ဟနၤာခက္ရြက္စည္း (A Cluster of Camphire) - ဆရာေစာစံေအာင္

ငါခ်စ္ရာသခင္သည္ အေဂၤဒိဥယ်ာဥ္မွ ျဖစ္ေသာ ဟနၤာ ခက္ရြက္စည္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါ၏။ (ေရွာလမုန္ သီခ်င္း ၁း၁၄)

ေရွာလမုန္သီခ်င္း၌ ေဖၚျပပါရွိေသာ ဟနၤာပန္းပင္ Henna-flower မွ ရေသာအရာသည္ အလြန္လွပၿပီး အေမႊး ရနံ႔ႏွင့္ျပည့္စံု၍ သူတပါးကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ပင္လယ္ေသ၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အေဂၤဒိဥယ်ာဥ္၌ ဟနၤာပန္းပင္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို ပန္းပင္မွရေသာအရာသည္ ဆံပင္မ်ားကို အေရာင္ဆိုးရာ၌ ၎၊ ကိုယ္ခႏၶာကို အလွဆင္ျခယ္သရာ၌၎ အလြန္ အသံုး၀င္လွ၏။ ဟနၤာပန္းပြင့္သည္ အျဖဴေရာင္ျဖစ္၍ ၎အပင္သည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္တ၀ိုက္၌ ခ်ဳံတန္းစည္း႐ိုး သဖြယ္ ႀကီးပြါးရွင္သန္တတ္သည္။ ၎၌ ပါရွိေသာ ဆူးပင္ ကဲ့သို႔ေသာအရြက္မ်ားက စပ်စ္ပင္ကဲ့သို႔ေသာ  အဖိုးတန္ ေကာက္ပဲသီးႏွံပင္မ်ားကို ဆာေလာင္ ေနေသာတိရစၦာန္မ်ား ၏ဖ်က္ဆီးျခင္းရန္မွ ကာကြယ္ေပးသည္။

ေရွာလမုန္သီခ်င္း၌ မိမိခ်စ္သူအတြက္ ဟနၤာပင္ကဲ့သို႔ အကာအကြယ္ေပးေၾကာင္း၊ ခ်စ္ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေၾကာင္း ေဖၚျပခိုင္းႏိႈင္းထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္သည္္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အကာအကြယ္ေပးပါသည္။ မိမိခ်စ္ေသာသူ(ခ်စ္သူရည္စား)အတြက္ ေဖၚက်ဴး ေသာေရွာလမုန္သီခ်င္းကို ထပ္မံေတြ႕ရပါသည္။

ၾကြလာေတာ္မူပါ။ ငါခ်စ္ရာသခင္။ ၾကြလာေတာ္မူပါ၊ (ဟနၤာ)ေတာအရပ္သုိ႔ ထြက္သြား၍ ရြာတုိ႔၌ ညဥ့္ကုိ လြန္ေစ ၾကကုန္အံ့၊၊ နံနက္ေစာေစာထ၍ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သုိ႔ သြားၾက ကုန္အ့ံ၊၊ စပ်စ္ႏြယ္ပင္၊ သန္သည္ မသန္သည္ကုိ၎၊ (ဟနၤာ)အပြင့္မ်ားသည္ မမ်ားသည္ကုိ၎၊ သလဲပင္ ပြင့္ သည္ မပြင့္သည္ကုိ၎၊ ၾကည့္ရႈၾကကုန္အ့ံ၊၊ ထုိအရပ္၌ ကြၽန္မ၏ ေမတၱာကုိ ကိုယ္ေတာ္၌ ေပးအပ္ပါမည္။  အႏု ေဆးပင္တုိ႔သည္ ေမြးႀကိဳင္ၾကပါ၏၊၊ ငါတုိ႔တံခါးနားမွာ ခ်ဳိေသာအသီး မ်ဳိးအသစ္ အေဟာင္းတုိ႔ကုိ ကုိယ္ေတာ္ဘုိ႔ ကြၽန္မသုိထားပါၿပီ၊ ငါခ်စ္ရာ သခင္၊၊ (ေရွာလမုန္၊ ၇း၁၁-၁၃)

(ဟနၤာ)ေတာအရပ္သုိ႔(နံနက္)ထြက္သြား၍ Lodging among the henna shrubsဟူေသာစကားရပ္ကို ၾကည့္လ်က္ ဤသို႔ဆင္ျခင္ႏိုင္ပါသည္(၄း၁၃)။ ဟနၤာပန္းပင္သည္ မျမင့္လွဘဲ ၿခံဳပင္ကဲ့သို႔ထူထပ္လွသျဖင့္ သမီးရည္စားႏွစ္ဦး ခ်ိန္းေတြ႕ကာ ထိုင္စကားေျပာရာတြင္ သူတပါးမျမင္ႏိုင္ ေအာင္ ကာကြယ္ေပးသည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးလြတ္လပ္စြာ ခ်စ္ ေရးစကား ေျပာႏိုင္သည္။ (ညအခ်ိန္ခ်ိန္းေတြ႕မႈမျပဳသင့္ပါ)

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္၍ အသက္စြန္႔ခဲ့သူ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္ေသာသူျဖစ္သည္။ ဟနၤာ ခက္ရြက္စည္းသည္ လွပၿပီး ေမြးႀကိဳင္၏။ တန္ဖိုးရွိ၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေလာကလူသားမ်ား ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဒုကၡမုန္တိုင္း၊ ေသာကေ၀ဒနာမ်ားသည္ ႏွစ္သက္စရာ ပန္းရနံ႔မဟုတ္ျဖစ္ျငားလည္း ထိုသို႔ရင္ဆိုင္ရေနစဥ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းေပးပိုင္ေသာ အရွင္ထံ ဦးလွည့္ရန္ သြန္သင္ေပးေၾကာင္းမွတ္ယူပါ။ ဟနၤာ ခက္ရြက္စည္းကဲ့သို႔ တန္ဖိုးရွိေသာ ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ ကို သင္သိပါသေလာ။ မသိမွတ္ေသးပါက ယခုပင္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို သင့္၏ကယ္တင္ရွင္၊ အျပစ္လြတ္ပိုင္ေသာ အရွင္အျဖစ္ သိမွတ္ပါေလ။ ေယ႐ႈဘုရားကို ရင္၀ယ္ပိုက္သူ အဖို႔ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီ။ (ဟာေလလုယာ)