစကားေျပာသံကိုၾကားရ ပါသည္။ ဆရာႀကီးက ယခင္က သူသည္ ျပင္းထန္စြာ ေနမေကာင္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူေသေတာ့မည္ဟုပင္ ထင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္ သူ႕ဘဝအသက္တာကို ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားရာ သူသည္ အျပစ္မ်ားသူျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္ထံမွ ခြင့္လႊတ္မႈကို ေန႔စဥ္လိုအပ္ ေၾကာင္း သိခဲ့ရသည္ ဟုဆိုသည္။
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေဝးကြာေနလည္း ဘဝက အဆင္ေျပပါသည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ကို ဆရာႀကီး ဘီလီဂေရဟမ္ က  အဆံုးသတ္လိုက္ျခင္း တည္း။ မိမိကိုယ္ကို အဆင္ေျပသည္ဟု ခံစားရသည္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သားေကာင္း သမီးေကာင္းမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ (ေရာ ၇ း၁၈) အလြန္အခ်စ္ခံရသည့္ ဘုရားသားသမီးမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ (ေယာ ၃း၁၆) ထိုသို႔ စိတ္ခ်မႈရွိျခင္းသာျဖစ္သင့္သည္။
ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္တစ္ဦးအေနႏွင့္ အမွန္ေကာင္းျမတ္သူျဖစ္ေရး ပထမဆံုးျပဳအပ္သည္မွာ မိမိကိုယ္ကို အေကာင္းထင္သည့္စိတ္သေဘာမ်ား၊ ဟန္ေဆာင္ မႈမ်ားကို ရပ္တန္းကရပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ်ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေကာင္းျမတ္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ရန္ ဘုရားသခင္ျပဳျပင္ေပးပါမည့္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္က်႐ႈံးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ဆက္လက္ႀကီးထြား ရင့္က်က္ေစမည္။ ျပဳျပင္ေပးဦးမည္။ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတည္ေသာဘုရားျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ အခ်ိန္၊ ကိုယ္ေတာ္၏နည္းလမ္းအတိုင္း ဆက္၍လုပ္ေဆာင္ေနမည္ပင္။
`Amazing Grace´ဓမၼသီခ်င္းကိုေရးသူ ဂၽြန္နယူတန္ ၏ဘဝေနဝင္ခ်ိန္မ်ားတြင္ သူသည္ သတိေမ့တတ္သည့္ေရာဂါေဝဒနာကို ျပင္းစြာခံစားရၿပီး သူ၏မွတ္ဉာဏ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈေၾကာင့္ ညည္းညဴခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူက `အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အတိအက်မွတ္မိပါတယ္။ အဲဒါက ကၽြန္ေတာ္က အရမ္းအျပစ္ႀကီးတဲ့သူျဖစ္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈက အရမ္းႀကီးျမတ္တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ပါ´ ဟုယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေျပာသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူတိုင္းသိရန္လိုေသာအခ်က္မ်ားက ထိုႏွစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ — David Roper

ကတိေတာ္ကား ေကာင္းက်ိဳးေပးမည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ စိတ္ခ်၊ ကြယ္ကာမူရွင္၊ ကၽြႏု္ပ္ဖို႔ပင္ သက္ရွင္သေရြ႕တည္၏။ — Newton

ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးက႐ုဏာေတာ္ကို လက္ခံျခင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။