အေျပာႏွင့္တကြ သ႐ုပ္ျပ


ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ပင္ျဖစ္ပါ၏။ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါေသာဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းပါ၏။ — Petersonတိုင္ေတာ္ထက္မွ ျမတ္ေသာေအာင္ပြဲခံေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ကရာနီမွ စီးဆင္းလာေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္လွ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးက႐ုဏာေတာ္အတြက္ေယာ ၁၃း ၁၅ငါသည္ သင္တို႔၌ျပဳသကဲ႔သို႔     သင္တုိ႔သည္ ျပဳေစျခင္းငွာ ပံုသက္ေသကုိ ျပခဲ႔ၿပီ။

အေျပာႏွင့္တကြ သ႐ုပ္ျပ


02.06.2013
ဖတ္ရန္: ေယာ ၁၃း ၅- ၁၇
သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ:
□ ၆ရာ ၁၇- ၁၈ □ ေယာ ၁၃း ၁ - ၂၀

စာေရးနည္းသင္တန္း (သို႔) စာေပ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ “(ဇာတ္လမ္း) ေျပာျပေန တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မ်က္စိထဲျမင္လာေအာင္၊ တင္
ျပပါ” ဆုိသည့္အခ်က္ကို ၾကားေကာင္းၾကားရ
မည္။ ထုိ႔ျပင္ စာဖတ္သူမ်ားကို စကားႏွင့္ေျပာျပ
ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျဖစ္အပ်က္ကို “ျမင္သာေအာင္
ျပ” ရန္၊ စာဖတ္ပရိသတ္ကို ဘာလုပ္ခဲ႔သည္ဟု ေျပာျပမေနဘဲ လုပ္ခဲ႔သည့္ အရာမ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ ေရးသားရမည္။
တစ္စံုတစ္ရာကုိ ေျပာျပျခင္းက လုပ္ျပ
ျခင္းထက္ ပိုလြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျပာျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပိုအားသန္ျခင္းျဖစ္မည္။ တစ္စံုတစ္ရာကိုလုပ္ျပရန္အခ်ိန္ေပးရ၊ ခြန္အားစိုက္ရသည္။ စာသင္ရာတြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏အမွားကို ေထာက္ျပေျပာျပျခင္းက ထိုအမွားကို မည္သို႔မွန္ေအာင္ျပင္ရမည္ကို ပဲ့ျပင္ရျခင္းထက္ ပို၍ လြယ္ကူသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမွားကိုမွန္ေအာင္ျပင္ရန္ျပသျခင္းက ပို၍ထိေရာက္မႈရွိသည္။
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပညတ္တရားပါ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ ဥပေဒသမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ အေျပာႏွင့္သာ ၾကားခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ႂကြလာခ်ိန္တြင္မွသာ ဘုရားသခင္တစ္ခ်ိန္လံုး ေျပာေနသည့္ ဘဝရွင္သန္နည္း ပံုစံကို သခင္ေယ႐ႈကိုယ္ေတာ္တိုင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသခဲ႔သည္။ သခင္ေယ႐ႈက “ႏွိမ့္ခ်ၾကေလာ့” ဟု အေျပာႏွင့္မိန္႔ၾကားခဲ႔ျခင္းမဟုတ္။ ကုိယ္တိုင္ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူခဲ႔၏ (ဖိ ၂း ၈)။ “အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ကို လႊတ္ၾကေလာ႔” ဟု ႏႈတ္ႏွင့္သာ ဆိုခဲ႔သည္မဟုတ္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ခဲ႔သည္ (ေကာ ၃း ၁၃)။ “ဘုရားကုိလည္းခ်စ္၊ လူအခ်င္းခ်င္းကိုလည္းခ်စ္” ဟု ေျပာ႐ံုေျပာခဲ႔ျခင္းမဟုတ္။ သခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ေဖာ္ျပခဲ႔သည္ (ေယာ ၁၅း ၁၂)။
ခရစ္ေတာ္၏ အျပစ္ဆိုဖြယ္မရွိ စံုလင္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း စံနမူနာက ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္းႏွင့္ သူ၏ေမတၱာေတာ္ကို တစ္ပါးသူတုိ႔အား ကၽြႏု္ပ္တို႔မည္သို႔ ျပရမည္ကို ေဖာ္ျပေနေတာ့ သည္။ — Julie Ackerman Link

Website:
http://myanmar-odb.org/