သခင့္ႏွလံုးသား (အမွတ္စဥ္ - ၁)

စတၱဳထေျမာက္ မီနီမဂၢဇင္း၊ မင္းေအာင္သက္လြင္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ရသစံုစာမူမ်ားစုစည္းမႈ