ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ား၏ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ က်င့္သံုးမႈ


ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ (10MB - Download)
http://murann.com/ebooks/baptist.pastor.handbook.pdf
အသင္းေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း
နိဒါန္း
၁။ တပည့္ေတာ္စု
၂။ အသင္းေတာ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း
၃။ ပူးေပါင္းဆက္သြယ္ျခင္း
၄။ အသင္းသားျဖစ္ျခင္း
၅။ အသင္းေတာ္ေကာင္စီ/ေကာ္မတီ

ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္မ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ထူးျခားခ်က္မ်ား
နိဒါန္း
၁။ သမၼာက်မ္းစာ
၂။ တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္
၃။ ခရစ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူတို႔ အရွင္သခင္ျဖစ္ျခင္း
၄။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္
၅။ လူသည္ အျပစ္၌က်ဆံုးျခင္း
၆။ ခရစ္ေတာ္၌ရရွိေသာ ကယ္တင္ျခင္း
၇။ ယံုၾကည္၀န္ခံသူ၏ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ
၈။ ယံုၾကည္သူတိုင္းယာဇ္ပေရာဟိတ္ျဖစ္ျခင္း
၉။ အသင္းေတာ္ႏွင့္ေလာကီအာဏာစက္တို႔ သီးျခားရပ္တည္ျခင္း
၁၀ ေဒသႏၱရအသင္းေတာ္သည္ လြတ္လပ္၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အျပည့္အ၀ရွိျခင္း
၁၁။ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ

ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ား၏ က်င့္သံုးေသာမဂၤလာ၀တ္
နိဒါန္း
၁။ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ၀တ္
၂။ ပြဲေတာ္မဂၤလာ၀တ္
၃။ အျခားမဂၤလာမ်ား
၄။ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေပးျခင္း/ခံယူျခင္း

အသင္းေတာ္ဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္မ်ား
၁။ သုဓမၼဇရပ္အုပ္ျမစ္ခ် ၀တ္ျပဳျခင္း
၂။ တိုက္ေထာင့္ ေက်ာက္ခ်ထားျခင္း ၀တ္ျပဳျခင္း
၃။ ဗိမာန္ေတာ္အႏုေမာဒနာျပဳျခင္း
၄။ အသင္းေတာ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ၀တ္ျပဳျခင္း
၅။ သင္းအုပ္ဆရာကို လက္ခံဆက္ကပ္၀တ္ျပဳျခင္း
၆။ သင္းေထာက္လူၾကီးမ်ား ဆက္ကပ္၀တ္ျပဳျခင္း
၇။ ဥပုသ္စာေျဖေက်ာင္း ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား ဆက္ကပ္၀တ္ျပဳျခင္း၊
၈။ ကေလးသူငယ္မ်ား ဆပ္ကပ္၀တ္ျပဳျခင္း
၉။ အိမ္သစ္ဆက္ကပ္၀တ္ျပဳျခင္း
၁၀။ စ်ာပန၀တ္ျပဳျခင္း
၁၁။ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ စ်ာပနဝတ္ျပဳျခင္း
Download
http://murann.com/ebooks/baptist.pastor.handbook.pdf