သခင့္တမန္ေတာ္မ်ား(ရွင္ေယာဟန္) ႏွင့္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း - လွမင္းသူ ႏွင့္ ဆရာေဇာ္သူလင္း


ပံု(၁) ။ ။ ရွင္ေယာဟန္

လွမင္းသူ ႏွင့္ ဆရာေဇာ္သူလင္း

ရွင္ေယာဟန္သည္ ေဇေဗဒဲ(Zebedee) ၏ သားျဖစ္ေလသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ရွင္ေယာဟန္ကို အစ္ကို ျဖစ္သူ ယာကုပ္ (James "The Great") ႏွင့္ အတူ သာသနာျပဳခရီးမ်ားအတြက္ ေနာက္လုိက္တမန္ေတာ္အျဖစ္ ခန္ ့အပ္ခဲ့သည္။ ရွင္ေယာဟန္ကို ခရစ္၀င္က်မ္းမ်ားႏွင့္ တမန္ေတာ္၀တၳဳတို ့၌ ထင္ရွားေသာ တမန္ေတာ္ အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ရွင္ေယာဟန္ ႏွင့္ သူ၏အစ္ကိုျဖစ္သူ ယာကုပ္ကိုို ေဗာေနရဂက္ (”Boanerges”) ဟု ခရစ္ေတာ္က ခ်စ္စႏိုးအမည္ေပးေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။ Boanerges မွာ မိုးၾကိဳးသား (Sons of Thunder) ဟု အဓိပၸါယ္ရေလသည္။ စိတ္မထိန္းႏိုင္ ေဒါသထြက္လြယ္သျဖင့္ ယင္းကဲ့သို ့အမည္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္တန္ရာသည္။ ယာကုပ္ထက္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ္လည္း ဗတၱိဇံေယာဟန္ထံတပည့္ခံခဲဲျပီးမွ ခရစ္ေတာ္ေနာက္သို ့ လုိက္ခဲ့ဟန္တူေလသည္။

ရွင္ေယာဟန္သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ အတြက္ လြန္စြာမွ အေရးပါေသာ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ေလသည္။ ေလးခုေျမာက္ေသာ ခရစ္၀င္က်မ္းအျပင္ ”ရွင္ေယာဟန္ ၾသ၀ါဒစာ”၊ ”ဗ်ာဒိတ္က်မ္း“ တို ့ကို ေရးသားခဲ့ေလသည္။ က်မ္းစာပညာရွင္ တစ္ခ်ိဳ ့က ထိုက်မ္းမ်ားအားလံုးကို ရွင္ေယာဟန္ ကုိယ္တိုင္ ေရးသားျခင္းကို သံသယရွိေသာ္ျငားလည္း ရွင္ေယာဟန္၏ ခရစ္ယာန္သမိုင္း၌ ပါ၀င္ ေပးဆပ္ခဲ့မွုမ်ားကိုကား ျငင္းႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ က်မ္းစာမ်ား၌ ရွင္ေယာဟန္ႏွင့္ ယာကုပ္တို ့အား အျခားေသာတမန္ေတာ္မ်ားထက္ ပို၍ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ သူမ်ားအျဖစ္ ေဇာင္းေပးေဖၚျပခဲ့သည္။

ရွင္ေယာဟန္သည္ တရားဇရပ္မွဴး သမီးအား ရွင္သန္ထေျမာက္ေစသည့္ အခ်ိန္၌ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ရွိေနခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္ Tabor ေတာင္ေပၚ၌ အဆင္းသဏၭန္ေၿပာင္းခ်ိန္၌လည္း ရွိေနခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္ အဖမ္းမခံရမွီ ေဂသရွင္မာန္ ဥယာဥ္၌ ဆုေတာင္း ေနစဥ္အခ်ိန္၌လည္း ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ရွိေနခဲ့သည္။ သူသည္ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္သည္ ကို အၾကြင္းမရွိယံုၾကည္ခဲ့ေသာ တမန္ေတာ္မ်ားအနက္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး ဂေနၤသရက္(Gennesaret) ကမ္းစပ္၌ ခရစ္ေတာ္မွ ကုိယ္ထင္ျပစဥ္ သခင့္အား ပထမဦးဆံုး မွတ္မိသိရွိသူျဖစ္သည္။ သမိုင္းဓါတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရွဳ ့လိုလ်င္ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာသို ့အလယ္တစ္ေခါက္ကို  ၾကည့္ရွဳ ပါ။

က်မ္းစာထဲ၌ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားမွ လြဲ၍ ရွင္ေယာဟန္၏ အျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို သိရွိရန္ မလြယ္ကူလွ။ သူဘယ္သူဘယ္၀ါ အတိအက်ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူ၏ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ကို ေသာ္လည္းေကာင္း မသိရေပ။ တမန္ေတာ္ၾကီးရွင္ေပါလုက ရွင္ေယာဟန္သည္ ကနဦး ေဂ်ရုဆလင္ အသင္းေတာ္အား တည္ေထာင္ရာတြင္ အေျခခံအုတ္ျဖစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ဆိုရုိးစကားမ်ားအရ ကနဦး အသင္းေတာ္မ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ၊ စမုရန(Smyrna) အသင္းေတာ္ၾကီး၏ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့ေသာ ပိုလီကပ္(Polycarp) ကို ရွင္ေယာဟန္ကိုယ္တိုင္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ သုိ ့ျဖစ္၍ ကနဦးအသင္းေတာ္မ်ားသည္ ပိုလီကပ္၊ ရွင္ေယာဟန္ ကဲ့သို ့ေသာ တမန္ေတာ္မ်ားမွတဆင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ခဲ့ေလသည္။

ဆိုစကားမ်ားအရ ရွင္ေယာဟန္သည္ မယ္ေတာ္မာရိႏွင့္ အတူ ဧဖက္(Ephesus) ျမိဳ ့သို ့ ေရြ ့ေျပာင္း ေနထိုင္၍ အသက္ၾကီးရင့္ေသာအခါ ဘုန္းေတာ္၀င္စားေလသည္။ ရွင္ေယာဟန္သည္ (အျခားအနည္းငယ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏တမန္ေတာ္မ်ားနည္းတူ) ကြပ္မ်က္ခံရျခင္းေဘးမွ ရွားရွားပါးပါး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ေမာ္(ရ္)မြန္ (Mormon) မ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္အရမူ ရွင္ေယာဟန္သည္ အသက္ရွင္ဆဲျဖစ္ျပီး ခရစ္ေတာ္၏ ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္စားေနေလသည္။

၀န္ခံခ်က္။ အင္တာနက္မွ ရွာေဖြ တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

နာမေတာ္ျမတ္၌

လွမင္းသူ

 


ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း
ခရစ္ဝင္က်မ္း၄ခုတြင္ ရွင္မႆဲ (ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္)၊ ရွင္မာကု(ေရာမလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္)၊ ရွင္လုကာ(ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္) ျပဳစုခဲ့သည္။ ထိုက်မ္းမ်ားေပၚျပီးေနာက္ပိုင္း ရွင္ေယဟန္(ယံုၾကည္သူမ်ားအားလံုးအတြက္) ျပဳစုခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ရွင္ေယာဟန္က်မ္းသည္ ဝိညာဥ္ခြန္အားအလြန္ရသည့္ က်မ္းစာျဖစ္ပါသည္။

John သည္ Hebrew လို Yohanan ျဖစ္ျပီး၊ ေက်းဇူးဂရုနာေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဘုရားသခင္ (Jehovah is Gracious) ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ စတုတၱ ခရစ္ဝင္က်မ္းကို ရွင္ေယာဟန္ ျပဳစုေသာ္လည္း နာမည္ရင္းကို မေဖာ္ျပ၊ "ေယရႈခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ေတာ္" ဟု မိမိကိုယ္ကို နာမ္စားျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ ေနာက္ဆံုး ညစာ၌ သခင္ေယရႈႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုး ရွိခဲ့သည္။ (ေယာ ၂၁း၂၀)။ ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္း၏ အိမ္ေတာ္သို႔ မသိမကြ်မ္းအျဖစ္ ဝင္၍ ေပတရုကိုလည္း ေခၚသြားသည္ (ေယာ ၁၈း၁၅-၁၆)။

ကားတိုင္ထက္မွ သခင္ေယရႈက မယ္ေတာ္မာရိကို ၾကည့္ရႈျပဳစုရန္ မွာခဲ့သည္ (ေယာ ၁၉း၂၆)။ သခ်ၤ ိဳင္းဂူသို႔ ေပတရုႏွင့္အတူ သြားခဲ့သည္ (ေယာ ၂၀း၁-၄)။ ပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ တပည့္ေတာ္ (၇)ေယာက္တို႕အား သခင္ေယရႈ ထင္ရွားျပေသာအခါ ရွင္ေယာဟန္က ခ်က္ျခင္းမွတ္မိေလသည္ (ေယာ ၂၁း၇)။

ရွင္ေယာဟန္၏ ဖခင္ကား ဂါလိလဲကမ္းေျခတြင္ အေတာ္အတန္ ခ်မ္းသာေသာ တံငါသည္ ေဇေဗဒဲျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဗက္ဇဲဒျမိဳ႕တြင္ ေနဟန္ရသည္။ ၄င္း၏ မိခင္မွာ သခင္ေယရႈ၏ မယ္ေတာ္မာရိ၏ ညီမ ဆလိုမီ (Slome) ျဖစ္သည္ (မႆဲ ၂၇း၅၆၊ မာ ၁၅း၄၇)။

တမန္ေတာ္အျဖစ္သို႔ ဦးစြာအေခၚခံရေသာ တံငါသည္ေလးဦးတြင္ ေယာဟန္ႏွင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူ ယာကုပ္တို႔ပါဝင္သည္။
(မႆဲ ၄း၁၈-၂၂၊  မာ ၁း၁၆-၂၀)။

သခင္ေယရႈ၏ အနီးအနားတြင္ အျမဲတန္းရွိေနျပီး အေရးးတၾကီး လူေရြးေခၚေသာအခါ ရွင္ေယာဟန္မွာ ရွင္ေပတရု၊ ရွင္ယာကုပ္တို႔ႏွင့္ အစဥ္ တြဲလွ်က္ ပါေလသည္ (မာ ၅း၃၇၊ မႆဲ ၁၇း၁၂၊ မႆဲ ၂၆း၃၇-၃၈)။

ယာကုပ္ႏွင့္ ေယာဟန္ ညီအစ္ကို(၂)ေယာက္သည္ မိုးၾကိဳးသား (Son of Thunder) ဟု အမည္ရေသာ ဆာေနရဂတ္ အမည္သစ္ကို ရေလသည္ (မာ ၃း၁၇)။ ဤအျခင္းအရာကို ၾကည့္၍ အစပိုင္းတြင္ ၄င္း၏ စိတ္ဓါတ္မွာ ေပါက္ကြဲလြယ္သူ၊ ျပင္းထန္သူ၊ ေဒါသၾကီးသူ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုသူ ဟု နားလည္ရပါသည္ (လု ၉း၅၁-၅၆၊ မာ ၁၀း၃၅-၄၅၊ လု ၉း၄၅-၅၀)။ ရွင္ေယာဟန္၏ ေနာက္ပိုင္း အသက္တာမူကား အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျခားနားမႈရွိပါသည္။ တမန္ေတာ္ဝတၱဳတြင္ ရွင္ေပတရုႏွင့္ လက္တြဲအမႈေဆာင္ျပီး ေယရုဆလင္ျမိဳ႕ အသင္းေတာ္၏ အၾကီးအမႈး တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္ေပါလုက ေဖၚျပသည္ (ဂလာ ၂း၉)။

တမန္ေတာ္မ်ားအနက္ ရွင္ေယာဟန္သည္ တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ အသက္ၾကီးသည္အထိ အသက္ရွင္ေနထိုင္ျပီး လူၾကီးေရာဂါျဖင့္ပင္ ဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သခင္ေယရႈ မိန္႔မွာခဲ့သည့္ အတုိင္း ေယရုဆလင္ျမိဳ႕မွေန၍ မယ္ေတာ္မာရိကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည္။ ေနာက္မွ ေရာမျမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ျပီး (Domitian) ဘုရင္လက္ထက္၌ ပတ္မို႕(စ္) ကြ်န္သို႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ ေပးျခင္းခံရျပီး ထိုကြ်န္းတြင္ သခင္ေယရႈ၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံစားရရွိကာ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကို ျပဳစုခဲ့သည္။ (Domitian) ဘုရင္ မရွိေတာ့သည့္ေနာက္ပိုင္း မိမိေနရပ္သို႔ ျပန္ခြင့္ရေသာ္လည္း မျပန္ပဲ ဧဖက္ျမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ထိုျမိဳ႕တြင္ေနရင္း ၾသဝါဒစာ (၃)ေစာင္ႏွင့္ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္း တို႕ကို ျပဳစုခဲ့သည္။ ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္ဝင္က်မ္း မေရးသားမီ (၃)ရက္ အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္ဟု သိရ်ိရျပီး AD100 ခန္႔တြင္ ဧဖက္ျမိ႕၌ပင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ရသည္ ဟု မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။


ေရးသည့္ေနရႏွင့္အခ်ိန္ (Date of Place)
A.D (85 - 95) အတြင္း ဧဖက္ျမိဳ႕မွ ေရးသားေၾကာင္း သိရသည္။


ေသာ့ခ်က္က်မ္းႏွင့္ ေရးသားသည့္အေၾကာင္းရင္း
(Key Verse and Theme)
(ေယာ ၂၀း၃၁) သခင္ေယရႈသည္ လူ႕ဇာတိခံေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္။


ရည္ရြယ္ခ်က္ (Purpose)
ခရစ္ဝင္က်မ္းကို ေရးသားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဓမၼသစ္အသင္းေတာ္ စတင္လာသည္မွာ ႏွစ္(၇၀) ခန္႕ရွိျပီျဖစ္သည္။ ထိုအခါတြင္ အသင္းေတာ္တြင္းသို႕ လြဲမွားေသာ အယူဝါဒမ်ား စတင္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္၊ ရွင္ေယာဟန္သည္ ဝိညာဥ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ခရစ္ဝင္က်မ္း (Spiritual Gospel) ကို ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။ အလက္ဇျႏၵီယားျမိဳ႕မွ ကလီးမင့္ (Clement of Alexandri A.D 230) က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စရင္းသပ္(စ္) (Cerinthus) ဆိုသူ ဦးေဆာင္ေသာ ေနာ့စ္ (တစ္ဇင္) (Gnostcism) ဝါဒီမ်ားေၾကာင့္ အသင္းေတာ္တြင္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိလာသည္။ ၄င္းတို႕က ဘုရားဆိုသည္မွာ သန္႕ရွင္းေသာေၾကာင့္ ယခုကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ေနထိုင္သည့္ ညစ္ညူးေသာ ကမၻာၾကီးကို ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းသည္မဟုတ္၊ ၄င္း၏ ကိုယ္ပြား ဘုရားငယ္တစ္ပါးက လက္ရွိကမၻာၾကီးကို ဖန္ဆင္းရာတြင္ ဘုရားသခင္ လံုးဝမပါမဝင္ ဟု လြဲမွားစြာ ေျပာဆိုေနေသာေၾကာင့္ ရွင္ေယာဟန္က သူ၏ ခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္ ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ လြတ္ေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မရွိေၾကာင္း (ေယာ ၁း၃) ေနာ့စ္တစ္ ဝါဒီတို႕က သခင္ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္၏ ခႏၱာကုိယ္အတြင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ကိုယ္ပြားေတာ္ဟု ခံယူေသာေၾကာင့္ သခင္ေယရႈသည္ အစအဦးကတည္းက ဖန္ဆင္းရွင္၊ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္ေယာဟန္က (ေယာ ၁း၁) သခင္ေယရႈ၏ ဘုရားဇာတိကို ေဖာ္ျပသည္။ ေနာ့စ္တစ္ ဝါဒီတို႕က သခင္ေယရႈ၌ စစ္မွန္ေသာ ရုပ္ခႏၱာမရွိ၊ အေသြးအသား လံုးဝမရွိ၊ ကိုယ္ေတာ္လမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ေျခရာပင္ မေတြ႕ရဟု လြဲမွားစြာ ေျပာဆိုေနေသာေၾကာင့္ ရွင္ေယာဟန္က "ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း လူဇာတိကို ခံ၍"  ေယာ ၁း၁၄၊  "လူဇာတိအားျဖင့္ ၾကြလာေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္" ဟူ၍ ဆိုျပီး ထိုအခ်က္ကို ဝန္မခံေသာသူသည္ အႏၱိခရစ္၏ ဝိညာဥ္ႏႈိးေဆာ္ျခင္း ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ ဟု ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုသည္ (၁ ေယာ ၄း၃၀။

ဤခရစ္ဝင္က်မ္းကို ေရးသားရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကို (ေယာ ၂၀း၃၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ "ေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို သင္တို႕သည္ ယံုၾကည္မည္အေၾကာင္း။ ထိုသို႕ ယံု၍ နာမေတာ္အားျဖင့္ အသက္ကိုရမည့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤမွ်ေလာက္ ေရးသားလွ်က္ရွိသတည္း"။

၄င္းက်မ္းခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ ယံုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အနက္ဖြင့္ျခင္း (၂)မ်ိဳးကို ေတြ႕ရသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ "သင္တို႕သည္ စတင္၍ ယံုၾကည္မည့္အေၾကာင္း"  ဟူ၍ျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ "သင္တို႕သည္ ဆက္လက္၍ ယံုၾကည္မည့္အေၾကာင္း" ဟူ၍ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို မိစၦာသြန္သင္ခ်က္မ်ားၾကားတြင္ ခိုင္ခံ့မႈရွိေစရန္ ဆက္လက္အားေပးျခင္း သေဘာသက္ေရာက္သည္။ c

ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္ သခင္ေယရႈသည္ ကၠဳသေရလ လူမ်ိဳးတို႕ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားလွ်က္ရွိေသာ ေမရွိယအရွင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာ သဓကမ်ားႏွင့္ ေဖၚျပထားသည္။ သခင္ေယရႈ၏ ဘုရားဇာတိႏွင့္ အစျပဳသည္။ ေထာက္ခံတင္ျပထားေသ သာဓကမ်ားမွာ နမိတ္လကၡဏာ (၇)ခု (ေယာ ၂း၁-၁၁၊  ၄း၄၆-၅၇၊  ၅း၂-၁၈၊  ၆း၁-၁၅၊  ၆း၁-၁၆၊  ၆း၁၆-၂၁၊ ၉း၁-၄၁၊  ၁၁း၁-၄၆) ။  ဖြင့္ျပေတာ္မူျခင္း (၇)ရပ္ (ေယာ ၃း၁-၂၁၊  ၄း၄-၄၁၊  ၅း၁၉-၄၇၊  ၆း၂၂-၅၉၊  ၇း၃၇-၄၄၊  ၈း၁၂-၃၀၊  ၁၀း၁-၂၁)  စသည့္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားျဖင့္ သခင္ေယရႈက မိမိဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပခဲ့သည္။

"ငါသည္ မည္သူျဖစ္သည္"  ဆိုေသာ အသံုးအႏႈံး (၇)မ်ိဳးျဖင့္ သခင္ေယရႈက မိမိသည္ လူသားတစ္ရပ္လံုးကို ကယ္တင္ေသာအရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။  (ေယာ ၆း၃၅၊  ၈း၁၂၊  ၁၀း၇၊  ၁၀း၁၁၊  ၁၁း၂၅၊  ၁၄း၆၊  ၁၅း၁)။

ဤခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္ အခန္းၾကီး (၁) မွ (၁၂) အထိ သခင္ေယရႈ လူ႕ဇာတိ ခံေတာ္မူျခင္းႏွင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကို တင္ျပသည္။ အခန္းၾကီး(၁၃)မွ (၂၁) ထိတြင္ မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးညစာစားျခင္း၊ ေနာက္ဆံုး ဖြင့္ျပေတာ္မူျခင္းမ်ား၊ ေနာက္ဆံုး ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကို အခန္းၾကီး(၁၇) တြင္၄င္း၊ အခန္းၾကီး(၁၈)(၁၉) တြင္ အေသခံေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ပဋိညာဥ္တရားသစ္ကို စတင္လိုက္ျပီး၊ အခန္းၾကီး(၂၀)(၂၁) တြင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာတင္ျပထားပါသည္။


ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ား (Special Features)
ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္ဝင္က်မ္းသည္ အျခားခရစ္ဝင္ (၃)က်မ္းႏွင့္မတူပဲ ကြာျခားမႈမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ အျခားခရစ္ဝင္ (၃)က်မ္းတြင္ပါဝင္ေသာ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္း၊ ဖြားျမင္ျခင္းခံေတာ္မူေၾကာင္း၊ (၁၂)ႏွစ္သား သူငယ္အရြယ္အေၾကာင္း၊ မာနတ္၏ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ရုပ္ဆင္းသ႑န္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ တပည့္ေတာ္(၁၂)ပါးကို ေရြးေကာက္ခန္႕ထားျခင္း၊ ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ေကာင္းကင္ဘံုသို ခ်ီေဆာင္ခံရျခင္းအေၾကာင္း၊ မဟာအမႈေတာ္ျမတ္ၾကီး စသည္တို႕ကို ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္ မေဖၚျပေခ်။

ခရစ္ေတာ္၏ ထူးျခားေသာ ဘြဲ႕နာမမ်ားကိုလည္း ဤက်မ္းတြင္သာ ေတြ႕ရသည္။ ခရစ္ေတာ္အား "ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဖန္ဆင္းရွင္"၊  "ခမည္းေတာ္၏ တပါးတည္းေသာသား"၊    "ဘုရားသခင္၏သိုးသူငယ္"၊    "ငါသည္..."  အစခ်ီသည့္ ခရစ္ေတာ္အား ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား ေတြ႕ရသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္အား "ငါ့ခမည္းေတာ္" ဟု၍ (၃၅)ၾကိမ္ ေခၚေဝၚခဲ့ျပီး၊ "ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား"  ဟူေသာ ၾသဇာႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ စကားလံုးကို (၂၅)ၾကိမ္ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤက်မ္းတြင္ ယံုၾကည္ (Believe) ဆိုေသာ စကားလံုးကို အၾကိမ္ေပါင္း (၉၈)ၾကိမ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလာကီသားတိုင္း ကယ္တင္ျခင္းရႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ရွင္ေယာဟန္က အေလးေပး ေဖာ္ျပသည္။

"ထိုသူကို လက္ခံသမွ်ေသာသူတည္း ဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သူတို႕အား၊ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ကိုေပးေတာ္မူ၏" (ေယာ၁း၁၂)

ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႕သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ မေရာက္" (ေယာဟန္ ၃း၁၆)၊


(၇) ဂဏန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထူးျခားခ်က္မ်ား
ကိုလည္း ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္သာ ေတြ႕ရပါသည္။
ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း
၁။ ဗတၱိဇံေယာဟန္ (ေယာ ၁း၃၄)
၂။ နာသေနလ  (ေယာ ၁း၄၉)
၃။ ေပတရု  (ေယာ ၆း၆၉)
၄။ မာသာ  (ေယာ ၁၁း၂၇)
၅။ ေသာမ  (ေယာ ၂၀း၂၈)
၆။ ေယာဟန္  (ေယာ ၂၀း၃၁)
၇။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္  (ေယာ ၁၀း၃၆) တို႕က ဝန္ခံထားပါသည္။

"ငါသည္" ဟု အစခ်ီ၍ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ မိမိကိုယ္ကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခ်က္မ်ား
၁။ ငါသည္ အသက္မုန္႕  (ေယာ ၆း၃၅)
၂။ ငါသည္ ဤေလာကအလင္း  (ေယာ ၈း၁၂)
၃။ အာျဗဟံမျဖစ္မီွ ငါျဖစ္သည္  (ေယာ ၈း၅၈)
၄။ ငါသည္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္း  (ေယာ ၁၀း၁၁)
၅။ ငါသည္ ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း  (ေယာ ၁၁း၂၅)
၆။ ငါသည္ လမ္းခရီး၊သမၼာတရား၊အသက္  (ေယာ ၁၄း၆)
၇။ ငါသည္ မွန္ေသာစပ်စ္ႏြယ္ (ေယာ ၁၅း၁)

နိမိတ္လကၡဏာ (၇)မ်ိဳး၊ ဖြင့္ေတာ္မူျခင္း (၇)ၾကိမ္ စသည္တို႕ ပါရွိသလို၊ အျခား ထင္ရွားေပၚလြင္၊ ထူးျခားေသာ စကားလံုးမ်ားမွာ "ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္"၊  "အလင္း"၊   "ငါ့အသား"၊  "ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ"၊  "သက္ေသ"၊   "သိျခင္း"၊  "အေမွာင္"၊  "ကမၻာေလာက"၊ တို႕ျဖစ္ပါသည္။

Reference:
ဓမၼသစ္က်မ္းအေျခခံလမ္းညႊန္ - ဆရာေဖာ္သူလင္း
http://mingalaronline.biz/ebooks/new.testiment.by.zaw.thu.lin.pdf