The Lord's Lord (Mar-2014) ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၁၄ ( ငါျဖစ္၏ ) ဘာသာျပန္ - မင္းေအာင္သက္လြင္

သခင့္စကား the Lord's Word ၀ိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္ Feb 2014
ပိုင္ရွင္စစ္ - သိုးသူငယ္၊ ဒါးက
ဘ႑ာႏွင့္ပါဝါ (၄) - အေထြး(ေတာင္ၾကီး)
မ်က္စိပြင့္ပါ၊နားစြင့္ပါ - ငုဝါခ်ိဳ
ကိုးစားျမည္းစမ္းၾကည့္ပါ၊သိပ္ေကာင္းတယ္ - (အယ္)
ေခါင္ယိုေနေသာအိမ္ကေလး - မယ္မင္းရံ (ေျမာက္ဒဂုံ)
ဘုရားေပးတဲ့သခၤန္းစာ - ( ရွီးခူ ) ေကြ႕ကုန္းအသင္းေတာ္
ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၁၄ ( ငါျဖစ္၏ ) - ဘာသာျပန္၊ မင္းေအာင္သက္လြင္
မည္သူမဆို စာမူမ်ား ေရးသား ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။
email ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Link)
http://www.jbcs.org.sg/NewLordsWord/doc/MAR2014.pdf

******************************

ခရစ္ေတာ္၏ရုပ္ပံုလႊာ-၁၄ ( ငါျဖစ္၏ ) - ဘာသာျပန္၊ မင္းေအာင္သက္လြင္

ေယ႐ႈကလည္း ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား အာၿဗံဟံ မျဖစ္မွီ ငါျဖစ္၏ ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။ - ။ ေယာ ၈း၅၈

ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ သမိုင္း တြင္ရစ္မည့္ နာမေတာ္အား ̏ ငါ ျဖစ္သည္ ̋ ဟု ေခၚေဝၚ သမုတ္ ေစခဲ့ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာ ထဲမွ ေမာေရွအား ဘုရား သခင္က မိမိ၏ လူမ်ိဳးေတာ္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးအား ေခါင္းေဆာင္ ေစကာ ကၽြန္ခံရာ အဲဂုတၳဳျပည္မွ ထုတ္ေဆာင္ ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ေမာေရွက ကိုယ္ေတာ္ သည္ ကၽြန္ေတာ့္အား သူတို႕၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူက ခန္႕ထားသနည္းဟု သူတို႕ (ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား) ေမးးေသာအခါ ျပန္ေျဖရန္ ကိုယ္ေတာ္၏ အမည္နာမသည္ မည္သို႕ေသာ အမည္နာမ နည္းဟု ေမးခဲ့ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္း၏ ရင္အခုန္ရဆံုး အခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။ ဘုရားသခင္က မိမိ၏ အမည္ကို လူအမ်ား သိေစရန္ မည္သို႕ ထုတ္သံုးမည္နည္း။

(ဤေနရာတြင္ ဘာသာျပန္သူ အေနျဖင့္ မူရင္း အေရး အသား တြင္ မပါေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ၾကားျဖတ္ သက္ေသခံ ေရးသား လိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ စာေရးစဥ္က မိမိ၏ အမည္ကို လူအမ်ား သိမည္စိုး၍ ကေလာင္ဝွက္ အမည္ဝွက္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။ အသက္ အရြယ္ ရလာ၍ စာေရး သက္တမ္း ၾကာလာ ေသာအခါ ကေလာင္ခြဲ ေျမာက္မ်ားစြာ အစား ကေလာင္နာမည္ တစ္ခုတည္းကိုသာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ သံုးစြဲရန္ စိတ္ကူး မိပါသည္။ ထိုအခါ အေရးႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လုပ္ရပါသည္။ လူအမ်ား သိေစရန္ မည္သည့္ နာမည္ကို ကေလာင္အမည္အျဖစ္ သံုးမည္နည္း။ ျမန္မာလူမ်ိဳး ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ဘိုနာမည္ မသံုးလိုပါ။ က်မ္းစာ ထဲက နာမည္ ကိုလဲ မသံုးလိုပါ။ မိမိႀကိဳက္ေသာ အမည္မ်ားလဲ သူမ်ား သံုးထားၿပီးသားမ်ားသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုအခါ လူအမ်ား လက္ခံမည့္ နာမည္ကို ေရြးရပါသည္။ တစ္သက္လုံး သံုးလို႕ရမည့္ နာမည္ကို ေရြးရပါသည္။ ထို ကေလာင္နာမည္ကို ေရြးစဥ္က က်ေနာ္အလြန္ ဦးေႏွာက္စားခဲ့ရပါသည္။)

ထိုအခါ ဘုရားသခင္ကလည္း ငါျဖစ္သည္အတိုင္း ငါျဖစ္၏ ဟူ၍၄င္း ငါ ျဖစ္သည္ဟု အမည္ရွိေသာ သူသည္ ငါ့ကုိ သင္တို႕ရွိရာသို႕ ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ - - ထြက္ ၃း၁၃-၁၄။ ဟု မိမိ အမည္ကို လူအမ်ားသိေစရန္ ေျပာၾကား ေစခဲ့ပါသည္။ ဤ အမည္သည္ ထာဝရ တည္ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရား သခင္၏ ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ေဟၿဗဲဘာသာ စကားအရ ̏ ငါျဖစ္သည္ ̋ ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ ျပည့္စံုေသာ စကားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ငါျဖစ္သည္။ ငါ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ငါျဖစ္အံုးမည္ ဆိုေသာ ကာလ သံုးပါး စလံုး (အတိတ္။ ပစၥဳပၸန္။ အနာဂါတ္) တြင္ အစဥ္အၿမဲ ငါတည္ရွိမည္ ဆိုေသာ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဘုရားသခင္၏ ျပည့္စံုျခင္း သေဘာကို ေဖာ္ျပျခင္းလည္း ျမည္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ အရာခပ္သိမ္း၏ အရင္း အျမစ္ အခ်ဳပ္အျခာ ျဖစ္သည္။ ̏ငါျဖစ္သည္ ̋ ဆိုေသာ အမည္ နာမသည္ ထာဝရ တည္ရိွ ေသာ ဘုရားသခင္၏ သေဘာ သဘာဝကို ေဖာ္ျပပါသည္။

ထို အမည္နာမသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ လူ႕ဇာတိခံယူစဥ္က ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ ၏ အသက္တာကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားက ခရစ္ေတာ္ အား နတ္ဆိုးစြသဲ ူဟု ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေယာ၈း၄၈။ ငါတို႕ အဘ အာၿဗံဟံ ထက္ သင္သည္ သာ၍ ႀကီးျမတ္သေလာ-။ ဟု ေယာ ၈း၅၃။ တြင္ အာၿဗံဟံ အားကိုး ႏွင့္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္အား စိန္ေခၚ ခဲ့ၾကပါသည္။ သင္သည္ အဘယ္သို႕ေသာ သူ၏ အေယာင္ကို ေဆာင္သနည္း။ဟု ဘာသာေရး ဥပေဒ သမားမ်ားက စြပ္စြဲ ေမးျမန္း ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ထိုသူအားလံုးတို႕၏ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖၾကား ေသာ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ တစ္လံုးတည္း ေသာ စကားမွာ ̏ အာၿဗံဟံ မျဖစ္မွီ ငါျဖစ္၏ ̋ ေယာ ၈း၅၈။ ဟုျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတငြ ္ အတိတ္ကာလႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကာလ တို႕၏ ႏိႈင္းယွဥ္ ခ်က္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေျပာၾကားသည့္ ထိေရာက္ေသာ ေခ်ပ ခ်က္မွာ အာၿဗံဟံ ဆိုေသာ သူတို႕ အားကိုးအားထားေသာ လူႀကီး လူ႕ဘဝ သမိုင္း ေၾကာင္းထဲ ေရာက္ မလာခင္ ကတည္းက ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ထာဝရ ကာလ ကတည္းကပင္ တည္ရွိေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုစကားကို ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္က ေျပာေသာ အခါတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားက ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်ာက္ခဲႏွင့္ အေသ ပစ္သတ္ ျခင္းငွာ ေက်ာက္ခဲမ်ားကို ေကာက္ယူခဲ့ ၾကေသာ္လည္း မပစ္သတ္ႏိုင္ခဲ့စဥ္မွာ ေယ႐ႈသည္သူတို႕၏ အလယ္မွ ေလွ်ာက္သြားၿပီး ဗိမၼာန္ေတာ္မွ ထြက္ႂကြ သြားေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။

ေယာ ၈း၅၉ ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္အား ကားစင္ တင္ကာနီး အခ်ိန္တြင္လဲ တာဝန္ရွိ သူမ်ား က ̏သင္သည္ ခရစ္ေတာ္မွန္လွ်င္ ငါတို႕အားေျပာေလာ့။̋ ဟုေမးခဲ့ ၾကသလို ေယရႈကလဲ ̏လူသား သည္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ လက်္ာဘက္၌ ထိုင္ ေတာ္မူလတၱံ႕ ̋ ဟု ျပန္ေျဖခဲ့ ပါသည္။ လု ၂၂း၆၆-၇၁။ မာ ၁၄း၆၁-၆၄။ ယဇ္ ပုေရာဟိတ္မ်ားက ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ငါ ျဖစ္ျခင္းကို လက္မခံဘဲ အဝတ္ကို ဆုတ္ၿဖဲ ေဒါသ ထြက္ ေပါက္ကြဲခဲ့ၾကပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ သူမ်ားအား ေယရႈခရစ္ေတာ္က မိမိ၏ ပင္ကို အရည္ အေသြး ကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းသည္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဂုဏ္ကို သိသာ ထင္ရွား ေစခဲ့ပါသည္။ ရုေဒါ့ဖ္ ဘို႕သ္မန္း၏ ဘာသာျပန္ အနက္ဖြင့္ ေရးသား ေသာ ငါျဖစ္သည္ ဆိုေသာ စကားသည္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္၏ သေဘာ သဘာဝႏွင့္ အႏွစ္သာရကို လွစ္ဟ ေဖာ္ထုတ္ ျပျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ဟု ေရးသား ခဲ့ပါသည္။

ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ေသာ ရန္သူမ်ားက မည္သို႕ တုန္႕ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ဖတ္ရႈ နားလည္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ကေရာ မည္သို႕ တုန္႕ျပန္ မည္နည္း။ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါျဖစ္သည္ ဆုိေသာ ဘုရားျဖစ္ျခင္းကို လက္ခံမည္ ေလာ။ ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အသက္တာ ထဲတြင္ ဝင္ေရာက္ အုပ္စိုးေနရာ ယူခြင့္ေပး မည္ေလာ။ တမာန္ေတာ္ ေသာမက ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ျမင္ေတြ႕ေသာ အခါ အကၽြႏု္ပ္၏ သခင္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ဘုရား ပါတကား ဟု လက္ခံသြားခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား -
ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားျဖစ္ျခင္း၊ ငါျဖစ္သည္အတုိင္း ငါျဖစ္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္ ဘဝအတြက္ ထူးျမတ္ေသာ လက္ေဆာင္ မြန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ။ မင္းေအာင္သက္လြင္
(ဝန္ခံခ်က္။ - ဟန္နရီ ဂရာဖီ ေရးသားေသာ I am အား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆို ပါသည္။


Cartoon