ေန႔စဥ္ခြန္အား (Daily Bread) - September 2013

ႀကီးထြားရန္ေတာင့္တျခင္း

06.09.2013

၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ႐ိုက္ကူးခဲ့ေသာ Babies ဆိုသည့္ သတင္းမွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္သည္ အေျခ အေန အလြန္ကြာျခား မတူညီေသာ နမီးဘီးယား၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ တိုက်ိဳႏွင့္ စန္ဖရန္စစ္စကို ၿမိဳ႕မ်ား၌ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ေမြးကင္းစကေလး ၄ ေယာက္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ခံစကားေျပာျခင္း၊ လူႀကီးအသံမ်ားမပါဘဲ ေလာကႀကီးထဲ စတင္ ဝင္ေရာက္ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အသံကိုသာ ထည့္သြင္းထားသည္။ ကေလး မ်ားမွာ ေပ်ာ္သည့္အခါရယ္ၿပီး ညင္သာေသာ အသံမ်ား ျပဳတတ္သည္။ ထိခိုက္သည့္အခါ၊ ဆာသည့္အခါ ငိုတတ္သည္။ ၎တို႔အားလံုး ႏို႔ကို အလြန္ႀကိဳက္သည္။ ကေလးမ်ား တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာျခင္းကို ၾကည့္ရျခင္းက ဤအစီအစဥ္ ၏ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ား ႏို႔ကုိလိုခ်င္ေတာင့္တသကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္မ်ားလည္း ဝိညာဥ္ႀကီးထြားေစမည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏို႔စစ္ကို အလြန္လိုခ်င္ေတာင့္တစိတ္ရွိရမည္။ ရွင္ေပတ႐ုက “ကယ္တင္ျခင္းအလို႔ငွာ ႏႈတ္ကပတ္တရား၏ႏို႔စစ္အားျဖင့္ ႀကီးပြားမည္ အေၾကာင္း ဖြားစေသာသူငယ္ကဲ့သို႔ ထိုတရားႏို႔ကို အလြန္လိုခ်င္ေသာစိတ္ရွိရန္ (၁ ေပ ၂း၂) မိ္န္႔ၾကားသည္။ ႐ွင္ေပတ႐ုက ဖိႏွိပ္ညႇင္းဆဲခံရၿပီး ကြဲျပားသြားသည့္ ခရစ္ေတာ္ ေနာက္လိုက္မ်ားကို အားေပးရန္ ထိုသို႔ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ “အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မနာလိုျခင္း၊ လွည့္ျဖားျခင္း၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္း၊ ျငဴစူျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းရွိသမွ်ကို ပယ္ရွား၍… ဖြားစေသာသူငယ္ ကဲ့သုိ႔ ထိုတရားႏို႔ကို အလြန္လိုခ်င္ေသာစိတ္ရွိၾကေလာ့” ဟု တိုက္တြန္းထားသည္ (၁ ေပ ၂း၂-၃)။
ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးလိုအပ္သည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏို႔စစ္ကို ေသာက္သံုးရန္ ဖိတ္ေခၚေနၿပီး သူ႔သားသမီးမ်ား၏ ဝိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းကိုလည္း ျမင္လိုပါ၏။ — David McCasland

ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ပိုတူခ်င္ပါ - ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အလြန္ေသာက္သံုးခ်င္စိတ္ေပးပါ။ ေျပာသမွ်လုပ္သမွ်မွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ သာ၍ပို၍တူလာၿပီး ႀကီးပြားလာရန္မစပါ။

ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သာ၍တူးဆြေလ ဝိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားလာေလ ျဖစ္သည္။

 

ေရာင့္ရဲႏိုင္ခါနီးလား

05.09.2013

ေန႔လည္စာစားၿပီး စားေသာက္ဆုိင္၏ ယာဥ္ရပ္နားသည့္ေနရာသို႔အသြား ပစ္ကပ္ကား တစ္စီးက အရွိန္ျပင္းစြာ ေမာင္းခ်လာသည္။ ယာဥ္ေမာင္း၏ လက္လြတ္စပယ္အျပဳအမူကို ၾကည့္ရင္း ကားေခါင္းခန္းရွိ လိုင္စင္ပလိပ္ျပားေပၚ ေရးထားသည့္ စာတန္းေလးကို သတိျပဳမိသည္။ ‘‘ေရာင့္ရဲလုမတတ္’’ ဟုေရးထားသည္။ ထို စာတန္းကို ၾကည့္ စဥ္းစားရင္း ‘‘ေရာင့္ရဲလုမတတ္ ဆိုတာ မရွိဘူး၊ ေရာင့္ရဲသည္၊ မေရာင့္ရဲႏိုင္၊ ဒါဘဲ ရွိတယ္ ’’ ဟုု ကၽြန္ေတာ္ ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ ပါ သည္။

အမွန္ဝန္ခံရလွ်င္ ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ အပ္ၿမီးထိုးရန္ခက္သည့္ အပ္တစ္ေခ်ာင္းပမာ ျဖစ္သည္။ အရာရာ၌ ေရာင့္ရဲရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာခ်ိန္အထိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိ၏လိုအင္ဆႏၵမ်ားေနာက္ လိုက္ၿပီးရင္းလိုက္ေအာင္ အားေပးသည့္ေလာက၌ အသက္ရွင္ေနၾကသည္။ ၎သည္ အဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟျဗဲၾသဝါဒစာ၌ ‘‘သင္တို႔၏ က်င့္ၾကံျပဳမူျခင္းသည္ ေငြကိုတပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္၍ ကိုယ္၌ရွိေသာဥစၥာႏွင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းရွိၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ငါသည္ သင့္ကိုမစြန႔္၊ သင့္ကို အလွ်င္းပစ္၍ မထားဟု ကတိေတာ္ရွိ၏ (၁၃း၅)။ ‘‘အရာအားလံုး’’ ကို လိုခ်င္သည့္ ႏွလံုးသားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေဆးမွာ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ေရာင့္ရဲမႈ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုခ်င္ေတာင့္တေသာ၊ လိုအပ္ေသာ အရာအားလံုးကို ေပးႏိုင္စြမ္းရွိ၏။ ဤဘဝအသက္တာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မရွာမေတြ႕ႏိုင္သည့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းကို ဘုရားသခင္တစ္ဦးတည္းသာ ေပးစြမ္းႏို္င္၏။
ေရာင့္ရဲႏုိင္ခါနီးလား၊ ေရာင့္ရဲလုမတတ္လား။ ဤအျဖစ္မ်ိဳးမရွိႏိုင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္၌ သာ စစ္မွန္ေသာေရာင့္ရဲျခင္းကို သိႏိုင္၏။ — Bill Crowder

အံ့ဖြယ္ေက်းဇူးေတာ္၌ ေရာင့္ရဲျခင္းကို ေတြ႕ရွိ၊ ဘယ္တိမ္အရိပ္မွ သခင့္မ်က္ႏွာေတာ္ကို မဖံုးကြယ္ႏိုင္၊ ႀကီးမားေသာစံုစမ္းျခင္းမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရစဥ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ ဆုေတာင္းရာေနရာကို ေတြ႕လာ။ — Dunlop

လုိခ်င္သမွ်ရရွိျခင္းသည္ ေရာင့္ရဲျခင္းမဟုတ္။ ရွိေသာအရာႏွင့္ ေက်နပ္ႏို္င္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ေရာင့္ရဲျခင္းျဖစ္သည္။

ေထာက္ခံခ်ီးမြမ္း အားေပးျခင္းအစြမ္း

10.09.2013

မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ ေလ့လာခ်က္ တစ္ခုတြင္ လုပ္သားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေကာင္းလာ ေစေရး လိုအပ္ခ်က္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အလုပ္သမား၂သိန္းကို ေခၚယူေမးျမန္းခဲ႔သည္။ ေလ့လာခ်က္တြင္ အထက္လူႀကီး၏ အသိအမွတ္ ျပဳခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းတို႔ရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းအခ်က္က ထိပ္ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ ခဲ႔သည္။ ဤေတြ႕ရွိခ်က္အရ အသိမွတ္ျပဳ အားေပးမႈကိုရရွိရန္မွာ လူသား၏ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။
ေကာရိန္သု ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ထိုအခ်က္ကို လိုအပ္ေၾကာင္း ရွင္ေပါလုသိသည္။ သူတို႔အား စည္းကမ္းက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ က်င့္ၾကံရန္ မၾကပ္မတ္၊ မေျပာမီ ၎တို႔အား အရင္ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းအားေပးခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ ဝိညာဥ္ေရးဦးေဆာင္သူ ရွင္ေပါလုက ၎တို႔၏အသက္တာ၌ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနသည့္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေကာရိန္သုၾသဝါဒစာကို အစျပဳခဲ့သည္။
တစ္ခ်ိန္က ဘုရားႏွင့္ ေဝးကြာခဲ့သည့္ ေကာရိန္သု ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ယခု ခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ခံစားရသည္။ သခင္ႏွင့္ေပါင္းစည္းကာ သခင့္ထံမွ ဝိညာဥ္အသက္ကို ခံယူသည္။ ဤေပါင္းစည္းမႈ၏ ရလဒ္ကား ၎တုိ႔သည္ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ကာ ဝိညာဥ္ေရးရာ၌ ရင့္က်က္ႀကီးထြားလာသည္။ ရွင္ေပါလုသည္ ေကာရိန္သု ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္ျပဳခဲ့ေသာအမႈအတြက္ အဆက္မျပတ္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။ အားေပးခ်ီးမြမ္းမႈေၾကာင့္ ေကာရိန္သုအသင္းသားမ်ားသည္ အျပဳသေဘာ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈကို ပို၍ခံႏိုင္ရည္ရွိမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ခန္႔မွန္းေတြးမိသည္။
ဘုရားသခင္အား နာခံသူမ်ားကို ေတြ႕လွ်င္ အခ်ိန္ေပးၿပီး သူတို႔ကို အားေပး အသိအမွတ္ျပဳပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔အားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဝန္ခံလိုက္ၾကပါစို႔။ — Marvin Williams

ကၽြႏ္ုပ္အသက္တာႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ားအေပၚ ကိုယ္ေတာ္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လႈပ္ရွားေန၏။ ၎တို႔အသက္တာ၌ ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ျမင္ရ၍ မဂၤလာရွိပါေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္၌ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမျဖစ္သူတို႔ကိုု အားေပးေျပာျပႏုိင္ရန္ မစေတာ္မူပါဘုရား။

က်ယ္ေလာင္စြာ ခ်ီးမြမ္းၿပီး ျဖည္းညႇင္းေသာစကားျဖင့္ အမွားျပင္ေပးပါ။

 

ဘုရင့္ဖလားေတာ္၀န္

02.09.2013

အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္ အႀကိဳက္ဆံုးက်မ္းပိုဒ္မွာ ေနဟမိ ၁-၂ ျဖစ္သည္။ အာတေဇရဇ္မင္းႀကီး၏ မင္းမႈထမ္း ေနဟမိသည္ စံျပ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕ ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ သူစိတ္ပ်က္ ၀မ္းနည္းရစဥ္ သူ႕ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ မင္းႀကီးက သူ႕ကိုခ်ီးျမႇင့္လိုသည္။ မင္းႀကီးက ေနဟမိအား ‘‘အဘယ္ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာညိႇဳးငယ္ သနည္း။ … အဘယ္သို႔ ေတာင္းေလွ်ာက္ခ်င္ သနည္း’’ (၂း ၂၊၄) ဟုေမးခဲ့သည္။ ေနဟမိသည္ အျခား မင္းမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ မတူ၊ ဘုရင့္ဖလားေတာ္ ၌ အဆိပ္ခတ္မခတ္္ စစ္ေဆးျမည္းစမ္း ကာကြယ္ေပးရေသာ ဖလားေတာ္၀န္တစ္ဦး ျဖစ္ရာ၊ ထိုရာထူးကိုရ႐ွိရန္ ေနဟမိသည္ အလြန္အလုပ္ႀကိဳးစားၿပီး ျပဳေလသမွ်၌ ဘုရား သခင္ကို ခ်ီးေျမႇာက္သူျဖစ္မည္ မလြဲပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဘုရင္က သူ႔ ေတာင္းဆိုမႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မည္သို႔မည္ပံု အလုပ္လုပ္သည္ကို ၾကည့္႐ႈေန ပါသည္။ ေကာ ၃း၂၃ တြင္ ‘‘လူ၏အမႈကိုသာ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔မဟုတ္၊ သခင္ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ျပဳၾကေလာ့’’ ဟု မိန္႔ၾကားထားသည္။ ဘုရားသခင္ခ်ီးေျမႇာက္ခံရေရး ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ေနဟမိ၏စံနမူနာ အတိုင္း ကၽြမ္းက်င္လိမၼာ၍ အားကိုးရေသာ ၀န္ထမ္းေကာင္း၊ လုပ္သားေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါ (ေန ၁း၁၁-၂း၆)။ အျခားသူမ်ားကို စိတ္ႏွလံုးပါလ်က္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ သူတို႔အေလးထား ေသာအရာကို သိမွတ္ပါ။ အႏၱရာယ္ရွိသည့္တိုင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ယံုၾကည္သူခ်င္းတို႔ အေလးထားသည့္အမႈကိုျပဳပါ (၂း၃-၆)။
လုပ္ငန္းခြင္၌ မိမိ၏လုပ္ေဆာင္မႈက ဘုရားသခင္အား ခ်ီးေျမႇာက္ေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အလုပ္ရွင္က သတိျပဳမိမည္။ အကယ္၍ သူတို႔သတိမျပဳမိလည္း မိမိ၏ ႏွလံုးသားဆႏၵႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမွန္တကယ္အေစခံေနသည့္ သခင္ ေယ႐ႈဘုရားအား ခ်ီးေျမႇာက္ရန္ဟူ၍ပင္ျဖစ္အပ္သည္(ေကာ ၃း၁၇၊၂၃)။—Randy Kilgore

မိမိ၏အေစခံပံုက သခင္အေၾကာင္းၾကားေျပာေစသား၊ အလုပ္၌ျဖစ္ေစ၊ အိမ္၌ျဖစ္ေစ၊ သြားေလရာရာ၊ ျပဳေလရာရာ၌၊ ကိုယ္ေတာ္ဘုန္းထင္ရွားေစသား။ ယေန႔တြင္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ၿပီး သူတစ္ပါးအတြက္ ေကာင္းခ်ီးျဖစ္ေစပါ။

ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ခ်ီးေျမႇာက္သည္။

ေန႔စဥ္ခြန္အား (Daily Bread), အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းကို အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု (သို႔) ဂိုဏ္းဂဏတစ္ပါးပါးမွ အရံသင့္ ေငြပင္ေငြရင္းရံပံုေငြမထားရွိပါ။ တခ်ိန္တြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွအပ က်န္အားလံုးတို႔သည္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

http://myanmar-odb.org

http://murann.com/odb.htm