ေအဒင္ဥယာဥ္ဘယ္မွာလဲ

ေအဒင္ ဥယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းစာကေၿပာသည္မွာ

“ထိုဥယာဥ္ကိုစိုေစလိုေသာဌါ ၿမစ္တၿမစ္သည္ ဧဒင္အရပ္ထဲက စီးထြက္သၿဖင့္၊ ဥယာဥ္ၿပင္မွာ ေလးၿဖာကြဲ၍ ၿမစ္မေလးသြယ္ၿဖစ္ေလ၏။“

ၿမစ္ေလးသြယ္အနက္ ၿမစ္ႏွစ္သြယ္မွာ Hiddekel ႏွင့္ Perath ၿဖစ္ေလ၏။
ခရစ္ယာန္အမ်ားစုသည္ Eden ဥယာဥ္မွာ Messopotamium ေဒသ(ယခု IRaq)၌ တည္ရွိသည္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။အေၾကာင္းမွာ Tigres ႏွင့္ Euphrates ၿမစ္တို ့ၿဖတ္စီးေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

သို.ေသာ္လည္း က်မ္းစာအရ အာဒမ္ႏွင့္ဧ၀ အား ဧဒင္ဥယာဥ္မွ ေမာင္းထုတ္ခံရၿပီး ရာစုႏွစ္မ်ားအၾကာတြင္ တကမၻာလံုးေရလြမ္းမိုး၍ ပ်က္စီးခဲ့ရေလသည္။မိုင္မ်ားစြာထူေသာSedimentary ေက်ာက္အလြာၾကီးမ်ားက ၾကီးမားေသာေရလြမ္းမွဳ၏ သက္ေသသာဓကၿဖစ္ေလသည္။ထိုေရလြမ္းမွဳေၾကာင့္ပင္ ေရမလြမ္းမီကာလ အေၿခေနမ်ားသည္ ပ်က္စီးခဲ့ရေလသည္။
ေရလြမ္းမိုးၿပီးေနာက္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေနာဧမိသားစုသည္ Tigres ႏွင့္ Euphrates တည္ရွိရာ Sumeria အရပ္သို ့ေၿပာင္းေရြ့ခဲ့သည္။
က်မ္းစာအရ ၿမစ္တစ္စင္းမွ ၿမစ္ေလးစင္းခြဲထြက္သည္ဟုဆိုသည္။ယခုကာလ Middle East ၌ ရွိေသာ ၿမစ္မွာ ဤအဆိုႏွင့္မကိုက္ညီေပ။
ေရလြမ္းမိုးမွဳေၾကာင့္ ဧဒင္ဥယာဥ္သည္ပ်က္စီးခဲ့ရေလၿပီ။ဤကမၻာ၌ ဧဒင္ဥယာဥ္အား မည္သည့္အခါမွေတြ ့ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ (ဝိညာဥ္သစ္မဂၢဇင္း)