ပညတ္တရား ေျပာင္းျပန္အေၾကာင္းဟုတ္တယ္။ အခန္းခဲြၿပီး တင္လို႔ရေပမဲ့ တစ္အုပ္လံုး ၃၂မ်က္ႏွာ တစ္ထိုင္ထဲ ဖတ္ဖို႕ တင္လိုက္ပါတယ္။

အေၾကာင္းရင္းက ယံုၾကည္သူမ်ား၊ အသင္းေတာ္မ်ား ဝိညာဥ္ေတာ္မပါပဲ ဘာသာေရးေနာက္သို႔ ေျပာင္းျပန္ေလွ်ာက္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္တယ္။ အရင္ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။

စာအုပ္ထုတ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခအေနမေပးလို႔ eBook ပို႔ေပးလိုက္တာဟုတ္တယ္။ ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ႀကိဳးစားေနတာပါ။ အမွားေတြ႔ရင္ ျပန္ေပးပါ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္ျမတ္၌
စာေရးသူ- Brother Jake Sandong
ျမန္မာလိုဘာသာျပန္သူ- Sein Ram (N) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download Link
http://murann.com/ebooks/reverse.God.law.32pages.pdf

အေၾကာင္းအရာမ်ား
၁။ ေရးရသည့္အေၾကာင္း
၂။ ပညတ္တရား ေျပာင္းျပန္၏ အဓိပၸါယ္
၃။ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပညတ္တရားႏွင့္ အရင္းအျမစ္
၄။ စာတန္၏ ပညတ္တရား ေျပာင္းျပန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္
၅။ ျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲျခင္း (Evolution) သင္ၾကားပို႔ခ်မႈသည္ ပညတ္တရား ေျပာင္းျပန္မ်ားျဖစ္ျခင္း
(က) ျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲျခင္းအယူအဆ (Evolution Theory) ႏွင့္ သိပံၸအတတ္ပညာမတူညီ
သည့္အေၾကာင္း
၆။ ကမာၻ႔လူသားေတြ ျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲသည့္ (Evolution) ေနာက္သို႔လိုက္ျခင္း
၇။ အသင္းေတာ္မ်ား ျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲသည့္ (Evolution) ေနာက္သို႔လုိက္ျခင္း
(က) လူအမ်ားေနာက္သို႔ မလိုက္မိေစရန္
(ခ) အသင္းေတာ္သမိုင္းေနာက္သို႔မလိုက္ရန္
(ဂ) မမွန္ကန္ေသာ သင္ၾကားမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္း“
(ဃ) ဝိညာဥ္ေတာ္၏အလုပ္ေတြကို မခဲြျခားတတ္ျခင္း
(င) ၀ိညာဥ္ေရးရာလမ္းတြင္လည္း ဘုရားသခင္ကိုမသိေသာသူမ်ားဦးေဆာင္သလို ဦးေဆာင္ျခင္း
(စ) အျပစ္ႏွင့္ စာတန္လူကို မခဲြျခားတတ္သည့္အေၾကာင္း
(ဆ) ယံုၾကည္ျခင္း (Faith)ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတိၱဇံခံျခင္း(Anointing)ကို မခဲြျခားတတ္ေအာင္လုပ္ျခင္း
(ဇ) ခႏၶာေရးရာကိုပဲ ျမင္ႏိုင္ျခင္း
(စ်) ဘုရားသခင္ကို အားမကိုးျခင္း
၈။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ပညတ္တရား ေျပာင္းျပန္မွ ကယ္တင္ေပးျခင္းအေၾကာင္း
(က) ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ သြန္သင္လမ္းျပရန္
(ခ) အသင္းေတာ္အတြင္း မည္ကဲ့သို႔ သြန္သင္လမ္းျပရန္
၉။ အဘယ္ေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကိုေပးခဲ့သည့္အေၾကာင္း
၁ဝ။ ရွင္ေပါလုသည္ ပညတ္တရား ေျပာင္းျပန္မွ မည္ကဲ့သို႔ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည့္အေၾကာင္း
၁၁။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ သာ၍ႀကီးျမတ္ေသာသူ
၁၂။ ဘုရားသခင္အသံုးျပဳခဲ့သည့္အရာ၀တၱဳမ်ားႏွင့္ လက္ရိွအသံုးျပဳသည့္အရာ၀တၱဳမ်ား
၁၃။ ေသးသိမ္မႈမရိွေစရန္ႏွင့္ ကိုယ့္ကိုမက်ိန္္မိေစရန္
၁၄။ ကၽြႏ္ုပ္အသက္တာမွာ ပညတ္တရား ေျပာင္းျပန္မွ ဘယ္လိုႀကိဳးစား လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္အေၾကာင္း
၁၅။ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မႈေသာ“လူ”

၁။ ေရးရသည့္အေၾကာင္း
(က) သခင္ေယရႈထံသာ၍ ခ်ဥ္းကပ္ေစရန္ႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာတြင္ ပိုမိုရင့္က်က္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
(ခ) ဤကမာၻႀကီးအတြက္ ဘုရားသခင္၏မႈလအရင္းအျမစ္ ပညတ္တရားသည္ ဘယ္လိုမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့သည္ကို
ထုတ္ေဖာ္ျခင္း
(ဂ) စာတန္မာရ္နတ္၏ ႀကီးမားစြာ၀ွက္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း
(ဃ) က်ေနာ္ဘာမွ မသိဘူး၊ ဘာမွမဟုတ္သူပါလို႔ ေျပာတဲ့သူမ်ားကို သခင္ဘုရား၌ ခြန္အားေပးျခင္း
(င) ဦးေဆာင္သူမ်ားကို ခြန္အားေပးရင္း ႏိုးေဆာ္ျခင္း
(စ) အသင္းေတာ္မ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေစရန္
(ဆ) ကိုယ့္တိုင္းျပည္၊ ကိုယ့္ေဒသအေပၚတြင္ ဘုရားသခင္ကူညီၿပီး ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေပးရန္

Download Link
http://murann.com/ebooks/reverse.God.law.32pages.pdf