ေရးသူ - ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္း ငရဲႏွင့္ေကာင္းကင္ဘံု တကယ္ရွိပါသလားႏွင့္စာအုပ္မ်ား


ကြ်န္ေတာ္တို႕အားလံုး ေလာကမွစြန္႕ခြာေသာအခါ သြားရမည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ေသရင္ဇတ္လမ္းဆံုးသြားျပီ ဆိုသူမ်ားအတြက္ ဤစာအုပ္သည္ အသံုးက်မည္မဟုတ္ပါ။ ဘာသာတရားၾကီး၆ပါးကို ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာတြင္ ငရဲကို ၅၁ၾကိမ္ေရးထားျပီး၊ ေကာင္းကင္ဘံုအေၾကာင္းိကု အၾကိမ္ေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္ ေျမာက္မ်ားစြာေရးသားထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဘံုအေၾကာင္းကို ဝမ္းေျမာက္စြာဖတ္ရႈခံစားေစလိုသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ထင္ထားသည္ထက္ အဆမ်ားစြာ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ေနရာျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ငရဲသည္ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ..တနည္းအားျဖင့္ လူယုတ္မာမ်ား သြားရာလမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။
၁။ ပထမ စာမ်က္ႏွာ၂၀သည္ အဖြင့္ေရးထားသည္
၂။ ထို႕ေနာက္ ေမရီဝက္စတာ ငရဲႏွင့္ေကာင္းကင္ဘံု ေရာက္သြားျပီး လူျပည္ျပန္ေရာက္လာပံု သက္ေသခံခ်က္ကို ေဖၚျပထားသည္။ ဘယ္သူ႕ကိုမွ နာေစလို၊ သာေစလိုမေရးသားပဲ ျဖစ္ရပ္မွန္အျဖစ္ စာေရးသူက ယံုၾကည္သည္။
၃။ Dr Maurice S. Rawlings ေရးသားထားေသာ သူ႕လူနာမ်ား ေျပာၾကားခ်က္ ငရဲ၊ ေကာင္းကင္ဘံုမ်ားအေၾကာင္းအံ့ၾသဘြယ္မ်ား။ Dr. Maurice ကိုယ္တိုင္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာသည္။
၄။ ငရဲဘယ္မွာရွိသနည္း ... အသူရာနက္ေသာ၊ ပူေလာင္သည့္ေနရာ႒
၅။ ေကာင္းကင္ဘံုဘယ္မွာနည္း .. အထက္အရပ္
၆။ ဒုတိယေမြးျခင္းခံရျပီး ေလာက ေကာင္းကင္ဘံု၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းခံစားရပံုမ်ား
၇။ ဒြန္ပိုင္ဘာ Don Piper သက္ေသခံခ်က္။ ဝမ္းေျမာက္ဘြယ္ မိနစ္၉၀ ခံစားရလိုက္ေသာ ေကာင္းကင္ဘံု
၈။ Colton Burpo ကေလးငယ္၊ Aldo Mc Person သက္ေသခံခ်က္ ေကာင္းကင္ဘံုမ်ားအေၾကာင္း ဖတ္ရႈစရာေကာင္းေအာင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဆရာေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္းထံမွ၄င္း၊ ေမတၱာတမန္စာအုပ္တိုက္တြင္၄င္း ရႏိုင္ပါသည္။
အားလံုး အလြန္ေကာင္းျမတ္လွေသာ ဘုရားသခင္ေမတၱာကို အသက္ရွင္စဥ္ပင္ ခံစား၊ ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္ၾကပါေစ... (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀)

 

အျခားရႏိုင္ေသာ စာအုပ္မ်ား
၁။ ျမန္မာဘာသာမွအဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ထားေသာ - အာဖရိက၁၃ႏွစ္သာသာနာျပဳခရီးစဥ္၊ ဝိညာဥ္ေရးစာအုပ္
Adventures ON THE KING'S HIGHWAY  , story of an American Baptist Missionary from Myanmar (Burma)
by GEORGE PE MYAT WIN

၂။ ဝိညာဥ္ခရီးမွတ္တမ္းမ်ား (အစ၊ အဆံုး)  ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္း A SPIRITUAL SIARY

၃။ ငရဲႏွင့္ေကာင္းကင္ဘံုတကယ္ရွိပါသလား  (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀) ဤစာအုပ္ 

၄။  ကႏၱာရ၏သီခ်င္းသံ - ေဒါက္တာေဖျမတ္ဝင္း
ေမတၱာတမာန္မဂၢဇင္းမွ ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းထုတ္ေဝသည္။  

ဆက္သြယ္ရန္ တယ္လီဖုန္း  +၉၆ ၉ ၅၀၂၈၈၅၈   (Mobile +95 9 5028858)
အင္းစိန္၊ ေအာင္ဆန္းျမိဳ႕