ဓမၼသစ္အေျခခံလမ္းညႊန္ Guide to the New Testament ေဇာ္သူလင္းေရးသားျပဳစုသည္။


http://mingalaronline.biz/ebooks/new.testiment.by.zaw.thu.lin.pdf
Testament ဟူေသာ စကားလံုးသည္ အေမြခံစာအခ်ဳပ္ (ေသတမ္းစာ) ဟု အဓိပၸါယ္ေရာက္ျပီး အေမြေပးမည့္ Testator ျဖစ္ေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ အေသခံေတာ္မူသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းကို AD 45 မွ 95 အတြင္း စာေရးသူ ၈ဦးအားျဖင့္ ျပဳစုေသာက်မ္းေပါင္း ၂၇ေစာင္ကို စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းျပဳစုသူမ်ားမွာ တမန္ေတာ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ရွင္ေပတရု၊ ရွင္ေယာဟန္၊ ရွင္မႆဲ၊ ရွင္ေပါလု၊ ခရစ္ယာန္စာေရးဆရာမ်ားျဖစ္ေသာ ရွင္မာကု၊ ရွင္လုကာ၊ ရွင္ယာကုပ္ႏွင့္ ရွင္ယုဒတို႔ျဖစ္သည္။

နိဒါန္း 
- ဓမၼသစ္ကာလေလာကီေရးရာအေျခအေန
- ပယ္ထားေသာက်မ္းစာမ်ား  
- ဓမၼသစ္က်မ္းစာ မေရးသားမီွ အေျခအေနႏွင့္
ဓမၼသစ္က်မ္းစာေပၚေပါက္လာပံု 
ဓမၼသစ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အပိုင္း(၄)ပိုင္းခြဲ၍ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
၁။ ခရစ္ဝင္က်မ္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္း 
၂။  တမန္ေတာ္၀တၱဳ 
၃ ဓမၼသစ္က်မ္းမ်ား၏ ၾသ၀ါဒစာေစာင္မ်ား
၄။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း   Page 133

မုရန္ eBooks
http://murann.com/ebooks.htm