သင္းအုပ္လုပ္ငန္း Pastor Ministry ဆန္က်ံဳႏံုးျပဳစုသည္။

သင္းအုပ္လုပ္ငန္း Pastor Ministry 
ဆန္က်ံဳႏံုးျပဳစုသည္။ 106 page, Download 14MB

စာေရးသူအမွာစာေရးသားခ်က္အရ၊ ၁၉၈၈ - ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အထိ ခ်င္းျပည္နယ္၊ဟားခါးျမိဳ႔ ေအဂ်ီအသင္းေတာ္တြင္ သင္းအုပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ မည္သည့္ဓမၼပညာမွ်သင္ယူခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ သင္းအုပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီးမ်ားစြာ အခက္အခဲမ်ားရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၉၉ တြင္ Myanmar Evangelical MEGST တြင္ ၃ႏွစ္ ဓမၼပညာေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ India, Bangalore SAIACS တြင္ Pastoral Theology and Counceling ဘာသာရပ္ျဖင့္ မာစတာဘြဲ႔ရရွိျပီးေနာက္၊ MEGST တြင္ ဓမၼစာေပသင္ၾကားျခင္း ကထိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။ အေျခအေနအရ က်မ္းစာေက်ာင္းဆင္းခဲ့သူလည္း မိမိဝမ္းေရးေၾကာင့္ သင္းအုပ္အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံျခားရပ္မ်ားႏွင့္ သင္းအုပ္ပင္လွ်င္လံုးဝမရွိေသာ ျမန္မာျပည္ေတာေတာင္မ်ားတြင္ ဝမ္းေရးရွာေဖြရင္း သင္းအုပ္တာဝန္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရသူမ်ားအတြက္ ယခုစာအုပ္သည္ အလြန္အက်ိဳးရွိပါသည္။ ဆရာ ဆန္က်ံဳႏံုးအား ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။  မုရန္

စာအုပ္တန္ဘိုး ၅၀၀က်ပ္,  Address  MEGST, 57, rOOM 501/502, Komin Kochin St. Banhan Township, Yangon, Myanmar, +95 1 558418; 553644 (Ext 513)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

မာတိကာ
၁။ သင္းအုပ္ေဝါဟာရအဓိပၸါယ္
၂။ သမၼာက်မ္းစာ၏ရႈေထာင့္မွာ သိုးထိန္း - သင္းအုပ္
၂-၁ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း
၂-၂ ဓမၼသစ္က်မ္း
၃။ သင္းအုပ္၏ သေဘာသဘာဝ
၄။ သင္းအုပ္ႏွင့္ေခၚျခင္းတရား
၅။ သင္းအုပ္၏အရည္အခ်င္းမ်ား
၅-၁ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္း
၅-၂ ပညာအရည္အခ်င္း
၅-၃ ဝိညာဥ္ေရးရာအရည္အခ်င္း
၆။ သင္းအုပ္၏အက်င့္စရိုက္
၇။ သင္းအုပ္၏ ဝိညာဥ္ေရးအသက္တာ
၈။ သင္းအုပ္၏ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ဆိုင္ေသာအသက္တာ
၉။ သင္းအုပ္၏ လူမႈေရးအသက္တာ
၁၀။ သင္းအုပ္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း
၁၁။ သင္းအုပ္၏ သင္းေထာက္လူၾကီးအဖြဲ႔ႏွင့္၊
အျခားေသာေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံျခင္း
၁၂။ သင္းအုပ္၏ ဧဝံေဂလိႏွင့္သာသနာျပဳျခင္းလုပ္ငန္း
၁၃။ သင္းအုပ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ
၁၄။ သင္းအုပ္ႏွင့္ ဓမၼသိကၡတင္မဂၤလာ
၁၅။ သင္းအုပ္ႏွင့္ ဓမၼမဂၤလာဝတ္မ်ား
၁၆။ သင္းအုပ္ႏွင့္ ထိမ္ျမားမဂၤလာ
၁၇။ သင္းအုပ္ႏွင့္ စ်ာပနဝတ္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား

မုရန္မွတ္ခ်က္။ သင္းအုပ္သည္ ဘုရားခန္႔ထားေတာ္မူသည့္ တာဝန္ျဖစ္ျပီး၊ ဧဝံေဂလိဓမၼဆရာလုပ္ငန္းႏွင့္ လံုးဝျခားနားသည္။ ဓမၼပညာသင္ေသာ ကထိကလုပ္ငန္းႏွင့္လည္း ျခားနားသည္။ အဓိကအလုပ္မွာ ယံုၾကည္သူအသင္းသားမ်ားကို ဝိညာဥ္ခြန္အားေပးျခင္း၊ အသင္းသားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈေရးမ်ားတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သြန္သင္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိအသင္းေတာ္မွ သင္းအုပ္ဆရာအတြက္ အပတ္စဥ္အထူးဆုေတာင္းျခင္းမ်ား အဆက္မျပတ္လုပ္ရန္ အသင္းသားမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ သင္းအုပ္မ်ားသာမက၊ သင္းေထာက္လူၾကီးမ်ားလည္း ယခုစာအုပ္ကိုဖတ္ရႈေလ့လာသင့္ပါသည္။
Murann, 13-Nov-2013

ဆန္က်ံဳႏံုးျပဳစုသည္။ 106 page, Download 14MB
http://murann.com/ebooks/pastor.ministry.myanmar1.pdf