မုရန္ နံ႔သာပုံ (Bundle of Myrrh) - ဆရာေစာစံေအာင္

ငါခ်စ္ရာသခင္သည္ ငါ၌ မုရန္နံ႔သာပံု ျဖစ္၍ ငါ့ရင္အံုၾကားမွာ တစ္ညလံုး အိပ္ရမည္။ (ေရွာလမုန္ သီခ်င္း ၁း၁၃)

ေရွာလမုန္သီခ်င္းသည္ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီးအၾကားလွပ ေသာဆက္သြယ္မႈကို ဖြဲ႕ႏြဲ႕တင္စားေဖၚျပထားေသာ လကၤာ သီခ်င္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမတို႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အေျခခံလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္သူမ်ား ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ဆက္သြယ္မႈကို ေဖၚျပလ်က္ရွိပါသည္။

မုရန္ဆီေမႊးသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ပံုေဆာင္ရည္ၫႊန္းျပ သပါသည္။ ဤဆီေမႊးသည္ အလြန္ပင္ရွားပါး၍ တန္ဖိုးရွိလွ ပါသည္။ ေရွာလမုန္သီခ်င္း၌ ခရစ္ေတာ္ကို မုရန္နံ႔သာႏွင့္ ခိုင္းႏိႈင္းထား၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားအေယာက္စီတိုင္းသည္ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ လူေရွ႕မွာ ေကာင္းရန္ျပင္ဆင္တတ္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္မွာမူ လူ၏အတြင္းသေဘာကို ၾကည့္႐ႈ ေတာ္မူသည္။ လူသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌အသေရမရွိ၊ နံေစာ္ေနေၾကာင္း က်မ္းစာက အတည့္အလင္းေဖၚျပထား၏ (ဆာလံ၊ ၃၈း၄-၅၊ ေဟရွာ၊ ၁း၄-၆၊ ေယာဘ၊ ၂၅း၄)။ ခရစ္ ေတာ္လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ ပူေဇာ္အေသခံျခင္းကို လက္ခံျခင္း ျဖင့္သာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ေမႊးႀကိဳင္ျခင္းရ ႏိုင္ပါသည္။

ဧသတာေခတ္က ရွင္ဘုရင္ထံတိုး၀င္သည့္သတို႔သမီး ကညာတို႔ကို မုရန္နံ႔သာဆီျဖင့္ သန္႔ရွင္းေစၿပီးမွ ၀င္ရပါ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သန္႔ရွင္းျခင္းရ ယူၿပီး ဘုရားသခင္ထံ တိုး၀င္ႏိုင္ၾကပါသည္ (ဧ၊ ၅း၂၊ ၂၇)။ အလြန္ရွားပါး၍ အဖိုးတန္ေသာ မုရန္နံ႔သာကို ဘုရင္အား ဆက္ရၾကသည္။ ေယ႐ႈဘြားျမင္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ပညာရွိ မ်ားက ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာသူငယ္ေတာ္(ယုဒဘုရင္) ကို  ေလာဗန္၊ မုရန္၊ ေရႊတို႔ျဖင့္ ဆက္သခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရ ပါသည္။

မုရန္ဆီေမႊးသည္ မပုပ္မသိုးေစရန္ ထိန္းထားႏိုင္ ေသာ အာနိသင္ရွိရာ ေယရႈအေသခံၿပီး ႐ုပ္အေလာင္းကို ထိုအေမႊးတို႔ျဖင့္ လိမ္းက်ံကာ အ၀တ္ျဖင့္ ပတ္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္ႏွင့္ျပည့္၀လ်က္ေဆြးေျမ့ယိုယြင္းေသာ သေဘာရွိ၏။ လူအေပါင္းတို႔သည္ လမ္းလြဲၾကၿပီ။ တညီ တၫြတ္တည္း ေဆြးေျမ့ယိုယြင္းျခင္းရွိ၏။ ေကာင္းေသာအ က်င့္ကို က်င့္ေသာသူမရွိ။ တစ္ေယာက္မွ် မရွိ(ဆာ၊ ၁၄း၃)။

မုရန္နံ႔သာေမႊးအေၾကာင္းကို အလြယ္တကူ မသိႏိုင္ၾကပါ။ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ သမၼာတရားကို လူအမ်ားအလြယ္ တကူ နားမလည္ႏိုင္ၾက၊ အတုကို အစစ္ဟု ထင္မွားကာ မ်ားျပားေသာ ဆရာအတုမ်ား၏ လြဲမွားေသာ ၾသ၀ါဒမ်ားကို ခံယူေနၾကျခင္းသည္ အလြန္ပင္၀မ္းနည္းဘြယ္ျဖစ္ေပသည္။ မုရန္သည္ အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္းေပးႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိရွိ သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔၏ အနာေရာဂါရွိသမွ်ကို ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာမႈေပးေသာအရွင္လည္းျဖစ္သည္။

ေဟၿဗဲအမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ မိမိတို႔ ရင္သားအၾကား၌ ဤေမႊးႀကိဳင္ေသာ မုရန္ႏွံ႔သာေမႊးဗူးအေသးကို သိုထားေလ့ ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ႏွလံုးသားညစ္ေပၿပီး အပုပ္အသိုး မ်ားျပည့္ႏွက္ေနေသာ သင့္ပတ္၀န္းက်င္ကို မုရန္တည္းဟူ ေသာ ခရစ္ေတာ္ျဖင့္ ေမႊးႀကိဳင္ေစပါ။ သတင္းေကာင္းကို ေ၀မွ်ပါ။ အိုအဖ ကၽြႏု္ပ္ႏွလံုးသားကို ကိုယ္ေတာ္၏အေသြး ေတာ္ျဖင့္ျဖဴစင္ေစပါ။ ႏွလံုးသားအသစ္ကိုေပးမူပါ။ မုရန္နံ႔ သာျဖင့္ အသက္တာကို ေမႊးႀကိဳင္ေစပါ။ ခရစ္ေတာ္၏ သတို႔ သမီးအျဖစ္ ကိုယ္ေတာ္ႂကြလာမည္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ ေနပါ၏ (အာမင္)။