သင္းအုပ္ - ေလာမဲ (ဘာသာျပန္)


အသင္းအုပ္ဆရာ ေယရမိစတိ (Jeremiah Steepek) သူ႔ကိုယ္သူ အိမ္မဲ့ယာမဲ့ပံုစံျဖင့္ ေဟာင္းႏြမ္း
ေသာအ၀တ္အစားမ်ားျဖင့္ျပင္ဆင္လာပါသည္။ သူသည္ အသင္းသား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရိွေသာ
အသင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ဦးေဆာင္အသင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ အသင္း
ေတာ္ႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးရန္အတြက္ နာရီ၀က္ခန္႔ႀကိဳလာၿပီးဘုရားေက်ာင္း၀င္းထဲရိွေသာအသင္း
သားမ်ားကို လိုက္ႏႈတ္ဆက္ေနပါသည္။ လူ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ရိွေသာ ေက်ာင္း၀င္းထဲတြင္ သူ႔ကိုျပန္
ႏႈတ္ဆက္ေသာသူမွာ ၃ ေယာက္သာရိွ၏။ အစားအေသာက္၀ယ္စားရန္အတြက္ လူမ်ားထံမွ ေငြ
အေၾကြမ်ားကို ေတာင္းေသာ္ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွမရရိွခဲ့။ ထို႔ေနာက္သူသည္ ဘုရားေက်ာင္းထ၀ဲ င္
ၿပီး ေရွ့ဆံုးခံုတန္းမွာ သြားထိုင္လိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႀကိဳဆိုသူက( Ursher) က ေနာက္ဆံုးတန္း
မွာ ထိုင္ေပးရန္ လာေရာက္ေတာင္းပန္သျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတန္းသို႔ ေျပာင္းထိုင္လိုက္ပါသည္။
သူသည္ အနီးနားရလိွ ူမ်ားမ်ားကို လိုက္ႏႈတ္ဆက္ေနေသာလ္ ည္း ႏႈတ္ဆကတ္ ုံ႔ျပန္မႈမ်ားကိုမရရိွဘ ဲ
အထင္ေသးအျမင္ေသးေသာ အၾကည့္မ်ားကိုသာရရိွခဲ့ပါသည္။


အစီအစဥ္မ်ားစတင္ေသာ္ သူသည္တိတ္ဆိတ္စြာျဖင့္ေနာက္ဆံုးခံုတြင္ထိုင္ၿပီးနားေထာင္ေနခဲ့ပါ
သည္။ ေခါင္းေဆာင္အင္းအုပ္ဆရာကိုမိတ္ဆက္ေပးရန္ အခ်ိန္ေရာက္လာေသာအခါ အသင္းေတာ္
လူႀကီးသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္လႈပ္ရွားလွ်က္ စင္ျမင့္ေပၚသို႔တက္သြားလွ်က္ မိုက္ခရိုဖုန္းစကားျပာခြက္
ျဖင့္ အားရပါးရစကားေျပာလွ်က္ ဦးေဆာင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္အသင္းအုပ္ဆရာကို ဖိတ္ေခၚပါေတာ့
သည္။


“ …ယခုခ်ိန္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ၊ အသင္းေတာ္ႏွင့္ အသင္းအုပ္ဆရာမ်ား
ကို ဦးေဆာင္ရန္ ဆရာေတာ္ေယရမိစတိ ကိုဖိတ္ေခၚလိုပါတယ္”


ပရိတ္သတ္မ်ား၏လက္ခံုတီးသံမ်ား ခန္းမတစ္ခုလံုးသို႔ျပည့္လၽွံသြားပါေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတန္း
တြင္ထိုင္ေနေသာ ဆရာေတာ္ေယရမိစတိသည္ စင္ျမင့္ရိွရာသို႔ တလွမ္းျခင္း မွန္မွန္ေလွ်ာက္လာ
ပါေတာ့သည္။ ပရိတ္သတ္လက္ခံုးတီးသံမ်ား တျဖည္းျဖည္းတိုးသြားၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ခန္းမတစ္
ခုလံုးတိတ္ဆိတ္သြားပါေတာ့သည္။ သူသည္ မိုက္ခရိုဖုန္းစကားေျပာခြက္ကို လွမ္းယူၿပီး ပရိတ္သပ္
မ်ားကို ေ၀ွ႕ၾကည့္လိုက္ၿပီး ခဏမွ် ၿငိမ္သက္ေနပါသည္။ ခန္းမတစ္ခုလံုး အံ့ၾသသင့္လွ်က္ တိတ္
ဆိတ္ ေနပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သူသည္ က်မ္းတစ္ပိုဒ္ကို ေျဖးညွင္းစြာ ရြတ္ဆိုလိုက္ပါသည္။


၄၁ ထိုအခါ လက္ဝဲေတာ္ဘက္၌ ရွိေသာသူတို႔အားမင္းႀကီးက၊ က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာသူတို႔၊
မာရ္နတ္ႏွင့္သူ၏ တမန္တို႔အဘို႔ျပင္ဆင္ေသာ ထာဝရမီးထဲသုိ႔ ငါ့ထံမွခြါသြားၾကေလာ့။
၄၂ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ မြတ္သိပ္ေသာအခါ သင္တို႔သည္မေကြၽး၊ ငါသည္ ေရငတ္ေသာအခါ
သင္တို႔သည္ ေသာက္ဘို႔မေပး။
၄၃ ငါသည္ ဧည့္သည္ျဖစ္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ ဧည့္သည္ဝတ္ကိုမျပဳ။ ငါသည္ အဝတ္အခ်ည္း
စည္းရွိေသာ အခါ သင္တို႔သည္အဝတ္ႏွင့္မဖံုးမလႊမ္း။ ငါသည္ အနာေရာဂါစြဲေသာအခါ၌၎၊
ေထာင္ထဲမွာေနရေသာ အခါ၌၎၊ သင္တို႔သည္ မၾကည့္ရႈမျပဳစုၾက ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊
၄၄ ထိုသူတို႔က၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ မြတ္သိပ္ေတာ္မူျခင္း၊ ေရငတ္ေတာ္မူျခင္း၊ ဧည့္သည္
ျဖစ္ေတာ္မူျခင္း၊ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိ ေတာ္မူျခင္း၊ အနာစြဲေတာ္မူျခင္း၊ ေထာင္ထဲမွာေန ေတာ္မူ
ျခင္းတို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အဘယ္အခါ၌ျမင္၍ ကုိယ္ေတာ္ကို မျပဳမစုလုပ္ေကြၽး ဘဲေနပါသ နည္း
ဟု ျပန္၍ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊
၄၅ မင္းႀကီးက၊ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔တြင္ ဤသူတို႔တြင္ အငယ္ဆံုးေသာသူ
တေယာက္အား မျပဳသမွ်တို႔ကို ငါ့အား မျပဳၾကၿပီဟု ျပန္၍ မိန္႔ေတာ္မူလတံ့။
၄၆ ထိုသူတို႔သည္ ထာဝရအျပစ္ဒဏ္ကို ခံရာသို႔၎၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔မူကား၊
ထာဝရအသက္ရွင္ရာသို႔၎ သြားရၾကလတံ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရွင္မႆဲခရစ္၀င္ ၂၅း၄၁-၄၆


ထို႔ေနာက္သူသည္ ပရိတ္သပ္ကိုၾကည့္လွ်က္ သူေတြကႀကံဳခဲ့ရသည္မ်ားကို ျပန္ေျပာပါေတာ့သည္။
ပရိတ္သတ္မ်ားထဲတြင္ မ်က္ရည္က်သူမ်ား၊ ရွက္ၿပီးေခါင္းငံု႔ထားသူမ်ားျဖင့္ရိွေနပါသည္။
“ဒီေန႔ ဒီေနရာမွာလူမ်ားစုေ၀းေနတာကိုေတြ႔ရပါတယ္၊ သို႔ေသာ္ဒီေနရာဟာ ခရစ္ေတာ္အတြက္
စုေ၀းေနတဲ့ေနရာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကမၻာေပၚမွာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အလံုအေလာက္ရိွပါတယ္…..
ဒါေပမဲ့၀မ္းနည္း စရာ က ခရစ္ေတာ္အတြက္ရပ္တည္သူေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွပါဘူး….
..မိတ္ေဆြတို႔…. ခရစ္ေတာ္ရဲ့ တပည့္ေတာ္၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ေနာက္လိုက္ေတြအျဖစ္အသက္ရွင္ဖို႔
ဘယ္အခ်ိန္က်မွ ဆုံးျဖတခ္ ်က္ခ်ႏိုင္မလ…ဲ … ဒီကေန.႔ .ဒီေနရာမွာ စုေ၀းေနတာဟာ
ခရစ္ေတာ္အတြက္မဟုတ္လို႔ ၀တ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္ကို ေနာက္အပတ္ထိေရႊ႔လိုက္ပါတယ္။
ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုတာ မိတ္ေဆြတို႔ေျပာေနတာထက္ ပိုေလးနက္ပါတယ္။


ကိုယ့္ဆီမွာရိွေနတာထဲက အျခားသူမ်ား ကိုေ၀မွ်ႏိုင္ ျခင္းဟာ ခရစ္ယာန္အသက္တာျဖစ္ပါတယ္။”
အင္တာနက္ထဲမွရရိွေသာေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ဘာသာျပန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မူရင္းေရးသားသူကို မသိပါ။

ေမတၱာျဖင့္
ေလာမဲ