ေလာကဧည့္သည္ Pilgrim's Progress - Christian Literature Illustration (Myanmar-English)


ဤေလာကၾကီးကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ခဏတာေရာက္လာခ်ိန္တြင္ မိဘ၊ေဆြမ်ိဳးမ်ား ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ပညာသင္၊ စားေသာက္ေနထိုင္ရစဥ္က လူအမ်ားစုမွ ဝန္ေလးပင္ပန္းျခင္းမရွိသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ငယ္စဥ္က ဝန္ေလးျခင္းမရွိခဲ့ပဲ၊ ဘုရားႏွင့္ေဝးခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ မိမိကိုယ္ကို အားကိုးေသာဘဝမွ အသက္ရြယ္ရလာခ်ိန္တြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သိလိုက္ရသည္။ စတီဗင္ကိုေဘး (died in 2009) ရဲ့ ကမၻာေက်ာ္ 7 habits of highly effective people လိုပဲ ၾသဇာၾကီးသူဘဝသို႕ ငယ္ရြယ္သူတိုင္း ေရာက္ရွိလိုၾကသည္။ ပညာသင္သည္။ အလုပ္အစြမ္းကုန္လုပ္သည္။ ဝင္ေငြမ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္။ Apple iPhone တီထြင္သူ စတိေဂ်ာ့ခ်္ (died in 2012) သည္လည္း အလြန္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ဖြဲမ်ားကဲ့သို႕ ေလထဲလြင့္ပါးေပ်ာက္ကြယ္သြားရေလ့ရွိသည္။ အၾကီးက်ယ္ဆံုး လူသားမ်ားကို ၾကည့္ပါက မိမိကဲ့သို႕ပင္ သာမန္လူမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယခု စာအုပ္မွာ ေထာင္ အႏွစ္၂၀က်ခံခဲ့ရေသာ အဂၤလန္မွ ဧဝံေဂလိ ဓမၼဆရာတစ္ဦး ေရးသားခဲ့ျပီး၊ ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀ေက်ာ္ ယခုအခ်ိန္ထိ ဥေရာပတြင္ ဂႏၱဝင္စာေပအျဖစ္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္တြင္ ျပဌာန္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ယံုၾကည္သူတစ္ဦး၏ ဘဝခရီးေလ်ာက္ျခင္းကို အလြန္လွပစြာ ေရးသား၊ ဖြဲ႕ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ အဂၤလိပ္စာ၊ နားလည္၊ ဖတ္တတ္မွ  ျမန္မာမ်ား ကမၻာ့အဆင့္သို႕ ကိုးရီးယားမ်ားကဲ့သို႕ ထိုးေဖာက္ႏိုင္မည္ဟု ဆရာမ်ားစြာက ေျပာခဲ့၊ သင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာေပကို စစ္အာဏာရွင္ၾကီး ဦးေနဝင္းလက္ထက္မွ စတင္ျပီး ျမန္မာလူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ား ေဝးခဲ့ရသည္။ အားနည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကမၻာႏွင့္ပိုျပီး အဆက္ျပတ္ခဲ့သည္။

ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ားသာမက ၊ အျခားဘာသာဝင္မ်ားလည္း အဂၤလိပ္စာ တိုးတက္ေရးအတြက္ ဖတ္ရႈေလ့လာပါက အလြန္အက်ိဳးရွိပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္မႈ ဦးေႏွာက္သာမက၊ ႏွလံုးသားပညာပါ တိုးတက္လာေစသည္။ ဘုရားကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္ကိုးကြယ္ျခင္း၊ မိမိသင္းအုပ္ ကိုးကြယ္ျခင္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျပီး ဘုရားကို ပထမထားျပီး ကိုးကြယ္လာႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေငြ၊ ေၾကး၊ ဥစၥာ၊ ေလာကပညာ၊ ရာထူး၊ အာဏာမ်ားသည္ ဘုရားေပးေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ရမည္ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္စဥ္ ခဏတာ ဘဝခရီးလမ္းတြင္ ေအာက္ပါ ပံုအတိုင္း ေလးလံေသာဝန္ထုတ္ကို ထမ္းျပီး ၊ ထာဝရအသက္ကို ရွာေဖြေနေသာ ေဖေဖ ကို ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားက ဟစ္ေအာ္လွ်က္ ဝမ္းနည္း၊ ေဒါသျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

မိမိ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႕ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ဝန္ထုတ္ၾကီးမွ မိမိလြတ္ေျမာက္ရန္ ပထမျဖစ္သည္။ မိမိလြတ္ေျမာက္သြားျပီးေနာက္ မိမိ ဇနီး၊ သားသမီးမ်ားကို ျပန္လာျပီး ကယ္တင္ေသာ ဦးခရစ္ယာန္ (ဦးဧဝံေဂလိ) အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၂၄၂ ရွိေသာစာအုပ္ကို ဆရာဦးေအာင္သက္ညြန္႕မွ ဆရာမ်ိဳးသူထံသို႕ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖတ္ရႈရန္ အပိုင္းခြဲျပီး ေဒါင္းလုပ္ဖို႕ တင္ျပပါမည္။ ထိုစာအုပ္ကို မူလထုတ္ေဝသူ ေအာင္သုခလမ္း၊ ၉မိုင္၊ မရမ္းကုန္ ဖုန္း +၉၅ ၆၆၃၀၉၁ သို႕ အမွာစာ ပို႕ျပီး မိမိခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကို စာအုပ္ဝယ္ယူ လက္ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။  မုရန္

 

စာမ်က္ႏွာ ၂၄၂ ရွိေသာစာအုပ္ကို ဆရာဦးေအာင္သက္ညြန္႕မွ ဆရာမ်ိဳးသူထံသို႕ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ မိတ္ေဆြမ်ား ဖတ္ရႈရန္ အပိုင္းခြဲျပီး ေဒါင္းလုပ္ဖို႕ တင္ျပပါမည္။ ထိုစာအုပ္ကို မူလထုတ္ေဝသူ ေအာင္သုခလမ္း၊ ၉မိုင္၊ မရမ္းကုန္ ဖုန္း +၉၅ ၆၆၃၀၉၁ သို႕ အမွာစာ ပို႕ျပီး မိမိခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကို စာအုပ္ဝယ္ယူ လက္ေဆာင္ေပးရန္၊ အားေပးလိုက္ပါသည္။ မုရန္

Total 262 pages (Illustration with Burmese /English), 20 pages can be download
http://www.slideshare.net/murannezine/pilgrimprogress20of262pages

 

 

 

ေလာကဧည့္သည္ႏွင့္ သူ၏မိသားစုပံုျပင္ကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္္က ေရးသားခဲ့ျပီး ေယရႈခရစ္ေတာ္အား သက္ဝင္ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ အထူး၊ ဝိညာဥ္ေရးရာ ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလည္း ဘာသာေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေလ
ာကဧည့္သည္ႏွင့္သူ၏မိသားစုမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားရေသာ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ား၊ ဤအရာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႕ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆံုးတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ ထာဝရခန္႕ညားလွပလွ်က္ ရွိေသာ ေကာင္းကင္ေရႊျပည္ကို မည္ကဲ့သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဤစာအုပ္အား ဖတ္၇ႈျခင္းျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

The story of Pigrim and his family was written over 300 years ago, and has been an inspiration to many believers. It has many languages of the world.

Read about all the difficulties and temptations that these people faced. but also how they overcame them, and how in the end they reached their goal, the Ethernal and Beautiful City.


Total 262 pages (Illustration with Burmese /English), 20 pages can be download
http://www.slideshare.net/mur.../pilgrimprogress20of262pages