ယခုအခ်ိန္ကာလႏွင့္ေနာက္ဆံုးေသာကာလအေၾကာင္း၊ေလ့လာျခင္း - Murann


အသင္းေတာ္ကာလ (သို႔) ေက်းဇူးေတာ္ကာလ (သို႔) သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ကာလ စသျဖင့္ေခၚေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီးကာလသည္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀၀၀ ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိအခ်ိန္ကာလ ေအဒီ၃၀ခန္႔တြင္ ခရစ္ေတာ္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီးသည့္ေနာက္ ခရစ္ဝင္က်မ္း၄ေစာင္ (မႆဲ၊ မာကု၊ လုကာ၊ ေယာဟန္  Matthew, Mark, Luke, John) ဂရိဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္မႈတ္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။ ပထမဆံုးခရစ္ဝင္က်မ္းစာ ရွင္မာကု ကို AD63 အခ်ိန္ေလာက္က တငါသည္မာကု ေရာမလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဦးတည္ေရးသားခဲ့သည္။ မႆဲႏွင့္လုကာ ၂ေစာင္သည္ ေရွ႔ဆင့္ေနာက္ဆင့္၊ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း  ~AD70 တြင္ေရးသားခဲ့သည္။ မႆဲသည္ အခြန္ခံ၊ ခ်မ္းသာသူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး၊ ထိုေခတ္ကာလတြင္ အခြန္ခံမ်ားသည္ လူမုန္းခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ရွင္လုကာသည္ ေဆးဆရာဝန္ျဖစ္ျပီး ဂႏၶဝင္ဂရိဘာသာစကားျဖင့္ ရွင္လုကာက်မ္းကို ေရးသားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးက်မ္း ရွင္ေယာဟန္ကို AD85 ခန္႔တြင္ အသက္အငယ္ဆံုးေသာတမန္ေတာ္ ေယာဟန္ (ေယရႈႏွင့္ညီအစ္ကိုတစ္ဝမ္းကြဲ၊ ေယရႈႏွင့္အနီးဆံုးေနသူ) ေရးသားခဲ့သည္။ ရွင္ေယာဟန္မွာ ပထမခရစ္ဝင္က်မ္း၃ခုျပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း၁၅ႏွစ္ေက်ာ္မွ ေရးသားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အထက္ပါ၃က်မ္းကို မွီျငမ္းျပီး၊ ဝိညာဥ္ေရးရာ၊ ယံုၾကည္သူမ်ားကို အဓိကရင့္က်က္ေစရန္ အထူးေရးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရွင္ေယာဟန္က်မ္းသည္ လူ႔ဇာတိကိုခံယူေသာဘုရားသားေတာ္အေၾကာင္းေရးသားထားသည့္ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ (Ref: Rev. Zaw Thu Lin's ဓမၼသစ္အေျခခံလမ္းညႊန္ & Wikipedia)

ပထမဆံုး၃က်မ္း (မႆဲ၊ မာကု၊ လုကာ)တြင္ ရွင္မာကုသည္ ဦးစာေရးသားခဲ့ေသာ္လည္း ဓမၼသစ္တြင္ ဒုတိယေနရာသို႔ စီစဥ္ေနရာခ်ထားျပီး၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးထားေသာ ရွင္မႆဲကို ပထမေနရာတြင္ ေနရာခ်ထားခံရသည္။ တပါးအမ်ိဳးသားမ်ား (ဂရိလူမ်ိဳးမ်ား)အတြက္ ရည္ရြယ္ေရးထားေသာ ရွင္လုကာကို တတိယေနရာတြင္ ေနရာခ်ထားသည္။ ၃က်မ္းစလံုးအနွစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ရွင္ေယာဟန္ကို စတၱဳထ ေနာက္ဆံုးခရစ္ဝင္က်မ္းအျဖစ္ ေနရာခ်ထားပါသည္။

ခရစ္ဝင္က်မ္းစာ၄ခုစလံုးသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားလံုးသည္၊ သူ႔နည္းသူဟန္ျဖင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာျပည့္ဝေစပါသည္။

ပထမဆံုးက်မ္း၃က်မ္းတြင္ ပါဝင္ေရးသားခ်က္မ်ား ဆက္သြယ္မႈကို က်မ္းပညာရွင္မ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္း Synoptic Gospels အျဖစ္ေဖၚျပထားျခင္းကို ဗဟုသုတအျဖစ္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

ေသျခင္းႏွင့္ခ်ီေဆာင္ျခင္း ခံယူခ်က္၂ခု
ခ်ီေဆာင္ျခင္း Rapture ကို က်မ္းစာတြင္ ၁သက္၄း၁၃-၁၇ အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းအျဖစ္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကို ၁၈ရာစုတြင္ စတင္ႏိုးၾကား၊အေလးထားလာခဲ့ျပီး၊ ၁၉ရာစု အစၥေရး (ဂ်ဴး) ႏိုင္ငံျပန္လည္ေပၚထြန္းလာျပီးေနာက္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရျပီး၊ ေကာင္းကင္ဘံုေရာက္မည္ဟု  ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာသည္။ သမရိုးက် ေသျခင္းတံခါးကိုျဖတ္ေက်ာ္ျပီးမွ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ေရာက္မည္ ခံယူသူမ်ားသည္ မူလခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို၂အုပ္စု ကြဲျပားေနေသာ္လည္း ေကာင္းကင္ေရာက္မည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းမွာ အတူတူျဖစ္သျဖင့္ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္းျငင္းခုန္မေနသင့္ပါ။ အမ်ားစုေသာ (လူဦးေရအမ်ားဆံုး) ခရစ္ယန္မ်ားမွာ ခ်ီေဆာင္ျခင္း၊ ေသျခင္း တို႔ကို ရွင္းလင္းစြာနားလည္ရန္လည္းမၾကိဳးစား၊ ေလ့လာခ်ိန္လည္းမရွိေသာ ရိုးရိုးေလးယံုၾကည္သူ ခရစ္ယန္မ်ားျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ ရိုးရိုးေလးယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းဆန္းျပားျပား ဥာဏ္ကြန္ျမဴးျပီး ေတြးေခၚယံုၾကည္သူမ်ားသည္ က်မ္းျပဳစုသူမ်ား၊ တရားေဟာဆရာမ်ား ျဖစ္လာေလ့ရွိပါသည္။ဗ်ာဒိတ္က်မ္း (ေနာက္ဆံုးပိတ္က်မ္းစာ)
ေနာက္ဆံုးေသာကာလအေၾကာင္း နမိတ္လကၡဏာ၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားကို ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းတြင္ ဒံေယလက်မ္း၊ ဓမၼသစ္တြင္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ထို၂က်မ္းတို႔သည္ နိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ၾကဖြယ္မ်ားပါရွိသျဖင့္ သာမန္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ နားလည္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ မုရန္တြင္လည္း ေအာက္ပါေဆာင္းပါးႏွင့္က်မ္းစာေလ့လာျခင္းမ်ားကို ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ (Click to read)

PANORAMA ရုပ္ျပ - က်မ္းစာေလ့လာျခင္း ဦးစံျမင့္ထံမွရရွိသည္။

နာဂေက်ာ္ႏီုင္၏ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအနက္ဖြင့္၊သက္ေသခံခ်က္ ႏွင့္ ပို႔ခ်ခ်က္ပန္းခ်ီကားမ်ား

ခ်ီေဆာင္ၿခင္း/Rapture - နာဂေက်ာ္ႏိုင္

ျပည္ပေရာက္သင္းအုပ္ဆရာ (၉) - ျမင္းေလးစီးနဲ႔ေဘးဒဏ္ၾကီးကာလ Rev. Latt Yishey

သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၃၂) ေနာက္ဆံုးေသာကာလ (Bible Study)

ေနာက္ဆံုးေသာကာလႏွင့္ ေယရုဆလင္ဗိမာန္ေတာ္

သင္ခန္းစာ (၃၄) အသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္း THE RAPTURE OF THE CHURCH (Bible Study - ဆရာေအာင္ႏိုင္)

ဘုရားသခင္၏ စီမံခန္႔ခြဲေတာ္မူခ်က္မ်ား မန္းဆည္းဆံု (KL, Malaysia)

East Bible School မွ ဆရာေစာစံေအာင္ (Rev) ကလည္း ေခတ္ကာလမ်ားႏွင့္ေနာက္ဆံုးေသာကလ ရုပ္ပံုခ်ပ္ကားတစ္ခုျဖင့္ က်မ္းစာသင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ဆန္ဟိုေစးအသင္းေတာ္မွ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းစပယ္ရွယ္ပို႔ခ်မႈမ်ားလည္း က်မ္းစာေလ့လာခဲ့ဖူးပါသည္။ မေလးရွားမွ ဆရာမန္းစည္းဆံု ေနာက္ဆံုးကာလ ကားခ်ပ္ၾကီးကိုလည္း မုရန္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းဆရာမ ေဒၚျမင့္ျမင့္ဟန္ (ကြယ္လြန္)မွ၊ ဆက္လက္ေလ့လာပို႔ခ်ေပးသူ ဗ်ာဒိတ္ဆရာေက်ာ္ႏိုင္ ပို႔ခ်ခ်က္၊ ယခုအခါ ေနာက္ဆံုးကာလနီးလာျပီး အီးယူဟုေခၚေသာ ဥေရာပဘံုေစ်းအဖြဲ႔သည္ ေရွးေခတ္ေဘဘီလံုးအေဆာက္အဦးပံုစံအတိုင္း ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကိုေတြ႔ေၾကာင္း ပို႔ခ်ခ်က္ကိုနားေထာင္ခဲဖူးသည္။ ယခုတဖန္ ဆရာကြယ္ဝါး၏ ကားခ်ပ္ကို ေလ့လာရျပန္သည္။

သမၼာက်မ္းစာေဖၚျပေသာအနာဂါတ္၏အျဖစ္အပ်က္မ်ား..ဟုေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည္။
ျမင္းျဖူ (ျငိမ္းခ်မ္းေရးကာလ) ဗ်ာ၆း၁-၂
ျမင္းနီ-စစ္ပြဲ ဗ်ာ၆း၃-၄
ျမင္းနက္-ငတ္မြတ္ျခင္း ဗ်ာ၆း၅-၆
ျမင္းမြဲ-ေသျခင္း ဗ်ာ၆း၇-၈
မာတုရဝိညာဥ္ ဗ်ာ၆း၉-၁၀
ေျမငလွ်င္ၾကီး ဗ်ာ၆း၁၂-၁၄
ၾကားကလ ၁၄၄၀၀၀ ဗ်ာ၇း၄-၈
တိတ္ဆိတ္ျခင္း ဗ်ာ၈း၁-၅
မိုးသီးမီးေသြး ဗ်ာ၈း၆-၇
မီးေလာင္သားေကာင္ ဗ်ာ၈း၈-၉
ေဒါနရြက္ ဗ်ာ၈း၁၀-၁၁
ေနလၾကယ္ၾကတ္ ဗ်ာ၈း၁၂-၁၃
က်ိဳင္းေကာင္ ဗ်ာ၉း၁၁-၁၂
ျမင္းစီးသူရဲေကာင္း ဗ်ာ၉း၁၃-၂၀
ၾကားကာလသက္ေသခံ(၂)ပါး ဗ်ာ၁၁း၃-၁၄
မီးသီးက်ျခင္း ဗ်ာ၁၀း၁၅-၁၉
ဒုတိယၾကြလာျခင္း ၂သက္၁း၇-၁၀
သံလြင္ေတာင္၊ သိုး/ဆိတ္ ဇခရိ၁၄း၄
အႏွစ္၁၀၀၀ ကာလ ေဟရွာ၁၁း၁-၁၀
ေကာင္းကင္ဘံုွမွမီးက် ဗ်ာ၂၀း၇-၁၀
ပလႅင္ျဖဴတရားစီရင္ျခင္း ဗ်ာ၂၀း၁၁-၁၅
ေကာင္းကင္သစ္ေျမၾကီးသစ္ ဗ်ာ၂၁၊၂၂၊ ေဟ၆၅း၁၇ အေၾကာင္းမ်ားကို ကားခ်ပ္တစ္ခုတည္းတြင္ေဖၚျပထားပါသည္။
Download ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္ (Click Here)

ေနာက္ဆံုးေသာကာလကို ေလ့လာျခင္း၊ ရိုးရိုးေလ့လာျခင္း၊ ဆန္းျပားစြာေလ့လာျခင္း စသျဖင့္ ခ်ီေဆာင္ျခင္း၊ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလ၊ ေသလြန္ျပီးေကာင္းကပ္ဘံု ..စသျဖင့္ က်မ္းစာေလ့လာ၊ပို႔ခ်ေနပါသည္။ ရိုးရိုးယံုၾကည္သူတစ္ဦး ကိုဝါးဝါးက ဆရာေတြ ပို႔ခ်ေပးခ်ိန္ေတာ့ နားေထာင္၊ခံယူလိုက္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔ဘဝမွာေတာ့ အခု  ကိုယ္ေတာ္နဲ႔အတူ သြားလာေနရတယ္လို႔ပဲ ခံစားတယ္။ ကိုးစားတယ္။ အားကိုးတယ္။ ကိုယ္ေတာ္..ကိုယ္ေတာ္...လို႔ တမ္းတတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ကိုပဲ ဘုရားနဲ႔အတူသြားလာမယ္ဗ်ာ...ဒီလိုအခ်ိန္တိုင္းမွာ ဘုရားနဲ႔အတူရွိတယ္စဥ္းစားမိတိုင္း၊ သိပ္ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္၊ ဘုရားမၾကိဳက္တာေတြလုပ္ရင္ ဘုရားၾကည့္ေနတယ္သတိရတဲ့အခါ သိပ္ေၾကာက္သြားျပီး၊ မဟုတ္တာေတြမလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့...လို႔ေျပာပါတယ္။
မုရန္။ ၂၁-ၾကဂုတ္-၂၀၁၃