သခင့္စကား the Lord's Word No.143 July 2013

http://www.thelordword.com/documents/lw143.pdf

ကဗ်ာမ်ား
အခ်ိန္နာရီ - မင္းေအာင္သက္လြင္
ဘုရားတရား - ဆင္ျမဴရယ္စိုးလြင္
အႏွစ္အလင္းတန္ - ၀င္းျမင့္ဦး WMO

ေဆာင္းပါးႏွင့္သက္ေသခံခ်က္မ်ား
သခင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ F . Penny ( Mizo ) တမူး
အလံုးစံုကို သိႏွင္႔ေသာအရွင ္- ေမးေမ
အားကိုး ၊ တိုင္ပင္ေဖာ္ဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္းသာ - နန္းခင္ေလး (ရွမ္း/ ေျမာက္ လားရႈိး)
သက္ေသခံခ်က္ ရွီးခူ (ေကြ႕ကုန္းအသင္းေတာ္)
မိခင္မ်ားေန႕ - ေလာမဲ
သင့္အဖို႕ေလာက္ေပသည္။ - (မင္းေအာင္သက္လြင္)

ကာတြန္း

Click to download
http://www.thelordword.com/documents/lw143.pdf