ထိုသူငယ္ (The Child) - ဆရာေစာစံေအာင္ (Rev)ထိုသူငယ္သည္ မေကာင္းေသာအရာကိုမပယ္၊ ေကာင္းေသာအရာကို မေရြးမယူတတ္မွီ သင္ေၾကာက္ ေသာ ရွင္ဘုရင္ႏွစ္ဦး အစိုးရေသာျပည္သည္ စြန္႔ပစ္ေသာအရပ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ (ေဟရွာ၊ ၇း၁၆)

အထက္ပါပေရာဖက္ျပဳခ်က္အခန္းႀကီးကို ၾကည့္ ပါက သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက ယုဒ ရွင္ဘုရင္အာခတ္မင္းအား ရန္သူ႐ႈရိဘုရင္ေၾကာင့္ စိတ္မပ်က္ရန္၊ ဘုရားရွင္ကိုသာ ကိုးစားရန္ အားေပး ထားေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္ (ေဟရွာ ၇း၁-၉)။ ၎ ေနာက္ဘုရားရွင္က သူ႔ကိုကယ္လႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသသည့္ နိမိတ္လကၡဏာတစ္ခု ေပးခဲ့ပါသည္ (၇း၁၀-၁၆)။   သူငယ္သည္ ေမြးဖြါးႀကီးျပင္းလာ၍ မ်ား စြာေသာအရာမ်ားကို သင္ယူလိမ့္မည္။ ထိုသူငယ္ သည္ မေကာင္းေသာအရာကိုမပယ္၊ ေကာင္းေသာ အရာကို မေရြးမယူတတ္မွီ ႐ႈရိရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ အသက္႐ံႈးၾက လိမ့္မည္။ ေဟရွာယပေရာဖက္ျပဳၿပီး ေနာက္ႏွစ္ အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ဤနိမိတ္ျပည့္စံုလာခဲ့ပါ သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဟရွာယ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္၌ သူတို႔သမီးကညာသည္ သားေယာက်္ားကို ဖြါးျမင္ လိမ့္မည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ မယ္ေတာ္မာရိ၀မ္းမွ သခင္ေယ႐ႈေမြးဖြါးလာ ခ်ိန္မွ ျပည့္စံုခဲ့ပါသည္ (မႆဲ၊ ၁း၂၁)။

ေဟရွာယ ၇း၁၆ ၌ ေတြ႕ရေသာ “ထိုသူငယ္” သည္ ေလာကသို႔ လူဇာတိအျဖစ္ေမြးဖြါးခဲ့ေသာ ေယ႐ႈ၏ ကေလး သူငယ္ဘ၀ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္အခါ၌  သူငယ္ေတာ္ေယရႈကို အေရွ႕ ျပည္မွပညာရွိမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ လာေရာက္ ဖူးေတြ႕လ်က္ လက္ေဆာင္ဘ႑ာမ်ားျဖင့္ ဆက္သရ သနည္း။ အကယ္စင္စစ္ ေယရႈသူငယ္သည္ သာမာန္လူသားမဟုတ္၊ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသူ၊ ေလာကလူသားအေပါင္းတို႔ကို ခ်စ္ေသာဘုရား တစ္ေန႔ ကမၻာတစ္ခုလံုးကို အုပ္စိုးမည့္ ဘုရားရွင္ ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအရွင္ကို ကိုးကြယ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဟရွာ၊ ၉း၆ ၌လည္း “အေၾကာင္းမူကား ငါတို႔အဖို႔ သူငယ္ကို ဖြါးျမင္၏။ ငါတို႔အားသားကို သနားေတာ္မူ၏။ ထိုသူသည္ အုပ္စိုးျခင္း အာဏာ စက္ရွိလိမ့္မည္။ နာမေတာ္မူကား၊ အံ့ၾသဘြယ္၊ တိုင္ပင္ဘက္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၊ ထာ၀ရအဘ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ ျခင္းကို ခံေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ေတြ႕ရပါသည္။”

ခရစၥမတ္၏အရွင္ ေယ႐ႈခရစ္သည္ မၾကာမွီ ဤ ကမၻာေလာကသို႔ တဖန္ ျပန္လည္ႂကြလာရန္နီးကပ္ေန ပါၿပီ။ သူငယ္တည္းဟူေသာ ထိုအရွင္ကို ပညာရွိမ်ား နည္းတူ ဖူးေတြ႕ပူေဇာ္လ်က္ ထိုအရွင္အား အေကာင္း ဆံုးေပးဆပ္ၾကရန္လိုေပသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေဟ႐ုဒ္မင္းကဲ့သို႔ ငါတည္းဟူေသာအတၱကို ေရွ႕တမ္း တင္သူျဖစ္ေနပါက ဘုရားရွင္၏ တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိ ခ်ပ္အပ္ေစလိုပါသည္။

လူဇာတိအျဖစ္ကို ခံယူကာ သူငယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေယ႐ႈဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ကယ္တင္ရွင္၊ အကၽြႏ္ုပ္၏ ဘုရား၊ အနာဂတ္၌ ကမၻာေလာကကို အုပ္စိုးမည့္အရွင္ အျဖစ္သိမွတ္လ်က္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ပါ၏။ အကၽြႏ္ုပ္အသက္တာကို ကိုယ္ေတာ္အလိုေတာ္ရွိသည့္ အတိုင္း ပံုသြင္းေပး ႏိုင္ရန္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံပါ၏ (အာမင္)။