ပိုိ၍တိုး၍ - Our Daily Bread 22-Jul-2013

လူအခ်ိဳ႕က ေစ်းဝယ္ထြက္ရန္ ဝါသနာပါၿပီး သူတို႔၏ အေတာမသတ္ႏိုင္ေသာ ဆႏၵမွာ ဝယ္ၿပီးရင္း ဝယ္ရန္ျဖစ္သည္။ တစ္ကမာၻလုံးက
ေနာက္ဆုံးေပၚပစၥည္းကို အသည္းအသန္ ႐ွာေဖြ
ၾကသည္။ ကမာၻအႏွံ႔ တ႐ုတ္ျပည္၊ ေဆာ္ဒီ၊
ကေနဒါ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အေမရိကတို႔တြင္ ကုန္တိုက္
ႀကီး၊ စတိုးဆိုင္ႀကီးမ်ားစြာ႐ွိသည္။ စူပါမားကတ္၌ ေစ်းဝယ္ျခင္း၊ အြန္လိုင္းျဖင့္ ေစ်းဝယ္ျခင္းမ်ား တိုးလာျခင္းေၾကာင့္ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းက ကမာၻ
တစ္ဝွမ္း ေခတ္၏ ျပယုဂ္ျဖစ္လာသည္။
ေစ်းဝယ္ျခင္းက ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါ သည္။ လိုအပ္သည္ကို ႐ွာေဖြဝယ္ယူျခင္း၊ ဘုရား
ေပးသနားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို ခံစားျခင္းက
မမွားပါ။ သို႔ေသာ္ ပစၥည္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရယူ လိုစိတ္က တပ္မက္စိတ္ျဖစ္လာပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဗဟိုျပဳခ်က္လြဲမွားေလၿပီ။
ေယ႐ႈက သူ႔စကားၾကားနာေနသူမ်ားအား “ထိုမွတစ္ပါး ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္း ကို သတိႏွင့္ၾကဥ္ေ႐ွာင္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား စည္းစိမ္႐ွိေသာ္လည္း စည္းစိမ္၌
အသက္မတည္” (လု ၁၂း၁၅) ဟု စိန္ေခၚခဲ့ၿပီးမွ မိမိအတြက္ ဘ႑ာကိုသိုထားၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိသဟာယဖြဲ႕ဆက္ဆံေရးကို လုံးဝဂ႐ုမစိုက္သူ တစ္ဦးအေၾကာင္း ဥပမာ
ေတာ္ကို ထပ္မံမိန္႔ၾကားသည္ (း၂၁)။
မိမိ၌႐ွိသည့္အရာျဖင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ရန္ မည္သို႔သင္ယူမည္နည္း။ ပို၍
မ်ားျပားစြာ မဝယ္ရန္ မည္သို႔သင္ယူမည္နည္း။ နည္းအခ်ိဳ႕႐ွိပါသည္။ ဥစၥာပစၥည္းဟူသည္ ဘုရားက ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပညာ႐ွိစြာအသုံးျပဳရမည္ဟု ႐ႈျမင္ပါ (မ ၂၅း၁၄-၃၀)။ အလုပ္ႀကိဳးစားေငြ႐ွာၿပီး ေငြကိုစုေဆာင္းပါ (သု ၆း၆-၁၁)။ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ေပးလွဴပါ။ အကူအညီ လိုအပ္သူမ်ားကိုလည္းေပးပါ (၂ေကာ ၉း၇၊ သု ၁၉း၁၇)။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းရန္ အျမဲသတိရၿပီး ဘုရားသခင္ေပးသည့္ ေကာင္းခ်ီးမ်ားကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံစားေပ်ာ္ေမြ႕ပါ (၁တိ ၆း၁၇)။ ― Dennis Fisher

႐ုပ္ပစၥည္းေနာက္ မၾကာခဏလိုက္ပါမိကာ ပို၍ပိုင္ဆိုင္လိုစိိတ္၌ မနစ္မြန္းဘဲ ကုိယ္ေတာ္၌ႂကြယ္ဝျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ကိုသိေအာင္ မစသြန္သင္ေတာ္မူပါ။

ဥစၥာပစၥည္းႂကြယ္ဝျခင္းထက္ ကိုယ္ေတာ္႐ွင္၌ႂကြယ္ဝျခင္းက အဆဆ သာလြန္ေကာင္းပါ၏။

 

ဖတ္ရန္: လု ၁၂း၁၃-၂၁

ထိုမွတစ္ပါး ေလာဘလြန္က်ဴး ျခင္းကို သတိႏွင့္ ၾကဥ္ေ႐ွာင္ၾက ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား စည္းစိမ္ ႐ွိေသာ္လည္း စည္းစိမ္၌ အသက္ မတည္။ လု ၁၂း၁၅

သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ: 
□ ဆာ ၃၁-၃၂ □ တ ၂၃း၁၆-၃၅

၀င္ေငြေကာင္းလာခ်ိန္ ေငြကိုးကြယ္သူဘ၀ ေရာက္သြားေလ့ရွိသည္။
For the love of money is a root of all kinds of evil. 1Timothy6:10   (မုရန္)