ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အၾကင္နာမုန္တိုင္း-၂


ယုဒႆန္အသင္းေတာ္မွ နာဂစ္ မုန္တိုင္းမွ ကေလးသူငယ္မ်ား ခရီးစဥ္
သခင္စကားစာေစာင္မွ မင္းေအာင္သက္လြင္မွတ္တမ္းလႊာ
2010 - Feb, Mar,   Lord's Word
 

.